KSKE 7 S 81/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 81/2011

KS v Košiciach, dátum 22.05.2012, sp.zn. KSKE 7 S 81/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/81/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200748 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200748.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: O. T., D.. XX.XX.XXXX, N. G. XXX/X, Z., občianka SR, zastúpená JUDr. Martinom Balčíkom, advokátom, Na rožku č. 7, Košice, proti žalovanému: Mesto Sečovce, Námestie Sv. Cyrila a Metoda 47/27, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 102/005/2011 zo dňa 18.01.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím žalovaného č. 102/005/2011 zo dňa 18.01.2011 bolo rozhodnuté v prospech stavebníka AHA spol. s r.o. Košice, Štefana Kukuru 12, Michalovce o umiestnenie stavby Polyfunkčné centrum Sečovce .

Žalobkyňa podala žalobu na súd z dôvodu, že v konaní o umiestnení stavby nebola prizvaná ako účastníčka konania, čo potvrdzuje podanie žalobkyne zo dňa 29.06.2011.

Podľa ust. § 103 O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Z administratívneho spisu - dokumentácie pre umiestnenie stavby súd zistil, že žalobkyňa nie je vlastníčkou susednej nehnuteľnosti k stavbe Polyfunkčné centrum Sečovce .

Podľa ust. § 14 ods. 1 Správneho poriadku, účastníkom konania je ten, o koho právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach sa má konať alebo koho práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti môžu byť rozhodnutím priamo dotknuté; účastníkom konania je aj ten, kto tvrdí, že môže byť rozhodnutím vo svojich právach, právom chránených záujmoch alebo povinnostiach priamo dotknutý, a to až do času, kým sa preukáže opak.

Podľa ust. § 14 ods. 2 Správneho poriadku účastníkom konania je aj ten, komu osobitný zákon také postavenie priznáva. Žalobné dôvody pokiaľ ide o dokumentáciu objektu SO 12 riešia dopravnú situáciu na štátnej ceste 1/50 v smere Michalovce - Košice, dotýkajú sa riešenia dopravnej situácie a nie konkrétnych vlastníckych vzťahov alebo iných práv žalobkyne. Podľa ust. § 34 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. (Stavebný zákon) , účastníkom územného konania je navrhovateľ, obec, ak nie je stavebným úradom príslušným na územné konanie, a ten, komu toto postavenie vyplýva z osobitných predpisov.

Postavenie žalobkyne - byť účastníčkou územného konania o umiestnení predmetnej stavby nevyplýva zo žiadnych právnych predpisov, preto s ňou správny orgán nekonal.

Žalobkyňa nebola účastníčkou správneho konania zo zákonných dôvodov vyššie uvedených, pričom súd z administratívneho spisu nezistil hmotnoprávny pomer žalobkyne k veci.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenia súd konanie zastavil, s poukazom na ust. § 246c ods. 1, § 103 O.s.p.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 146 ods. 1 písm. c/, § 246c ods. 1 O.s.p.

Vo veci rozhodol senát pomerom hlasov 3:0.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.