KSKE 7 S 41/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/41/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200359 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200359.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košicach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Jurákovej a členov JUDr. Jozefa Kuruca a JUDr. Tamary Sklenárovej, v právnej veci žalobcu X.. Š. Č., R.. XX.XX.XXXX, D. J. XX/ X, T., občan SR, proti odporcovi: Krajské riaditeľstvo Policajného zboru v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, ul. Kuzmányho 8, Košice, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. p. : KRPZ-KE-KDI2- P-14/2011 zo dňa 18.3.2011, takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobcovi sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím žalovaný ako orgán príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona o správnom konaní / z.č. 71/1967 Zb v znení nesk. predpisov/, na základe podaného odvolania žalobcu, potvrdil prvostupňové správne rozhodnutie č.p. : ORP-P-604/DI-2010-I zo dňa 29.11.2010, vo veci uloženia pokuty v sume 200,- EUR, 16,- EUR náhrady trov konania s poukazom na ust. § 22 ods. 1 písm. h/, § 22 ods. 2 písm. c/ zák.č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení nesk. predpisov, § 16 ods. 4, § 137 ods. 2 písm. d/ zák.č. 8/2009 Z.z., v znení zák.č. 313/2011 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, v nadväznosti na § 58 ods. 1, § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. v znení nesk. predpisov /ďalej len zákona o správnom konaní /.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že po preskúmaní napadnutého prvostupňového správneho rozhodnutia na základe odvolacích námietok žalobcu dospel k záveru, že žalobca spáchal priestupok tým, že dňa 20.9.2010 o 16.01 hod. na štátnej ceste I/ v Sečovciach /na ul. Dargovských hrdinov smerom na mesto Michalovce/ viedol nákladné motorové vozidlo K. N., e.č. T. - XXX D., kde mu bola nameraná rýchlosť jazdy 95 km/hod. v úseku cesty, kde je povolená najvyššia rýchlosť 50/km/hod.

Neuznal odvolacie námietky, ktoré sa týkali neodkladnej lekárskej pomoci vzhľadom na to, že žalobca ponúknutú rýchlu zdravotnú pomoc odmietol. Fotodokumentácia z merača rýchlosti nasvedčovala tomu, že žalobca v danom úseku porušil ust. § 16 ods. 4, s poukazom na § 137 ods. 2 písm. d/ zákona č. 8/2900 Z.z. o cestnej premávke, v znení nesk. predpisov, čím bola naplnená skutková podstata priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky.

K výške pokuty v sume 200,- EUR uviedol, že táto pokuta bola uložená v dolnej hranici sankčného postihu /od 150 do 800 EUR, zákaz činnosti viesť motorové vozidlo do troch rokov/, pričom sa bral ohľad

na závažnosť skutku, osobné a majetkové pomery, ako aj na to, že žalobca je invalidným dôchodcom. Prihliadol aj na skutočnosť, že v evidenčnej karte vodiča má žalobca v sledovanom období posledných dvoch rokov zapísané dva priestupky proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky. S prihliadnutím aj na ust. § 12 ods. 1 zákona č. 372/1990 Zb. druh a výmera sankcie bola uložená v súlade s platnou právnou úpravou.

K otázke krajnej núdze, správny orgán zaujal stanovisko, že v danom prípade nešlo o krajnú núdzu, keďže následok vyvolaný konaním v krajnej núdzi nesmie byť rovnako závažný alebo závažnejší než následok, ktorý by vznikol, ak by nedošlo ku konaniu smerujúcemu odvrátiť priame hroziace nebezpečenstvo. Súčasne nedošlo ani k naplneniu princípu subsidiarity, ktorý vyžaduje, aby sa vyčerpali všetky iné možné prostriedky na odvrátenie priamo hroziaceho nebezpečenstva v danej situácii, s poukazom na ust. § 2 ods. 2 písm. b/ zákona o priestupkoch.

Odvolací správny orgán vyhodnotil, že priestupok bol dostatočným spôsobom zistený, zadokumentovaný a zhromaždené dôkazné prostriedky boli postačujúce pre vydanie meritórneho rozhodnutia. Pri rozhodovaní o odvolaní odvolací orgán bral do úvahy všetky poľahčujúce ako aj priťažujúce okolnosti.

Žalobca podal v zákonnej lehote žalobu na súd. V žalobných dôvodoch poukázal na

- čl. 15 Ústavy SR,

- žalovaný nezistil náležite skutkový stav veci - § 250j ods. 2 písm. a/, b/ O.s.p.,

- svojou rýchlou jazdou chcel zabezpečiť pre seba rýchlu lekársku starostlivosť, preto konal v krajnej núdzi,

- rýchla zdravotná služba nemá röntgen a EKG, preto jeho zdravotný stav v súvislosti s prežitými srdcovými príhodami si vyžadoval okamžitú pomoc,

- policajti ignorovali jeho následnú práceneschopnosť, ktorá trvala od 20.9.2010 do 16.10.2010.

K žalobe sa vyjadril žalovaný dňa 23.11.2011, z obsahu ktorého je zrejmé, že druhostupňový správny orgán zotrval na svojom stanovisku, ktoré je podrobne uvedené v dôvodoch napadnutého rozhodnutia.

Súd v konaní podľa ust. § 247 a nasl. O.s.p. preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného a po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu nebolo možné žalobe vyhovieť.

Nie je sporná skutočnosť, že žalobca dňa 20.9.2010 o 16.01 po štátnej ceste I/ v Sečovciach po ulici Dargovských hrdinov smerom na mesto Michalovce, viedol motorové vozidlo zn. K.X.I. N., e.č. T. - XXXBT, pričom kontrolná hliadka na uvedenom úseku mu namerala cestným laserovým rýchlomerom typu: Ultra Lyte 20-20 100 LR rýchlosť jazdy 95 km/hod. V tomto úseku cesty bola povolená rýchlosť max. 50 km/hod.

Žalobca pri vysvetľovaní prekročenia povolenej rýchlosti uviedol, že sa snažil dostať do najbližšej nemocnice, keďže mu bolo zle, pričom prekonal dva srdcové infarkty a preto jeho príznaky pozná, z uvedených dôvodov aj odmietol rýchlu zdravotnú pomoc, keďže táto služba nemá vo výbave röntgen a diagnostické EKG.

Súd k jednotlivým žalobným námietkam zaujal stanovisko, že u žalobcu nedošlo k porušeniu jeho práva na život podľa čl. 15 ods. 1 prvá veta Ústavy SR. Pri výkone kontroly službukonajúca dopravná hliadka skúmala dodržiavanie pravidiel cestnej premávky, pri ktorej zistila, že k porušeniu týchto pravidiel došlo.

Podľa ust. § 3 ods. 1 zák.č. 8/2009 Z.z. v znení zák.č. 313/2011 Z.z. o cestnej premávke a o zmene a doplnení niektorých zákonov, /ďalej len zákon o cestnej premávke /, účastník cestnej premávky je povinný dodržiavať pravidlá cestnej premávky ustanovené v tomto zákone.

Podľa ust. § 3 ods. 2 cit. zákona, účastník cestnej premávky je ďalej povinný:

a/ správať sa disciplinovane a ohľaduplne tak, aby neohrozil bezpečnosť alebo plynulosť cestnej premávky, pritom je povinný prispôsobiť svoje správanie najmä stavebnému, dopravno-technickému stavu cesty, situácii v cestnej premávke, poveternostným podmienkam a svojim schopnostiam,

b/ poslúchnuť pokyn vyplývajúci z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia,

c/ poslúchnuť pokyn, výzvu alebo príkaz policajta súvisiaci s výkonom jeho oprávnení pri dohľade nad bezpečnosťou a plynulosťou cestnej premávky, strpieť výkon jeho oprávnení, ako aj pokyny iných osôb, ktoré na to oprávňuje tento zákon alebo osobitný predpis.

Podľa ust. § 4 ods. 2 písm. e/ cit. zákona o cestnej premávke, vodič nesmie viesť vozidlo, ak jeho schopnosť viesť vozidlo je znížená najmä úrazom, chorobou, nevoľnosťou, alebo únavou.

Z ust. § 16 ods. 1 cit. zákona o cestnej premávke ďalej vyplýva, že vodič je povinný rýchlosť jazdy prispôsobiť najmä svojim schopnostiam, vlastnostiam vozidla a nákladu, poveternostným podmienkam, stavu a povahe vozovky a iným okolnostiam, ktoré možno predvídať. Vodič smie jazdiť len primeranou rýchlosťou, aby bol schopný zastaviť vozidlo na vzdialenosť, na ktorú má rozhľad.

Žalobca je invalidným dôchodcom, ako tvrdil, prekonal dva infarkty, preto je možné sa oprávnene domnievať, že má zníženú schopnosť viesť motorové vozidlo, preto pri jazde motorovým vozidlom je povinný dodržiavať primeranú rýchlosť s oveľa väčšou ostražitosťou ako ktorýkoľvek iný zdravý účastník cestnej premávky. To, že policajti ignorovali práceneschopnosť žalobcu, po zistení skutku, nemá vplyv na zistenie prekročenej rýchlosti podľa platnej právnej úpravy.

Pri prejednávaní priestupku žalobca odmietol zaplatiť blokovú pokutu. Policajti chceli privolať rýchlu zdravotnú pomoc, túto odmietol a povedal, že až tak zle mu nie je, uvedené zistenia vyplývajú zo záznamu o podaní vysvetlenia podľa § 60 ods. 2 zákona o priestupkoch zo dňa 24.9.2010.

Vzhľadom na vyššie uvedené, súd nemohol brať zreteľ ani na ďalšie žalobné dôvody, týkajúce sa krajnej núdze, pretože účastník cestnej premávky, ak je v ohrození života, nemôže jazdiť 95km/hod., pretože takýmto konaním ohrozuje životy iných účastníkov cestnej premávky v úseku, kde takáto rýchlosť nie je povolená najmä z dôvodov, kde sú časté dopravné nehody /neprimeraná rýchlosť/.

Podľa ust. § 16 ods. 4 zákona č. 8/2009 Z.z. v znení nesk. predpisov, vodič smie v obci jazdiť rýchlosťou najviac 50 km/hod., a ak ide po diaľnici v obci alebo po rýchlostnej ceste v obci, najviac 90 km/hod.

Podľa ust. § 16 ods. 5 cit. zákona o cestnej premávke, vodič nesmie prekročiť najvyššiu dovolenú rýchlosť jazdy vozidiel určenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

Podľa ust. § 137 ods. 2 písm. d/ zákona o cestnej premávke, porušením pravidiel cestnej premávky závažným spôsobom je prekročenie rýchlosti jazdy vozidiel ustanovenej týmto zákonom alebo vyplývajúcej z dopravnej značky alebo dopravného zariadenia.

V intenciách vyššie uvedených zákonných predpisov, súd nemohol akceptovať žalobné dôvody, ktoré svojím obsahom neospravedlňovali, resp. by exculpovali žalobcu z porušenia povinností vyplývajúcich z ust. § 4 ods. 2 písm. e/, § 16 ods. 4, 5, § 137 ods. 2 písm. d/ zákona o cestnej premávke.

Žalobca mal vedomosť o tom, že došlo k prekročeniu rýchlosti nad povolenú zákonnú hranicu, pričom pri takejto situácii nie je rozhodujúci dôvod, prečo došlo k takému prekročeniu, vzhľadom na kogentné ustanovenie § 16 ods. 4 cit. zákona o cestnej premávke. V takom prípade, vodič je povinný správať sa podľa § 3 ods. 2 písm. a/ zákona o cestnej premávke a napr. podrobiť sa blokovej pokute /§ 13 ods. 2, § 84, § 87 ods. 1 zákona o priestupkoch/.

Prvostupňový správny orgán nepochybil, ak za vyššie uvedený priestupok v správnom konaní uložil žalobcovi pokutu 200,- EUR, pretože podľa ust. § 22 ods. 1 písm. h/ zák.č. 372/1990 Zb. v znení nesk. predpisov, priestupku proti bezpečnosti a plynulosti cestnej premávky sa dopustí ten, kto ako vodič motorového vozidla prekročí rýchlosť ustanovenú v osobitnom predpise /§ 16 zák.č. 8/2009 Z.z./, alebo prekročí rýchlosť ustanovenú dopravnou značkou alebo dopravným zariadením.

Podľa ust. § 22 ods. 2 písm. c/ cit. zákona o priestupkoch, za priestupok podľa § 22 ods. 1 písm. e/, g/ až i/ možno uložiť pokutu od 150 EUR do 1 000 EUR a zákaz činnosti do troch rokov.

Správny orgán výšku pokuty uložil v spodnej hranici zákonného rozpätia, náležite odôvodnil akou úvahou sa riadil pri jej ukladaní, s poukazom na ust. § 12 ods. 1 zákona o priestupkoch.

Podľa ust. § 250j ods. 1 O.s.p., ak súd po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe /ďalej len v medziach žaloby / dospel k záveru, že rozhodnutie a postup správneho orgánu v medziach žaloby sú v súlade so zákonom, vysloví rozsudkom, že sa žaloba zamieta.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 250k ods. 1 prvá veta O.s.p., neúspešnému žalobcovi sa nepriznalo právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.