KSKE 7 S 84/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/84/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200762 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200762.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu DUNATER, a. s., so sídlom v Košiciach, Pri prachárni č. 4, zastúpeného JUDr. Marekom Hroudom, advokátom, AK so sídlom v Košiciach, Krmanova č. 16, proti žalovanému Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, Košice, v konaní o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 22. 06. 2011 č. B/2011/190001/00205397 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žalovanému ukladá povinnosť u h r a d i ť trovy konania vo výške 403,24 eur, právnemu zástupcovi JUDr. Marekovi Hroudovi, AK so sídlom v Košiciach, Krmanova č. 16, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Žalobcovi vracia súdny poplatok v sume 59,87 eura.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 25. 08. 2011, doručenou tunajšiemu súdu dňa 26. 08. 2011, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Mesta Košice č. B/2011/190001/00205397 zo dňa 22. 06. 2011, ktorým správca dane zamietol odvolanie daňového subjektu podané dňa 19. 01. 20011 proti platobnému výmeru č. B/2010/182455/00252236/1 zo dňa 22. 12. 2010, ktorým mu bola vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2006 a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 06. 2011.

Písomným podaním zo dňa 05. 06. 2012 žalobca oznámil tunajšiemu súdu, že na podanej žalobe zo dňa 25. 08. 2011 netrvá, berie ju v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť s tým, že v priebehu konania bolo napadnuté rozhodnutie žalovaného v celom rozsahu zrušené rozhodnutím Finančného riaditeľstva SR č. 1020503/1/427467-959750/2012/5306 zo dňa 27. 04. 2012, ktoré pripojil. Uvedené rozhodnutie vydalo Finančné riaditeľstvo SR na podnet žalovaného ako správcu dane.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že žalobca vzal žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania

alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie z a s t a v i l o, ak sa podanie odmietlo, alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. Poplatok sa tiež vráti, ak sa návrh vzal späť pred vydaním platobného rozkazu. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Súdny poplatok sa vracia krátený o 1 %, najmenej však 6,63 eura (§ 11 ods. 4 zákona č.71/1992 Zb. v platnom znení) .

Keďže k späťvzatiu žaloby došlo pred pojednávaním veci, v súlade s naposledy citovanými zákonnými ustanoveniami, rozhodol súd aj o vrátení súdneho poplatku, ktorý bol zaplatený na účet tunajšieho súdu s tým, že tento krátený o 6,63 eura bude žalobcovi vrátený prostredníctvom daňového úradu, príslušného podľa jeho sídla, ktorému bude doručené toto uznesenie po tom, čo nadobudne právoplatnosť.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 2 druhá veta, podľa ktorého, ak sa pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

V tejto súvislosti súd poukazuje aj na rozsudok NS SR 3 M Obdo/5/2007, v zmysle ktorého otázka zavinenia sa hodnotí iba podľa procesného hľadiska, čo znamená tiež, že zastavenie konania zavinil ten účastník, ktorého procesný úkon mal za následok zastavenie konania.

Vychádzajúc z uvedeného súd zaviazal žalovaného zaplatiť právnemu zástupcovi žalobcu (§ 149 ods. 1 O. s. p.) , trovy konania v celkovej sume 403,24 eura, ktoré pozostávajú z trov právneho zastupovania v sume 396,61 eura a sumy krátenia Sop 6,63 eura.

Právnemu zástupcovi žalobcu teda patrí v súlade s § 14. ods. 1 písm. a) a c) v spojení s § 11 ods. 1 a 3 a § 16 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, odmena za 2 právne úkony (prevzatie veci a príprava zo dňa 25. 08. 2011) 2 x 123,50 eur + 2x režijný paušál k tomu 7,41 eura, t. j. 261,82 eur + späťvzatie žaloby zo dňa 05. 06. 2012 - 1x127,16 eura + 1x režijný paušál k tomu 7,63 eura, t. j. 134,79 eura, t. j. spolu 396,61 eura.

Právnemu zástupcovi žalobcu súd nepriznal trovy právneho zastúpenia za 1 uplatnený úkon právnej pomoci - písomné stanovisko k vyjadreniu žalovaného zo dňa 28. 11. 2011 a to z dôvodu, že sa nejedná o účelne vynaložené trovy (§ 14 ods. 1 vyhlášky) , keďže obsah uvedeného stanoviska korešponduje s obsahom žaloby zo dňa 25. 08. 2011 a tiež preto, že súd si toto stanovisko nevyžiadal. (Podaním tunajšieho súdu zo dňa 08. 11. 2011 bol žalobca vyzvaný iba na vyjadrenie k procesnému postupu a nie vo veci samej, pričom v prílohe mu bolo iba na vedomie doručené písomné vyjadrenie žalovaného zo dňa 26. 10. 2011 k žalobe) .

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám

v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.