KSKE 7 S 48/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/48/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200409 Dátum vydania rozhodnutia: 18. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200409.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Jurákovej a členov JUDr. Tamary Sklenárovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobcu: S. Y. N., Š. R., Q.Á. Y. Č.. X, U. U., Z. XX XXX XXX, K. M. Y., X. XX, Y., zastúpeného JUDr. Lenkou Molčanovou, advokátkou, Hlavná 10, Prešov, proti žalovanému: Katastrálny úrad v Košiciach, Južná trieda č. 82, Košice, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. k. : Xo 4/2011/Ma-7 zo dňa 18.2.2011, takto

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie žalovaného č.k. : Xo 4/2011/Ma-7 zo dňa 18.2. 2011 podľa ust. § 250j ods. 2 písm. e/ O.s.p. a vec vracia žalovanému na ďalšie konanie.

Žalovaný je povinný zaplatiť na účet právnej zástupkyne žalobcu - JUDr. Lenky Molčanovej, advokátky so sídlom na Hlavnej č. 10, Prešov trovy konania v sume 596,18 EUR do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím žalovaný ako orgán príslušný podľa § 58 ods. 1 zákona o správnom konaní a podľa § 18 ods. 1 písm. b/ zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v platnom znení, zmenil rozhodnutie Správy katastra W. č. X 949/2010- Iv zo dňa 27.9.20140, vo veci zastavenia konania o oprave chyby v katastrálnom operáte podľa § 30 ods. 1 písm. e/ zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, v platnom znení, podľa § 59 ods. 2 zákona o správnom konaní.

V dôvodoch rozhodnutia uviedol, že žalobca dňom 2.6.2010 požiadal SK W. o opravu chyby v katastrálnom operáte podľa § 59 a nasl. zákona č. 162/1995 Z.z. /ďalej len katastrálneho zákona/, išlo o pozemky vo vlastníctve štátu evidované na LV č. XXX a XXX, k.ú. F., v súčasnosti evidované vo vlastníctve osoby s neznámym pobytom: J. J.. Podľa rozhodnutia konfiškačnej komisie č. Kom. 102/46- VII. zo dňa 2.12.1946 boli spoluvlastnícke podiely J. J. konfiškované podľa nariadenia č.104/1945 Sb. n. SNR.

Po posúdení podaného návrhu Správa katastra W. dospela k záveru, že neboli splnené podmienky pre konanie o oprave chyby v katastrálnom operáte podľa ust. § 59 katastrálneho zákona, poukázal na procesné a hmotnoprávne podmienky, ktoré odvolateľ vzniesol v odvolacom konaní, najmä dôkaz - listina Notárskeho úradu v Y. č. N 471/2009, Nz 140/2010, NCR1s 136/2010 pod č. Z 17/2010. V odvolacom konaní žalobca vytýkal Správe katastra W., že sa nezaoberal rozhodnutím - kom.102/46 - VII zo dňa 2.12.1946, ktorej účinky nastali skôr, ako účinky vyplývajúce z notárskej zápisnice vyššie citovanej. Ďalej sa namietalo kvalifikované odôvodnenie rozhodnutia, najmä, že sa odňala možnosť účastníkovi konať pred správnym orgánom vo veci samej.

Odvolací správny orgán rozhodnutie Správy katastra W. vo výrokovej časti zmenil z dôvodu, že ak sa konanie o oprave chýb v katastrálnom operáte začalo na návrh účastníka konania a tento nebol dôvodný, správa katastra je povinná vydať rozhodnutie o zamietnutí opravy chýb s náležitosťami uvedenými v § 47 správneho poriadku /zákon č. 71/1967 Zb./, s poukazom na ust. § 59 ods. 1 písm. a/, katastrálneho zákona, § 30 ods. 1 písm. h/ správneho poriadku. Uviedol ďalej, že zmenou výroku prvostupňového správneho rozhodnutia nedošlo k zmene vecnej správnosti napadnutého rozhodnutia, citujúc ust. § 59 ods. 1, 3, 5 katastrálneho zákona a § 46, § 47 ods. 1, 2, 3 zákona o správnom konaní, ako aj dôvodov, prečo návrh žalobcu zamietol. Zistil, že údaje katastra evidované v k.ú. F. na LV č. XXX a XXX nie sú v rozpore s ust. § 59 ods. 1 písm. a/ až c/ katastrálneho zákona.

Žalovaný v napadnutom rozhodnutí poukázal na skôr doručené verejné listiny, ktoré sa zapisujú v poradí ako na kataster došli a po ich posúdení podľa § 34 ods. 1, § 8 ods. 1 písm. c/, § 36 ods. 1, 2, § 41 ods. 2 katastrálneho zákona, vzhľadom na nesplnenie zákonných podmienok žalobcu pre zápis jeho verejných listín do katastra podľa § 59 ods. 1 písm. a/ až c/ katastrálneho zákona rozhodol o zamietnutí návrhu.

Žalovaný sa k žalobe vyjadril dňa 21.11.2011, z dôvodov ktorých vyplýva, že sú totožné s obsahom napadnutého rozhodnutia.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného podľa ust. § 247 a nasl. O.s.p. a po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu dospel k záveru, že žaloba žalobcu bola dôvodná, avšak iba z procesných dôvodov.

Podľa ust. § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. /ďalej len Správny poriadok /, odvolací orgán rozhodnutie zmení alebo zruší, inak odvolanie zamietne a rozhodnutie potvrdí.

Vzhľadom na skutočnosť, že v odvolacom konaní sa uplatňuje tzv. úplný apelačný princíp, účastníci môžu v priebehu celého odvolacieho konania uvádzať nové skutočnosti a dôkazy.

V rámci preskúmania napadnutého rozhodnutia sa preskúmava tak výrok rozhodnutia, ako aj jeho odôvodnenie, vrátane konania, ktoré mu predchádzalo.

Správa katastra W. na základe rozhodnutia č. X 949/2010-Iv zo dňa 27.9.2010 zastavila konanie vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte podľa ust. § 30 ods. 1 písm. e/ zákona o správnom konaní. Na základe podaného odvolania žalobcom, žalovaný tento výrok zmenil tak, že návrh účastníka konania / žalobcu/ zo dňa 2.6.2010 vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte evidovanom pod č. X 949/2010- Iv, podľa § 59 ods. 3 zákona č. 162/1995 Z.z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam, zamietol.

Odvolací orgán tým, že zamietol návrh žalobcu, rozhodoval ako prvostupňový správny orgán vo veci samej, pričom k dôvodom rozhodnutia počas tohto konania sa žalobca nemal možnosť vyjadriť.

Správa katastra W. nemohla konanie zastaviť podľa ust. § 30 ods. 1 písm. e/ Správneho poriadku, mohla len vo veci podaného návrhu rozhodnúť buď pozitívne alebo negatívne vo vzťahu k žalobcovi. Uvedenú nápravu nie je možné odstrániť v odvolacom konaní zmenou výroku takého rozhodnutia, pretože v odvolacom konaní nie je možné sa zaoberať so skutkovými okolnosťami, rozhodujúcimi pre výsledok prvostupňového konania, resp. vo veci samej nahrádzať dôvody prvostupňového správneho orgánu, inak je potom odňatá možnosť účastníka riadne pred správnym orgánom konať, s poukazom na čl. 46 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky.

Neobstojí preto ani tvrdenie žalovaného, že takto vykonaná zmena výroku prvostupňového správneho rozhodnutia nemá vplyv na vecnú správnosť napadnutého rozhodnutia. Je to iba tvrdenie žalovaného, ku ktorému sa po hmotnoprávnej stránke žalobca nemohol vyjadriť.

Pod zmenou rozhodnutia treba rozumieť stav, keď vec, ktorá je predmetom konania, odvolací orgán rozhodne inak ako orgán prvého stupňa. Reformačný výrok odvolacieho orgánu sa stáva nezávislým od výroku rozhodnutia prvého stupňa, je novým vyriešením predmetu veci, a to spôsobom, ako to vo výroku svojho rozhodnutia uvedie odvolací orgán.

Odvolací orgán nemôže rozhodovať o tom, čo nebolo predmetom prvostupňového konania. Odvolací orgán odvolanie zamietne a prvostupňové rozhodnutie potvrdí, ak nezistí dôvody pre zmenu alebo zrušenie rozhodnutia. V prípade zmeny rozhodnutia koná vo vlastnom mene a touto zmenou odvolací orgán nahradzuje rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa, čo v danom prípade bolo neprípustné.

Z týchto dôvodov, aj keď sa žalovaný dôkladne zaoberal zákonnosťou prvostupňového rozhodnutia a vecne správne sa aj vysporiadal s odvolacími dôvodmi, súd zrušil napadnuté rozhodnutie, s poukazom na ust. § 250j ods. 2 písm. e/ O.s.p. a vec vrátil žalovanému na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní je žalovaný viazaný právnym názorom súdu, s poukazom na ust. § 250r O.s.p., teda v ďalšom konaní bude potrebné rozhodnutie správneho orgánu prvého stupňa zrušiť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250k ods. 1 O.s.p., ktoré spočívali v zaplatenom súdnom poplatku za podanú žalobu - 66,- EUR, v odmene za zastupovanie žalobcu advokátkou, za 3 úkony právnej pomoci - prevzatie zastúpenia, podanie žaloby a účasť na pojednávaní v sume 374,16 EUR / 2 x 123,50 EUR, 1 x 127,16 EUR, 2 x 7,41 EUR, 1 x 7,63 EUR náhrada paušálu/ náhrada cestovného osobným motorovým vozidlom Nissan Primera za 68 ubehnutých km v sume 19,79 EUR, sadzba základnej náhrady za 1 km jazdy: 0,183 EUR, náhrada za spotrebované pohonné hmoty za 1 km /cena benzínu 1,457 EUR/l, za cestu na pojednávanie Prešov - Košice a späť, t.j. 68 km x /0,183+0,108/, ďalej náhrada za stratu času v sume 25,42 EUR za dve polhodiny cesty Prešov - Košice - Prešov, 2 x 12,71 EUR, ďalej sa pripočítava 20 % DPH k celkovej odmene 441,82 EUR + 88,36 EUR / DPH/ = 530,18 EUR, celkom so súdnym poplatkom odmena za právne zastupovanie predstavuje sumu 596,18 EUR, s poukazom na ust. § 11 ods. 4 prvá veta, § 14 ods. 1 písm. a, b/, c/, § 16 ods. 3, § 17 ods. 1, § 18 ods. 3 vyhl.č. 655/ 2004 Z.z., v znení vyhl.č. 232/2010 Z.z.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.