KSKE 7 S 7/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/7/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200059 Dátum vydania rozhodnutia: 19. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200059.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte, zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Tamary Sklenárovej a členov senátu JUDr. Judity Jurákovej a JUDr. Jozefa Kuruca, v právnej veci žalobcu R.. V. K. L. R. H. N. F. , bytom N., W., I. N. Č.. XX, zast. advokátom JUDr. Františkom Kočkom, AK Košice, Stropkovská č. 48, proti žalovanému Katastrálnemu úradu v Košiciach, Košice, Južná trieda č. 82, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného zo dňa 16. 11. 2010 č. k. Co 13/2010/Be-8 takto

r o z h o d o l :

Podľa § 250j ods. 2 písm. d) O. s. p. zrušuje rozhodnutie žalovaného zo dňa 16. novembra 2010 č. k.: Co 13/2010/Be-8 a vec vracia žalovanému na ďalšie konanie.

Žalobcovi priznáva právo na náhradu trov konania vo výške 541,92 eura, ktoré je žalovaný povinný zaplatiť advokátovi JUDr. Františkovi Kočkovi do troch dní odo dňa právoplatnosti tohto rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím zo dňa 16. 11. 2010 č. k.: Co13/2010/Be-8 žalovaný podľa § 59 ods. 2 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov zamietol odvolanie žalobcu a potvrdil rozhodnutie Správy katastra Košice-okolie zo dňa 17. 09. 2010 č. C 17/2010/Kap., ktorým nebolo vyhovené námietke žalobcu zo dňa 27. 10. 2009, podanej proti výpisu z návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov v katastrálnom území N.. Jej predmetom boli chýbajúce parcely č. XXX/11, č. XXX/8 a č. XXX/X v zaslanom výpise z návrhu registra, ktorých je žalobca vlastníkom na základe osvedčenia o dedičstve a darovacej zmluvy. V odôvodnení žalovaný uviedol, že komisia príslušná pre konanie požiadala spracovateľa registra pre k. ú. N. o zaujatie stanoviska. Tento v liste zo dňa 11. 01. 2010 uviedol, že parcely č. XXX/XX a č. XXX/X, zapísané vo výmere o vlastníctve pôdy č. XXXX/XX v prospech prídelcov V. K. a manželka Z., L.. O., osvedčením o dedičstve sp. zn. D 1157/98 nadobudol žalobca. Parcely boli neidentifikovateľné so stavom KN, tzn., že išlo o nehnuteľnosti bez geometrického a polohového určenia. Tieto nie sú evidované v určenom operáte, ktorým je pre k. ú. N. operát pozemkovej knihy, tzn., že pozemok nie je zobrazený v pozemno-knižnej mape. V pozemno-knižnej mape bola graficky znázornená len celá pôvodná pozemno-knižná parcela č. 516, knihovaná v pozemno-knižnej zápisnici č. 44, ktorá bola konfiškovaná podľa nar. č. 104/1945 Zbierky nariadení SNR v znení nariadenia č. 64/1946 Zbierky nariadení SNR pre účely pozemkovej reformy. Parc. č. XXX je v pozemkovo-knižnej mape rozčlenená na parc. č. XXX/X - č. XXX/X, pričom pôvodná pozemkovo-knižná parc. č. XXX/X je knihovaná v pozemno- knižnej vložke č. XXX o výmere 8,1069 ha, ktorá bola konfiškovaná podľa toho istého nariadenia SNR pre účely pozemkovej reformy. Výmery o vlastníctve pôdy v k. ú. N. neboli zapísané v pozemkovej knihe. V citovaných pozemno-knižných vložkách sú zapísané pozemkovo-knižné parcely konfiškované podľa cit. nariadenia pre účely pozemkovej reformy a aj v pozemkovo-knižnej mape sú evidované len celé pôvodné pozemkovo-knižné parcely. Nehnuteľnosti prideľované prídelcom výmermi o vlastníctve pôdy neboli premietnuté do pozemkovo-knižnej mapy. Počas spracovania registra boli písomne žiadané archiválie z období pozemkových reforiem, konfiškácií a z iných zmien vlastníckych vzťahov k nehnuteľnostiam od

štátnych archívov, pričom v štátnom archíve MV SR v Košiciach sa nachádzajú iba písomné originály výmerov o vlastníctve pôdy bez akéhokoľvek grafického podkladu o spôsobe, smere deľby, konečných výmerách jednotlivých parciel, tzv. konečný prídelový plán vo forme napr. geometrického plánu a výkazu plôch pre evidenciu katastra a knihový súd. V štátnom archíve v Košiciach Ministerstva vnútra SR na Bačíkovej ul. č. 1 sa nachádza grafický plán vyhotovený 01. 09. 1948, avšak vzhľadom na to, že do plánu sú vykonané zásahy, absentuje podpis zhotoviteľa a s prihliadnutím na čas jeho vyhotovenia a na čas vyhotovenia prídelových listín nie je jednoznačne preukázané, že tento grafický plán bol konečným prídelovým plánom k vyhotoveným prídelovým listinám. Vychádzajúc z uvedeného nie je možné podľa spracovateľa v rámci spracovania ROEP jednoznačne identifikovať predmetné parcely. Na základe uvedeného správny orgán prvého stupňa rozhodol o námietke žalobcu už vyššie uvedeným spôsobom s poukazom na ust. § 1 ods. 2 zák. č. 180/1995 Z. z., § 3 ods. 1 a ods. 2 metodického návodu na spracovanie registra obnovenej evidencie pozemkov a § 2 ods. 2 a 3 vyhlášky UGKKSR č. 157/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon č. 180/1995 Z. z.

Žalovaný po preskúmaní rozhodnutia správneho orgánu prvého stupňa dospel k záveru, že nie sú dané dôvody na zrušenie tohto rozhodnutia a jeho vrátenie na nové konanie. S poukazom na ust. § 46, 47 ods. 1 - 3 z. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení uviedol, že účastník konania žiadal o doplnenie vynechaných parciel do registra v danom k. ú. v zmysle z. č. 180/1995 Z. z., pričom správny orgán vo veci rozhodol na základe stanoviska komisie príslušnej pre konanie, ktoré bolo zaujaté vychádzajúc zo stanoviska spracovateľa registra pre k. ú. N.. Z tohto stanoviska vyplývajú skutočnosti ako boli vyššie uvedené, tzn., že parc. č. 516/11 a č. 522/8 zapísané vo výmere o vlastníctve pôdy č. 1698/49 v prospech prídelcov V. K. F. W. Z., L.. O. nemôžu byť predmetom konania o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim pre k. ú. N., pretože vlastnícke právo k nim je evidované v registri C KN na listoch vlastníctva (LV) , v ktorých sú vlastnícke vzťahy uzavreté na celok, a teda nie je možné vykonať zápis do registra E a nie je možné doplniť hluché listy vlastníctva v časti A. Poukázal na to, že na základe archívnych materiálov, ktoré boli zadovážené v správnom konaní nebolo možné podľa stanoviska spracovateľa ROEP jednoznačne identifikovať predmetné parcely. V čase nadobudnutia vlastníckeho práva k predmetným nehnuteľnostiam žalobcom tieto boli neidentifikovateľné so stavom KN a preto boli založené hluché listy vlastníctve Č.. XXX F. Č.. XXX, kde bola zaznamenaná len majetková podstata bez parciel a v časti B ako vlastníci sú zapísaní vlastníci v zmysle príslušných listín. Správa katastra Košice - okolie nemá k dispozícii mapové podklady, v ktorých sú predmetné parcely, zapísané vo výmere o vlastníctve, polygraficky znázornené. Identifikáciou príslušného honu, v ktorom sa môžu nachádzať bolo zistené, že v registri CKN sú na tieto parcely založené LV, v ktorých je vlastnícke právo uzatvorené na 100 %, čo znamená, že spoluvlastnícke podiely jednotlivých spoluvlastníkov evidovaných na predmetných LV predstavujú po sčítaní jeden celok. V závere rozhodnutia poukázal na to, že výmer o vlastníctve pôdy je verejnou listinou dokazujúcou vlastnícke právo prídelcu pridelenej pôdohospodárskej nehnuteľnosti, pričom zápis v pozemkovej knihe mal len deklaratórny význam. Výmery sa vzťahovali na nehnuteľnosti skonfiškované a následne pridelené podľa Nariadenia SNR č. 104/1945 Zb. a povereníctvo pôdohospodárstva a pozemkovej reformy ich mohlo vydávať prídelcom aj pred zaplatením prídelovej ceny. Jej zaplatenie sa nezisťuje. Výmery o vlastníctve pôdy boli perfektné vtedy, ak boli opatrené pečiatkou a podpisom povereníka, alebo aspoň podpisom povereníka. Ak niekto deklaroval svoje vlastníctvo len čistým výmerom, nebolo možné ho do registra zapísať, ale môže byť jedným z podporných dokladov na konanie podľa § 11 zákona. Keďže v registri CKN je evidované vlastníctvo na predmetných LV, nie je možné postupovať podľa cit. zák. ustanovenia.

Včas, osobne na Krajskom súde dňa 24. 01. 2011 podanou žalobou sa žalobca domáhal zrušenia napadnutého rozhodnutia žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa a vrátenia veci žalovanému na ďalšie konanie. Poukázal na to, že ani jedno z napadnutých rozhodnutí správnych orgánov sa nezaoberalo námietkou voči návrhu ROEP, ktorá sa týkala parc. č. 519/1 k. ú. N., pričom povinnosťou správnych orgánov bolo vysporiadať sa aj s touto časťou námietky. Túto parcelu nadobudli právni predchodcovia navrhovateľa na základe kúpnej zmluvy, ako vlastníci ju užívali a vo výkone svojich práv neboli nikým rušení až do času, pokiaľ sa v k. ú. N. nezačal vytvárať priemyselný park. Zdôraznil, že pokiaľ nedošlo k zaevidovania ich vlastníckeho práva k tejto nehnuteľnosti, nemôže to meniť nič na tej skutočnosti, že sa stali jej vlastníkmi, a to už aj s odvolaním sa na nadobudnutie vlastníckeho práva vydržaním v zmysle § 116 ods. 1 Občianskeho zákonníka (OZ) č. 141/1950 Zb., resp. § 134 platného OZ. Lehoty na vydržanie sa neprerušili vznikom užívacieho práva socialistickej organizácie k nehnuteľnosti. Nesúhlasil ani so závermi, ku ktorým dospeli správne orgány vo vzťahu k parc. č.

XXX/XX a XXX/X tak, ako boli premietnuté v napadnutých rozhodnutiach a konštatoval, že podľa jeho názoru postup konajúcich orgánov porušil jeho právo na vlastníctvo, právo na spravodlivý proces, keďže nebol spoľahlivo zistený skutkový stav veci. Napadnuté rozhodnutia považoval aj za nepreskúmateľné. Zastáva názor, že vo veci konajúce správne orgány nezohľadnili situáciu, keď po dobu mnohých rokov spojených so zásahmi štátu súvisiacich aj s kolektivizáciou poľnohospodárstva mohlo dochádzať aj k strate dokladov, vrátane tých, ktoré mali byť štátom evidované. Nepovažovali ani za potrebné vykonať zodpovedajúce šetrenia v Slovenskom národnom archíve v Bratislave, ako aj v archíve Úradu geodézie, kartografie a katastra SR v Bratislave. Zdôraznil, že on sám predložil do konania množstvo dokladov, ktoré preukazovali nadobudnutie vlastníctva k predmetným pozemkom jeho právnymi predchodcami. Zo samotného výmeru o vlastníctve pôdy pre jeho právnych predchodcov zo dňa 16. 05. 1949 vyplýva, že existoval prídelový plán k tomuto výmeru, pričom v prídelovej listine sa konštatuje, že prídelca je členom JRD vo vzťahu k parc. XXX/X k. ú. N., pričom prídelová cena bola do času prevzatia predmetných nehnuteľností do užívania JRD v N. aj splácaná. O vlastníckom práve právnych predchodcov žalobcu i žalobcu samého k predmetným nehnuteľnostiam svedčí aj to, že užívateľ týchto pozemkov uzavrel dňa 09. 12. 1999 so žalobcom nájomnú zmluvu aj na užívanie týchto pozemkov rovnako, ako aj na ďalšiu časť pozemkov zmluvu dňa 30. 09. 2003. To isté sa vzťahuje aj pokiaľ ide o parc. č. XXX/XX uvedeného k. ú., ku ktorej taktiež museli a musia existovať ďalšie listiny, týkajúce sa jej prídelu. Z dôkazov, ktoré boli predložené správnemu orgánu podľa názoru žalobcu nepochybne vyplýva, že predmetné parcely by žalobca, resp. jeho právny predchodca mohli nadobudnúť aj vydržaním, pretože pre tento spôsob nadobudnutia vlastníckeho práva k nim splnili všetky zákonné podmienky.

V písomnom vyjadrení zo dňa 14. 02. 2011 žalovaný navrhol žalobu ako nedôvodnú zamietnuť a to zo skutkových aj právnych dôvodov obsiahnutých v napadnutom rozhodnutí žalovaného. Reagujúc na námietku žalobcu, týkajúcu sa nerešpektovania jeho vlastníckeho práva poukázal na ust. § 1 ods. 2 zák. č. 180/1995 Z. z., v zmysle ktorého vychádzajúc z predložených listín námietke nebolo možné vyhovieť, pretože predmetné parc. č. XXX/X a č. XXX/XX k. ú. N. nie sú predmetom konania o obnove evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim pre k. ú. N., pretože vlastnícke právo k nim je evidované v registri C KN na LV, v ktorých sú vlastnícke vzťahy uzavreté na celok a nie je možné vykonať zápis do registra E a nie je možné doplniť hluché listy vlastníctva v časti A .

Súd v konaní podľa § 247 a nasl. O. s. p. po oboznámení sa s administratívnym spisom žalovaného, ako aj správneho orgánu prvého stupňa dospel k záveru, že žaloba žalobcu je dôvodná.

Z obsahu administratívneho spisu súd zistil, že podaním zo dňa 26. 10. 2009 žalobca vzniesol námietku k návrhu registra obnovenej evidencie pozemkov a právnych vzťahov k nim v k. ú. N., týkajúcu sa parciel č. XXX/XX, XXX/X a č. XXX/X, ktorých je spoluvlastníkom. V nej uviedol, že po nahliadnutí do katastrálnej mapy k. ú. N. predmetné parcely neboli nájdené pracovníčkou Obecného úradu N. na katastrálnej mape, ktorá je k nahliadnutiu na Obecnom úrade N.. Ako dôkaz o vlastníctve predmetných parciel priložil listy vlastníctva č. XXX, Č.. XXX a č. XXXX k. ú. N. a zároveň aj kópiu odpovede Katastrálneho úradu v Košiciach zo dňa 05. 02. 2006 sp. zn. 818/06, ako reakciu na ním predloženú žiadosť o reklamáciu duplicity listov vlastníctva. Bolo mu oznámené, že predmetné parcely budú identifikované v rámci konania obnovenej evidencie pozemkov. Pripojil tiež kópie snímok z katastrálnej mapy registra E aj C dotknutého katastrálneho územia, z ktorých je zrejmé, že v mape C registra došlo k zmene číslovania predmetných parciel aj k zmene vlastníkov bez jeho vedomia a súhlasu. Preto požiadal o zjednanie nápravy.

Zo stanoviska spracovateľky R.. O. I. zo dňa 11. 01. 2010 vyplýva, že parc. č. XXX/X . nie je predmetom konania a preto nie je uvedená na výpise vlastníka, pričom jedná sa o parcelu zapísanú v celosti na E LV č. XXXX, na ktorom aj zostáva zapísaná, v grafickej časti je vykreslená, v hornej časti je časť pôvodnej výmery v parcele CKN XXX/XX - Y. XXX, obec N.. Po ROEP dôjde k zmene pôvodnej výmery podľa pozemno-knižnej vložky z 91 21 m2 na 84 42 m2 na základe grafického zobrazenia. Pokiaľ ide o parc. č. XXX/XX a parc. č. XXX/X, . jedná sa o prídelové parcely, ktoré boli nadobudnuté na základe výmeru vlastníctva pôdy č. XXXX/XX v. prospech prídelcov, právnych predchodcov žalobcu, ktoré tento nadobudol dedením. V súvislosti s týmito nehnuteľnosti spracovateľka uviedla, že v rámci konania ROEP neboli poskytnuté žiadne grafické podklady týkajúce sa identifikácie predmetných nehnuteľností

v čase ich prídelu. Vlastníkom predložené snímky z katastrálnej mapy neobsahujú konkrétnu deľbu predmetných prídelových parciel. Predložená identifikácia parc. č. XXX/X bola vyhotovená na základe zhody čísiel parciel v pozemkovej knihe - parcela prídel XXX/X o výmere 2,0267 ha je identifikovaná ako časť C KN parc. XXX/XX o výmere 14.030,31 ha, pričom podľa grafickej identifikácie sa jedná o UO parc. XXX/X z pozemno-knižnej vložky č. XXX o pozemno-knižnej výmere 8,1069 ha ako konfiškát. Grafická výmera parcely je 8,1189 ha. Táto identifikácia nie je jednoznačná, je založená iba na dedukcii podľa parcelných čísel. Ak by bola pravdivou táto dedukcia, predmetná parcela C KN XXX/XX sa nachádza v celosti na LV č. XXXX, vlastníkom ktorej je SPF v celosti, pričom v tomto smere nie je možné zjednať nápravu v rámci spracovania ROEP a preto parcela nemôže byť predmetom konania. Obdobne aj pokiaľ ide o parc. č. XXX/XX k. ú. N. z predloženej identifikácie vyplýva, že táto je vyhotovená vymenovaním vysporiadaných C KN parciel z LV Č.. XXX a LV Č.. XXXX nachádzajúcich sa podľa grafického zobrazenia na pôvodnej parc. UO č. XXX z pozemno-knižnej vložky 44 v celosti bez akejkoľvek deľby. Nie je totiž jednoznačne identifikovaná plocha, jedná sa iba o dedukciu nepodloženú jasnými grafickými dôkazmi. Na základe dostupných podkladov nebolo možné v rámci ROEP jednoznačne graficky identifikovať predmetné parcely. Podľa metodického návodu na spracovanie ROEP č. MN 74.20.73.47.00 samotná prídelová listina nie je dostatočným podkladom na založenie vlastníctva. Môže však byť jedným z podporných dokladov na konanie podľa § 11 zákona.

Zo zápisu zo zasadnutia komisie ROEP v obci N., ktoré sa konalo dňa 09. 02. 2010 vyplýva, že v rámci tohto zasadnutia bola prejednaná aj námietka žalobcu pod bodom 2.3, ktorej komisia navrhla nevyhovieť, keďže predmetné parcely sú majetkovo-právne vysporiadané v registri C KN v celosti.

Na základe uvedeného bolo vo veci vydané Katastrálnym úradom v Košiciach dňa 17. 09. 2010 rozhodnutie č. C-17/2010/Kap., ktorým tejto námietke podľa § 7 ods. 3 zák. č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov vyhovené nebolo, dôvody tohto rozhodnutia sa opierajú o závery stanoviska spracovateľky R.. O. I. tak, ako boli vyššie špecifikované.

Proti tomuto rozhodnutiu podal v zákonnej lehote žalobca odvolanie, ktorého dôvody korešpondujú s dôvodmi podanej žaloby, pričom aj v tomto odvolaní namietal nedostatočne zistený skutkový stav, porušenie jeho vlastníckeho práva, ako aj nepreskúmateľnosť napadnutého rozhodnutia vo vzťahu ku všetkým trom citovaným parcelám.

O odvolaní rozhodol žalovaný napadnutým rozhodnutím.

Právny zástupca žalobcu v priebehu konania zotrval na podanej žalobe v celom rozsahu zo skutkových aj právnych dôvodov v nej obsiahnutých. Poukázal na to, že dôvodom pre podanie predmetných námietok žalobcom bola odpoveď na reklamáciu, ktorá bola Katastrálnym úradom v Košiciach žalobcovi doručená v roku 2006, z ktorej vyplýva, že nezrovnalosti v súvislosti s predmetnými parcelami budú vyriešené v rámci konania ROEP. Podľa uvedeného žalobca aj postupoval. Zdôraznil, že správne orgány v danom prípade nedostatočne zistili skutkový stav a nevyužili všetky možnosti, ktoré im na zabezpečenie dôkazov poskytuje platná právna úprava. Zastáva názor, že žalobca preukázal vlastnícke právo k predmetným nehnuteľnostiam dostatočným spôsobom, pričom pokiaľ ide o parc. č. XXX/X zapísanú na LV č. XXXX N.. Ú.. N., jej výmera nezodpovedá výmere, ktorú mala pôvodná parcela v čase jej nadobudnutia jeho právnymi predchodcami. Podľa grafických príloh z tejto pôvodnej parcely bola odčlenená parc. č. XXX/XX, vzhľadom na ktorú skutočnosť považuje za odôvodnené zahrnutie aj uvedenej parcely do konania ROEP. Pokiaľ ide o parc. č. XXX/XX a parc. č. XXX/X, nadobudnuté na základe prídelových listín, je zrejmé, že tieto prídelové listiny odkazujú na prídelové plány, avšak spracovateľ ROEP si zadovážil iba podklady z katastra obce a archívov, ktoré sa nachádzajú v Košiciach a žiadne iné doklady si nezabezpečoval, resp. nevyužil žiadne iné prostriedky, ktoré mu za účelom úplného zistenia skutkového stavu umožňuje platná právna úprava. Spracovateľkou ROEP bolo žalobcovi dané na vedomie, že pokiaľ ide o parc. č. XXX/XX, existuje tu veľký rozsah duplicitného vlastníctva a duplicitných prídelov a preto nemohla byť riešená v rámci ROEP. V tejto súvislosti poukázal na ust. § 2 ods. 3 vykonávacej vyhlášky k zák. 180/1995 Z. z. a to jeho písm. d) , v zmysle ktorého predmetom konania majú byť aj parcely, ktoré sú evidované na LV bez geometrického a polohopisného

určenia. Pokiaľ ide o parc. č. XXX/X, bol predložený geometrický plán, ktorý bol vyhotovený k prídelovým listinám zo septembra 1948.

Zástupca žalovaného zotrval na písomnom vyjadrení, ktoré bolo súdu doručené a v jeho zmysle navrhol žalobu ako nedôvodnú zamietnuť.

Podľa § 1 ods. 1 zák. č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov v konaní o obnove evidencie niektorých pozemkov a právnych vzťahov k nim sa zisťujú dostupné údaje o pozemkoch a právnych vzťahoch k nim a na ich základe sa zostavuje a schvaľuje register obnovenej evidencie pozemkov.

Podľa ods. 2 cit. zák. ustanovenia predmetom konania sú pozemky vymedzené plošne vlastníckymi vzťahmi alebo držbou, v ktorej nie sú evidované, alebo sú evidované neúplne podľa osobitných predpisov v súbore geodetických informácií a v súbore popisných informácií, ak v tomto zákone nie je ustanovené inak.

Podľa § 5 ods. 1 cit. zákona na konanie podľa tohto zákona sa vzťahujú všeobecné predpisy o správnom konaní, ak nie je v tomto zákone ustanovené inak alebo ak konanie neupravujú osobitné predpisy.

Podľa § 46 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov rozhodnutie musí byť v súlade so zákonmi a ostatnými právnymi predpismi, musí ho vydať orgán na to príslušný, musí vychádzať zo spoľahlivo zisteného stavu veci a musí obsahovať predpísané náležitosti.

Podľa § 47 ods. 1 cit. zákona rozhodnutie musí obsahovať výrok, odôvodnenie a poučenie o odvolaní. Odôvodnenie nie je potrebné, ak sa všetkým účastníkom konania vyhovuje v plnom rozsahu.

Podľa ods. 3 cit. zák. ustanovenia v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazom, ako použil správnu úvahu pri použití právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného i správneho orgánu prvého stupňa a tiež konanie, ktoré ich vydaniu predchádzalo v medziach podanej žaloby a dospel k záveru, že toto rozhodnutie nebolo vydané v súlade s platnými právnymi predpismi.

Žalovaný správny orgán sa pri vydaní svojho rozhodnutia dôsledne nespravoval naposledy citovanými zákonnými ustanoveniami zákona o správnom konaní, pretože z odôvodnenia jeho rozhodnutia nie je zrejmé, či sa zaoberal aj odvolacím dôvodom a námietkou žalobcu, ktorá sa týkala parc. č. XXX/X k. ú. N. tak, ako to v podanej žalobe namietal aj žalobca. Táto skutočnosť sama o sebe zakladá nezákonnosť napadnutého rozhodnutia.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami, napadnuté rozhodnutie žalovaného podľa § 250j ods. 2 písm. d) O. s. p. zrušil pre jeho nepreskúmateľnosť pre nedostatok dôvodov a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Úlohou správneho orgánu v ďalšom konaní bude za dodržania základných zásad správneho konania vo veci konať, vysporiadať sa so všetkými námietkami vznesenými žalobcom v podanom odvolaní proti rozhodnutiu správneho orgánu prvého stupňa a teda aj s celým predmetom odvolacieho konania, vo veci rozhodnúť na základe náležite zisteného skutkového stavu a svoje rozhodnutie presvedčilo odôvodniť v zmysle cit. zák. ustanovenia tak, aby spĺňalo podmienku preskúmateľnosti. Týmto právnym názorom súdu je správny orgán v zmysle § 250j ods. 7 O. s. p. viazaný.

Úspešnému žalobcovi priznal súd právo na náhradu trov konania v súlade s § 250k ods. 1 O. s. p. vo výške celkom 541,92 eura, čo zodpovedá žalobcom zaplatenému súdnemu poplatku v sume 66,-- eur a trovám právneho zastupovania za tri úkony právnej pomoci, v zmysle predloženého vyúčtovania zo dňa 21. 09. 2012 a to prevzatie a prípravu právneho zastupovania vrátane prvej porady s klientom dňa 24. 01. 2011, podanie žaloby zo dňa 24. 01. 2011 a účasť na pojednávaní dňa 19. 09. 2012. Odmena za jednotlivé úkony bola vyčíslená a priznaná v súlade § 11 vyhl. č. 655/2004 Z. z., účinným v čase ich uskutočnenia, tzn., že za prvé dva úkony právnej pomoci vykonané v roku 2011 prislúcha advokátovi odmena vo výške po 123,50 eura, režijný paušál ku každému z úkonov 7,41 eura a za úkon vykonaný v roku 2012 odmena advokáta vo výške 127,16 eura a režijný paušál vo výške 7,63 eura. Keďže právny zástupca žalobcu je platiteľom DPH, čo bolo dokladované, k odmene advokáta mu prináleží aj DPH vo výške 20 %, tzn., že celkove trovy právneho zastupovania zodpovedajú sume 475,92 eura.

Súd neakceptoval vyčíslenie právneho zástupcu žalobcu zo dňa 21. 09. 2012 v časti, v ktorej si uplatnil aj trovy právneho zastupovania za úkony právnej pomoci: stanovisko zo dňa 04. 03. 2011, keďže toto stanovisko sa netýka veci samej a je reakciou na výzvu súdu ohľadne jeho procesného postupu, rovnako ani za úkon právnej pomoci - nahliadnutie do spisu dňa 06. 08. 2012 a podanie vo veci zo dňa 08. 08. 2012, ktoré sa netýka veci samej, pretože nejde o úkony v zmysle § 14 ods. 1 vyhl. č. 655/2004 Z. z., za ktorý by advokátovi patrila odmena vrátane režijného paušálu.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napadá, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie proti tomuto rozsudku možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1, konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.