KSKE 7 S 91/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/91/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200801 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200801.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: C. D., Y. Ľ. L. XX, F., zastúpeného Mgr. Marcelom Moravčíkom, advokátom, Ružová dolina 6, Bratislava, proti žalovanému: Pôdohospodárska platobná agentúra, Dobrovičova 12, Bratislava, o preskúmanie oznámenia žalovaného zo dňa 7.7.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žalovaný je p o v i n n ý zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu Mgr. Marcela Moravčíka, advokáta, so sídlom: Ružová dolina 6, Bratislava, trovy konania v sume 234,16 € na č.účtu: XXXXXXXXXX/XXXX, vedenom v Č., R..F...

V r a c i a žalobcovi súdny poplatok v sume 65,34 € po právoplatnosti tohto uznesenia, prostredníctvom Daňového úradu Košice, Rozvojová 2, Košice.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca podaním zo dňa 12.9.2011 žiadal preskúmať oznámenie žalovaného zo dňa 7.7.2011.

Žalobca vzal žalobu späť dňa 18.9.2012.

Podľa ust. § 250h ods.2 O.s.p., navrhovateľ môže do rozhodnutia súdu vziať opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods.3 súd konanie zastaví, ak navrhovateľ vzal opravný prostriedok späť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods.2, § 146 ods.2 druhá veta O.s.p., keďže žaloba bola opodstatnená a v priebehu konania došlo k zrušeniu predmetného oznámenia.

Žalobcovi sa vracia súdny poplatok v sume 65,34 € podľa ust. § 11 ods.3, 4 z.č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch, v znení neskorších predpisov.

Žalobca bol v konaní zastúpený právnym zástupcom, ktorému patrí odmena za 3 úkony právnej pomoci, z toho za 2 úkony (prevzatie zastúpenia a podanie žaloby na súd) : 2x 57,- € + 2x 7,41 € náhrada paušálu + 20% DPH = 154,58 € a 1x 58,69 € + 7,63 € náhrada paušálu /späťvzatie návrhu vo veci samej/ + 20% DPH = 79,58 €, spolu 234,16 €, s poukazom na ust. § 11 ods.1 písm.a/, § 14 ods.1 písm.a/, b/, § 16 ods.3, § 18 ods.3 vyhl.č. 655/2004 Z.z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb, v znení neskorších predpisov.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.