KSKE 7 S 57/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 57/2011

KS v Košiciach, dátum 11.01.2012, sp.zn. KSKE 7 S 57/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/57/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200540 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200540.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobkyne B. P. W. M. R. E. Č. Í. M. D. X. W. L. , trvale bytom X. F. O. X., L.. S. Č.. XXXX/XX, proti žalovanej Sociálnej poisťovni, ústrediu Bratislava, Ul. 29. augusta č. 8, v konaní o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 08. 06. 2011, označeným ako "podanie vo veci vrátenia poistného" sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti bližšie nešpecifikovaného rozhodnutia a postupu Sociálnej poisťovne, ústredia Bratislava.

Tunajší súd dospel k záveru, že podľa obsahu cit. podania, má ísť o žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť. V tejto súvislosti súd ďalej zistil, že podanie žalobkyne zo dňa 08. 06. 2011 neobsahuje správne náležitosti, aké žaloba má mať v zmysle § 249 ods. 2 O. s. p. v spojení s § 79 ods. 1 O. s. p. a § 246c O. s. p.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tunajší súd vyzval žalobkyňu uznesením zo dňa 19. 07. 2011 č. k. 7S/57/2011-5 na odstránenie vád cit. podania a na doručenie riadnej žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, a to v 15-dňovej lehote odo dňa doručenia predmetného uznesenia.

Citované uznesenie bolo doručené žalobkyni do vlastných rúk dňa 26. 07. 2011, čo táto potvrdila aj svojím podpisom na návratke doručenky. Lehota na odstránenie vád podania teda začala žalobkyni plynúť dňa 27. 07. 2011, pričom jej koniec pripadol na deň 10. 08. 2011, t. j. pracovný deň.

Žalobkyňa v zákonnej lehote a ani do dnešného dňa súdu nedoručila riadnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného.

Podľa ust. § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Keďže žalobkyňa v stanovenej lehote nedoručila súdu riadnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonným ustanovením tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Súd rozhodol o trovách konania v zmysle ust. § 146 ods. 1 písm. c, § 246 c, podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.