KSKE 7 S 63/2008 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 63/2008

KS v Košiciach, dátum 11.03.2012, sp.zn. KSKE 7 S 63/2008

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/63/2008 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7008201204 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7008201204.6

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobkyne N.. J. H. G. X. I. U. Z. Š. Z. Q. K. T. P. H., trvale bytom v X.Z., X. Č.. XXXX/X, zastúpená JUDr. Magdalénou Dankovou, advokátkou, AK so sídlom v Košiciach, Baštová č. 9/A, proti žalovanému Krajskému úradu životného prostredia Košice, Komenského č. 52, Košice, v konaní o preskúmaní zákonnosti postupu a rozhodnutia správneho orgánu takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Podaním zo dňa 21. 07. 2008, označeným ako "žaloba podaná proti prednostovi KÚŽP Košice a jeho zodpovedným zamestnancom" sa žalobkyňa domáhala preskúmania zákonnosti bližšie nešpecifikovaného rozhodnutia a postupu Krajského úradu životného prostredia Košice.

Tunajší súd dospel k záveru, že podľa obsahu cit. podania, má ísť o žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu, ktoré po vyčerpaní riadnych opravných prostriedkov, ktoré sa preň pripúšťajú, nadobudlo právoplatnosť. V tejto súvislosti súd ďalej zistil, že podanie žalobkyne zo dňa 21. 07. 2008 neobsahuje správne náležitosti, aké žaloba má mať v zmysle § 249 ods. 2 O. s. p. v spojení s § 79 ods. 1 O. s. p. a § 246c O. s. p.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti tunajší súd vyzval žalobkyňu uznesením zo dňa 30. 01. 2012 č. k. 7S/63/2008-98 prostredníctvom jej právnej zástupkyne, ustanovenej jej uznesením tunajšieho súdu zo dňa 10. 12. 2008 v spojení s uznesením NS SR zo dňa 30. 11. 2011 č. k. 8Sžo/5/2011, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 18. 01. 2012, na odstránenie vád cit. podania a na doručenie riadnej žaloby o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného, a to v 15-dňovej lehote odo dňa doručenia predmetného uznesenia, pričom cit. uznesením bola účastníčka poučená, ako je potrebné vady odstrániť a opravu vykonať.

Cit. uznesenie bolo doručené právnej zástupkyni žalobkyne do vlastných rúk dňa 01. 02. 2012, čo táto potvrdila aj svojím podpisom na návratke doručenky. Lehota na odstránenie vád podania teda začala žalobkyni plynúť dňa 02. 02. 2012, pričom jej koniec pripadol na deň 16. 02. 2012, t. j. štvrtok/pracovný deň.

Žalobkyňa v zákonnej lehote a ani do dnešného dňa súdu nedoručila riadnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu žalovaného.

Podľa ust. § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie z a s t a v í, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca n e o d s t r á n i l vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca n i e je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Keďže žalobkyňa v stanovenej lehote nedoručila súdu riadnu žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu, jej podanie obsahuje také vady, ktoré bránia jeho vecnému vybaveniu, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonným ustanovením tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

O trovách konania rozhodol súd v zmysle ust. § 146 ods. 1 písm. c) s použitím § 246 c, O. s. p., podľa ktorých žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach. V odvolaní sa musí popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.