KSKE 7 S 86/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/86/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200779 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200779.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach v senáte zloženom z predsedníčky senátu JUDr. Judity Jurákovej a členov JUDr. Tamary Sklenárovej a JUDr. Jozefa Kuruca v právnej veci žalobkyne: B. O., O. Č..XXX, W., proti žalovanému: Sociálna poisťovňa, ústredie, ul. 29. augusta č.8, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. : 40955-2/2011-BA zo dňa 27.7.2011 takto

r o z h o d o l :

Žalobu z a m i e t a .

Žalobkyni sa nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Napadnutým rozhodnutím žalovaného č.40955-2/2011-BA zo dňa 27.7.2011 bolo potvrdené rozhodnutie Sociálnej poisťovne, pobočka H. č. 700-10295-20GC09/2011 zo dňa 26.4.2011 vo veci povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia samostatne zárobkovo činnej osoby s poukazom na ust. § 179 ods.1 písm.b/, § 218 ods.2 zákona č.461/2003 Z.z. o sociálnom poistení (ďalej len zákon o sociálnom poistení) .

V dôvodoch rozhodnutia žalovaný uviedol, že po preskúmaní odvolacích dôvodov sociálna poisťovňa, ústredie, ako odvolací orgán, dospel k záveru, že prvostupňové správne rozhodnutie bolo vydané v súlade s platnou právnou úpravou, teda žalobkyni ako samostatne zárobkovo činnej osobe vzniklo povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie dňa 1.7.2010.

Žalobkyňa bola podnikateľkou na základe živnostenského listu sp.č.: OŽP-Z/2009/00868-00002, vydaného 26.3.2009 a živnostenského listu, sp.č.: OŽP-Z/2009/01873-00002, vydané 30.6.2009 a podnikateľskú činnosť ukončila 7.4.2011.

Podľa § 21 ods. 1 zákona o sociálnom poistení v znení zák.č. 555/2007 Z.z., povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osobe vzniká od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods.9, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods.9, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 21 ods.3 zákona o sociálnom poistení hranica príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou zistená na základe dodatočného daňového priznania alebo dodatočného platobného výmeru vydaného správcom dane je rozhodujúca na vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia len vtedy, ak má vplyv na aktuálne nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie. Zmena poistenia sa vykoná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo predložené dodatočné daňové priznanie správcovi dane alebo v ktorom správca dane vydal dodatočný platobný výmer.

Druhostupňový správny orgán už raz zrušil rozhodnutie prvostupňového správneho orgánu a vec vrátil na ďalšie konanie s tým, že je potrebné, aby prvostupňový orgán v súčinnosti s Daňovým úradom H. došetril, či účastníčka konania podala dodatočné daňové priznanie a kedy bolo predložené správcovi dane. V odvolacom konaní bolo zistené, že dňa 28.6.2010 prijala Sociálna poisťovňa, pobočka H. výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009 na meno žalobkyne s uvedeným príjmom zo živnosti 5654,15 Eur.

Sociálna poisťovňa, pobočka H., dňa 6.8.2010 prijala registračný list fyzickej osoby, prihlášku na meno žalobkyne s vyznačením činnosti samostatne zárobkovo činnej osoby, s dátumom vzniku poistenia 1.7.2010. Žalobkyňa tiež tvrdila, že dňa 6.8.2010 registračný list nepodpísala. Trvala tiež na tom, že nepodpísala ani výpis z daňového priznania k dani z príjmov fyzických osôb za rok 2009 na sumu 5654,15 Eur. Uviedla ďalej, že zo strany účtovníčky bolo nesprávne urobené daňové priznanie za rok 2009, ktoré bolo odovzdané Daňovému úradu v H. a jej príjmy za rok 2009 nedosiahli výšku 3834,96 Eur. V zápisnici z osobného jednania zo dňa 18.8.2010 ďalej bolo uvedené, že pokiaľ bolo zle podané daňové priznanie, žalobkyňa bola poučená o tom, že je potrebné ho opraviť.

Žalobkyňa doručila 20.8.2010 sociálnej poisťovni, pobočka v H. výpis z daňového priznania za rok 2009 s uvedeným príjmom zo živnosti v sume 3754,70 Eur s tým, že sa jedná o opravné daňové priznanie.

Žalobkyňa 27.8.2010 doručila Sociálnej poisťovni, pobočka v H. potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009, z ktorého nebolo zrejmé, aké daňové priznanie za rok 2009 bolo podané Daňovému úradu H. dňa 20.8.2010. Zároveň v ten istý deň 27.8.2010 bol Sociálnej poisťovni, pobočka H., doručený registračný list fyzickej osoby - odhláška účastníčky konania ako samostatne zárobkovo činnej osoby s dátumom zániku poistenia k 31.8.2010.

Sociálnej poisťovni, pobočka v H. bolo súčasne predložené aj uznesenie č.1Pn420/2010-3 zo dňa 30.9.2010 vo veci neodôvodnenej sťažnosti zo dňa 16.9.2010, ktorú podala proti uzneseniu povereného príslušníka Obvodného oddelenia PZ v H..

Príjem účastníčky konania za rok 2009 uvedený v riadnom daňovom priznaní, evidovanom správcom dane 30.3.2010 v sume 5654,15 Eur, presiahol výšku 3834,96 Eur, a preto účastníčke konania vzniklo povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby už od 1.7.2010.

Podľa ust. § 21 ods.3 zákona o sociálnom poistení, podanie dodatočného daňového priznania za rok 2009, správcovi dane dňa 20.8.2010 má vplyv na aktuálne nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie až od 1.9.2010. V prípade povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia účastníčky konania má v zmysle ust. § 21 ods.3 zákona o sociálnom poistení podanie dodatočného daňového priznania za rok 2009 správcovi dane dňa 20.8.2010 vplyv na zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia. Zmena poistenia sa vykoná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo predložené dodatočné daňové priznanie správcovi dane, t.j. od 1.9.2010.

Žalobkyňa v zákonnej lehote podala žalobu na súd. V dôvodoch žaloby uviedla, že je rozhodnutie žalovaného nepreskúmateľné a nezrozumiteľné. Mala za to, že prvostupňový správny orgán vec riadne nedošetril a neodstránil rozpory, pre ktoré bolo prvýkrát prvostupňové správne rozhodnutie zrušené. Uviedla, že dňa 20.8.2010 Sociálnej poisťovni, pobočka v H. doručila výpis z daňového priznania za rok 2009 s uvedenými príjmami zo živnosti vo výške 3754,70 Eur s vyznačením, že ide o dodatočné daňové priznanie. Doručila tiež aj potvrdenie o podaní daňového priznania k dani z príjmov fyzickej osoby za rok 2009, jej príjem za uvedené obdobie nedosiahol zákonom stanovenú výšku 3834,96 Eur, preto nezakladá jej účasť na povinnom sociálnom poistení od 1.7.2010. Tvrdila, že podanie dodatočného daňového priznania malo za následok, že potvrdilo skutočnosti, ktoré nezakladali a ani nezakladajú vznik jej povinnosti byť účastná na platení poistného, potvrdili skutočnosti, ktoré negujú údaje oproti pôvodnému daňovému priznaniu, pretože hranica príjmu zistená dodatočným daňovým priznaním potvrdila, že predpis poistného nezakladal platiť poistné ani za mesiace, ktoré sú predmetom sporu. Dobrovoľne sa neprihlásila do sociálnej poisťovne ako platiteľ poistného. Bez ohľadu na výsledky trestného konania trvala na podanej žalobe v celom rozsahu, pretože žiadne daňové priznanie k 30.3.2009 nepodávala. Uvedené daňové priznanie podávala cudzia osoba, za čo nemôže niesť zodpovednosť.

Žalovaný sa vyjadril k podanej žalobe dňa 3.1.2012, z uvedeného vyjadrenia vyplývajú tie isté právne skutočnosti a dôvody, ktoré sú obsahom napadnutého rozhodnutia žalovaného. Povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie samostatne zárobkovo činnej osoby vzniká priamo zo zákona na základe skutočností, ktoré spôsobujú vznik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia podľa § 21 ods.1 zákona o sociálnom poistení. Zároveň poukázal na to, že predmetom sporu nie je platenie poistného na sociálne poistenie za mesiac júl 2010 a august 2010, keďže rozhodnutie pobočky sociálnej poisťovne, ktorým bolo žalobkyni predpísané poistné na sociálne poistenie za uvedené mesiace, bolo zrušené a vec bola vrátená na nové prejednanie a rozhodnutie.

Navrhol žalobu zamietnuť.

Súd preskúmal napadnuté rozhodnutie žalovaného v intenciách žalobných dôvodov podľa § 247 a nasl. O.s.p. a po oboznámení sa s obsahom administratívneho spisu dospel k záveru, že žaloba nebola dôvodná.

Podstatná časť žalobných dôvodov žalobkyne spočívala v tom, že jej príjem zo živnosti za rok 2009 dosahoval sumu 3754,70 Eur, teda nedosiahol zákonom stanovenú výšku 3834,96 Eur a preto nie je povinná platiť povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie. Tvrdila, že daňové priznanie k 30.3.2009 sama nepodala, podávala ho za ňu cudzia osoba a preto stav, ktorý vyplynul z napadnutého rozhodnutia o vzniku povinnosti nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia k 1.7.2010 nie je v súlade s platnou právnou úpravou.

K vyššie uvedenému tvrdeniu žalobkyne súd poukazuje na ust. § 39 ods.1 zákona č.511/1992 Zb., v znení neskorších predpisov, podľa ktorého pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania alebo hlásenia môže daňový subjekt podať opravné priznanie alebo hlásenie. Pre vyrubovacie konanie sa použije opravné priznanie alebo hlásenie a na predchádzajúce priznanie alebo hlásenie sa neprihliada.

Z vyššie uvedeného zákonného ustanovenia vyplýva, že opravné priznanie alebo hlásenie je možné podať pred uplynutím lehoty na podanie daňového priznania. V danom prípade žalobkyňa podala dodatočné daňové priznanie až v mesiaci august 2010, preto uvedené daňové priznanie nemohlo mať vplyv pre určenie vzniku povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia od 1.7.2010.

Súd sa stotožňuje s právnym názorom žalovaného a to v tom, že podľa platnej právnej úpravy povinné nemocenské poistenie a povinné dôchodkové poistenie vzniká samostatne zárobkovo činnej osobe od 1. júla kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania

a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu (zákon o dani z príjmov) alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou bol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods.9, a zaniká 30. júna kalendárneho roka nasledujúceho po kalendárnom roku, za ktorý jej príjem z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti podľa osobitného predpisu alebo výnos súvisiaci s podnikaním a s inou samostatnou zárobkovou činnosťou nebol vyšší ako 12-násobok vymeriavacieho základu uvedeného v § 138 ods.9, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 39 ods.2 zák.č. 511/1992 Zb. (o správe daní) ak daňový subjekt zistí, že podané daňové priznanie alebo hlásenie je nesprávne alebo neúplné a jeho oprava má za následok zvýšenie dane alebo zníženie nadmerného odpočtu, je povinný podať správcovi dane dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie do konca mesiaca nasledujúceho po tomto zistení s uvedením obdobia, ktorého sa dodatočné daňové priznanie alebo dodatočné hlásenie týka. V rovnakej lehote je dodatočne priznaná daň splatná, ak osobitný zákon neustanovuje inak.

Z administratívneho spisu ďalej vyplýva, že pokiaľ ide o daňové priznania, na ktoré sa odvoláva žalobkyňa v roku 2010 účtovníčka urobila pre žalobkyňu iba výpis z daňového priznania v mesiaci jún 2010 ako príjem fyzickej osoby podnikateľky. Do predmetného výpisu zo dňa 27.6.2010 zahrnula aj príjem - štátnu dotáciu, ktorú žalobkyňa dostala od štátu v prvom polroku 2009, a v jej zastúpení uvedené aj podpísala, o čom bola aj vyrozumená.

Samotnú kontrolu daňového priznania k 31.3.2010 žalobkyňa nevykonala, teda aj mohla predísť tomuto nesprávnemu daňovému priznaniu v zákonnej lehote.

Podľa ust. § 138 ods.9 zákona o sociálnom poistení, vymeriavací základ je mesačne najmenej vo výške minimálnej mzdy zamestnancov v pracovnom pomere odmeňovaných mesačnou mzdou, ktorá platí k prvému dňu kalendárneho mesiaca, za ktorý sa platí poistné na nemocenské poistenie, poistné na dôchodkové poistenie, poistné na poistenie v nezamestnanosti a poistné do rezervného fondu solidarity.

Uznesenie č.1Pn 420/2010-3, vydané dňa 30.9.2010 Okresnou prokuratúrou v H., že jej sťažnosť (žalobkyne) zo dňa 16.9.2010, ktorú podala proti uzneseniu povereného príslušníka Osobného oddelenia PZ v H., č.sp.: ORP-663/RV-RV-2010 zo dňa 7.9.2010 o odmietnutí veci podľa § 197 ods.1 písm.d/ Trestného poriadku bola zamietnutá, pretože sťažnosť nebola dôvodná. Z obsahu podanej sťažnosti bolo zistené, že nešlo o trestný čin poškodzovania cudzích práv a neboli zistené ani okolnosti nasvedčujúce spáchaniu iného trestného činu účtovníčkou pri uskutočňovaní účtovného úkonu.

Podľa ust. § 21 ods.3 zákona o sociálnom poistení hranica príjmu z podnikania a z inej samostatnej zárobkovej činnosti alebo výnosu súvisiaceho s podnikaním a inou samostatnou zárobkovou činnosťou zistená na základe dodatočného daňového priznania alebo dodatočného platobného výmeru vydaného správcom dane je rozhodujúca na vznik a zánik povinného nemocenského poistenia a povinného dôchodkového poistenia len vtedy, ak má vplyv na aktuálne nemocenské poistenie a dôchodkové poistenie. Zmena poistenia sa vykoná od prvého dňa kalendárneho mesiaca nasledujúceho po mesiaci, v ktorom bolo predložené dodatočné daňové priznanie správcovi dane, alebo v ktorom správca dane vydal dodatočný platobný výmer.

Súd k vyššie uvedenému dodáva, že do 30.6.2010 žalobkyňa bola povinná si splniť svoje odvodové povinnosti v súlade s ust. § 21 ods.3, pretože každá zmena týkajúca sa týchto povinností má vplyv iba na základe právoplatného rozhodnutia sociálnej poisťovne, v tomto prípade pokiaľ ide o zmenu poistenia, táto zmena nastala až od 1.9.2010.

Podľa ust. § 250j ods.1 O.s.p., ak súd po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v rozsahu a z dôvodov uvedených v žalobe (ďalej len v medziach žaloby ) dospel k záveru, že rozhodnutie a

postup správneho orgánu v medziach žaloby sú v súlade so zákonom, vysloví rozsudkom, že sa žaloba zamieta.

Na základe vyššie uvedeného zákonného ustanovenia súd žalobu zamietol.

Žalobkyni sa nepriznalo právo na náhradu trov konania, keďže v konaní nebola úspešná, s poukazom na ust. § 250k ods.1 prvá veta O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods.3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods.1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.