KSKE 7 S 88/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 88/2011

KS v Košiciach, dátum 12.03.2012, sp.zn. KSKE 7 S 88/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/88/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200789 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200789.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Z.Á. Q., H. XXXX/XX, S., proti žalovanému: Krajské riaditeľstvo PZ v Košiciach, Krajský dopravný inšpektorát, Kuzmányho 8, Košice, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. KRPZ-KE-KD12-P-101/2011 zo dňa 14.7.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca podal žalobu na súd dňa 7.9.2011 a žiadal, aby súd zrušil rozhodnutie žalovaného č. KRPZ- KE-KD12-P-101/2011 zo dňa 14.7.2011.

Žalobca bol vyzvaný dňa 12.12.2011 na zaplatenie súdneho poplatku 66,- EUR za podanú žalobu, pod následkom zastavenia konania. Výzvu zástupca žalobcu prevzal dňa 19.12.2011.

Súdny poplatok doposiaľ nebol zaplatený.

Podľa ust. § 10 ods. 1 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov, v znení zák.č. 136/2010 Z.z., súd konanie zastaví, ak napriek výzve poplatok nebol zaplatený.

Vzhľadom na vyššie uvedené zákonné ustanovenie, súd konanie zastavil.

O náhrade trov konania rozhodol podľa ust. § 246c ods. 1, § 146 ods. 1písm. c/ O.s.p., teda žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.