KSKE 7 S 77/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/77/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200715 Dátum vydania rozhodnutia: 25. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200715.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobkyne G. T., trvale bytom X., N. Č.. XX, zastúpenej advokátkou, JUDr. Silviou Sovovou, Diamantová č. 10, Košice, proti žalovanej Správa katastra Košice, Južná trieda č. 82, Košice, v konaní o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia žalovaného č. X 47/11 - Kol zo dňa 23. 05. 2011 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. k.: X 47/11-Kol zo dňa 07. 06. 2011 Správa katastra Košice príslušná na rozhodovanie v zmysle § 18 ods. 2 písm. a) a § 22 ods. 2 zákona NR SR č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam v znení neskorších zmien a doplnkov (ďalej iba "katastrálny zákon") vo veci opravy chyby v katastrálnom operáte podľa § 59 katastrálneho zákona rozhodla v zmysle § 30 ods. 1 písm. h) zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní tak, že predmetné konanie zastavila, pretože pri prešetrovaní údajov katastra nezistila nesúlad zapísaných údajov s listinami v súbore popisných informácií a zároveň tejto nebola predložená iná listina na zápis zmenených údajov týkajúcich sa bytov Č.. X G. X T. U. D. Q. J. I.. Č.. XX T. X.Z. ani príslušným stavebným úradom. Konštatovala, že oprava chýb v katastrálnom operáte v zmysle § 59 katastrálneho zákona je špecifickým inštitútom, ktorého cieľom a účelom je zabezpečenie súladu medzi stavom evidovaným v katastri nehnuteľností a právnym stavom. Preto skúmanie faktu, či došlo k reálnemu zlúčeniu bytov nie je predmetom prešetrovania podľa § 57 katastrálneho zákona ani predmetom konania o oprave chýb v katastrálnom operáte podľa § 59 cit. zákona.

Žalobou osobne podanou na Krajskom súde v Košiciach dňa 08. 08. 2011 sa žalobkyňa domáhala zrušenia rozhodnutia Správy katastra Košice č. k.: X 47/11-Kol zo dňa 07. 06. 2011 a vrátenia veci na ďalšie konanie tvrdiac, že odporkyňa s ňou nekonala ako s účastníčkou konania, hoci s ňou konať mala. Na základe jej podnetu na začatie konania o opravu chýb v katastrálnom operáte jej bolo doručené oznámenie o začatí tohto konania zo dňa 02. 05. 2011, avšak rozhodnutie o zastavení konanie jej bolo doručené iba na vedomie a nie ako účastníčke konania. Poukázala na to, že konanie odporkyne sa dotýka jej právom chránených záujmov, keďže neaktuálny zápis v katastri nehnuteľností deformuje rozhodovanie vlastníkov bytov a nebytových priestorov v predmetnom dome na J. I.. Č.. XX T. X.. Zo strany niektorých spoluvlastníkov predmetnej nehnuteľnosti došlo neoprávnene k zlúčeniu dvoch bytových jednotiek do jednej (byty č. 2 a č. 3) , čím bolo zasiahnuté aj do spoločných častí domu.

V zmysle § 247 ods. 1 O. s. p. podľa ustanovení druhej hlavy piatej časti O. s. p. sa postupuje v prípadoch, v ktorých fyzická alebo právnická osoba tvrdí, že bola na svojich právach ukrátená rozhodnutím a postupom správneho orgánu, a žiada, aby súd preskúmal zákonnosť tohto rozhodnutia a postupu.

Podľa § 250 ods. 2 O. s. p. žalobcom je fyzická alebo právnická osoba, ktorá o sebe tvrdí, že ako účastník správneho konania bola rozhodnutím a postupom správneho orgánu ukrátená na svojich právach. Podať žalobu môže aj fyzická alebo právnická osoba, s ktorou sa v správnom konaní nekonalo ako s účastníkom, hoci sa s ňou ako s účastníkom konať malo.

Podľa § 59 ods. 1 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností (katastrálny zákon) správa katastra aj bez návrhu

a) opraví údaje katastra, ak sú v rozpore s verejnou listinou alebo s inou listinou, alebo s výsledkami prešetrovania zmien údajov katastra, alebo s výsledkami revízie údajov katastra,

b) v súčinnosti s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví v katastrálnej mape chybne zakreslené hranice pozemkov,

c) v súčinnosti so štátnymi orgánmi, obcami, notármi, ako aj s vlastníkmi a inými oprávnenými osobami opraví údaje katastra spôsobené chybami v písaní a počítaní a inými zrejmými nesprávnosťami v písomných vyhotoveniach právnych úkonov, vo verejných listinách a v iných listinách.

Podľa ods. 3 citovaného zákonného ustanovenia ten, koho práv, záujmov chránených právom alebo povinností sa údaje katastra týkajú, môže kedykoľvek požiadať o odstránenie chýb v katastrálnom operáte. Správa katastra je povinná vykonať opravu do 30 dní, v osobitne odôvodnených prípadoch do 90 dní od doručenia písomnej žiadosti o opravu chýb.

V danom prípade súd z obsahu administratívneho spisu zistil, že údaje obsiahnuté na LV č. XXXXX X.. Ú. Y. J., týkajúce sa vlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti, a to k bytu č. 2 a 3 vrátane spoločných častí a zariadení domu a k pozemku korešpondujú s údajmi obsiahnutými v kúpnych zmluvách zo dňa 19. 05. 2006, vklad povolený Správou katastra Košice dňa 05. 06. 2006 pod č. V 4617/06 a zo dňa 14. 09. 2010, vklad povolený rozhodnutím Správy katastra Košice zo dňa 12. 10. 2010 pod č. V 8192/10, ako aj žiadosti o zmenu zápisu Mesta Košice zo dňa 03. 03. 2010, na základe ktorej bol vykonaný záznam pod č. Z-1669/10 dňa 19. 03. 2010.

Z odpovede Mesta Košice zo dňa 24. 05. 2011 na dožiadanie žalovanej, obsiahnutej v administratívnom spise vyplýva, že mesto Košice ako stavebný úrad v dostupnej evidencii nezistil záznamy, ktoré by sa týkali predmetných nehnuteľností.

Žalobkyňa v podnete na začatie predmetného správneho konania ani v žalobe nespochybnila pravdivosť údajov na už citovanom liste vlastníctva, ktoré sa týkajú jej spoluvlastníckeho podielu, t. j. nenamietala, žeby došlo k zásahu do jej vlastníckeho práva.

V konaní nebolo preukázané splnenie podmienok pre opravu chýb v katastrálnom operáte tak, ako sú vymedzené v citovanom zákonnom ustanovení § 59 ods. 1 katastrálneho zákona.

Okruh účastníkov predmetného správneho konania je vymedzený v ods. 3 cit. zákonného ustanovenia katastrálneho zákona. Tým, že v správnom konaní bolo zistené, že práva a právom chránené záujmy žalobkyne (údaje týkajúce sa jej spoluvlastníckeho práva k predmetnej nehnuteľnosti zapísané na cit. LV č. XXXXX kat. územia Y. J.) , neboli dotknuté, nenaplnila základný atribút pre účastníctvo v tomto konaní. Preto žalovaná postupovala správne, keď s ňou ako účastníčkou správneho konania nekonala.

Zákonným predpokladom pre podanie žaloby podľa druhej hlavy piatej časti O. s. p. je účastníctvo v správnom konaní. Vychádzajúc z uvedeného, keďže žalobkyňa nebola a ani nemala byť účastníčkou správneho konania, na podanie žaloby nemá aktívnu legitimáciu.

Podľa § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmavania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) . Odvolanie proti uzneseniu je prípustné.

Súd zvážil všetky uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami konanie zastavil, pretože žalobu podala osoba na to neoprávnená.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. s použitím § 246c ods. 1 O. s. p. tak, že žiaden z účastníkov nemá právo na ich náhradu, nakoľko konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.