KSKE 7 S 4563/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 4563/2010

KS v Košiciach, dátum 19.06.2012, sp.zn. KSKE 7 S 4563/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/4563/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010210034 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010210034.5

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Wetron Slovakia, s.r.o., so sídlom Kmeťova 26, Košice, IČO 36 601 420, zastúpeného: JUDr. Klaudia Azariová, advokátka, Kmeťova 26, Košice proti žalovanému: SOCIÁLNA POISŤOVŇA, ústredie, Ul. 29. augusta 8, Bratislava, za účasti: O. S., K.. XX. X. XXXX, I. W. XXX/XX, S., zastúpený opatrovníčkou: Q.. U. S., zamestnanec Okresného súdu Košice I., o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 322-8902-GC-09/2009 zo dňa 15. 12. 2009, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca podaním zo dňa 11. 2. 2010 žiadal preskúmať rozhodnutia žalovaného č. 322-8902-GC-09/2009 zo dňa 15. 12. 2009.

Žalobca vzal žalobu späť dňa 14. 6. 2012.

Podľa ust. § 250h ods. 2 O.s.p., navrhovateľ môže do rozhodnutia súdu vziať opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 O.s.p., súd konanie zastaví, ak navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, 146 ods. 1 písm. c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.