KSKE 7 S 94/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/94/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200810 Dátum vydania rozhodnutia: 05. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200810.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu W. R., bytom X. M., K. I. Č.. XX/XX, t. č. vo VTOS v Ústave na výkon väzby a Ústave na výkon trestu, Košice Floriánska č. 18, zastúpeného advokátom JUDr. Milanom Kuzmom, AK Košice, Floriánska č. 16, proti žalovanému Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody, Košice, Floriánska č. 18, v konaní o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. 70841/2-2011 zo dňa 15. 07. 2011 takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou z 14. 09. 2011, podanou osobne na Krajský súd v Košiciach 14. 09. 2011 sa žalobca domáhal zrušenia rozhodnutia žalovaného č. 70841/2-2011 zo dňa 15. 07. 2011, ktorým bolo podľa § 59e ods. 2 písm. b) zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o VTOS) potvrdené rozhodnutie o uložení disciplinárneho trestu žalobcovi zo dňa 11. 07. 2011 č. 70841/2-2011, ktorý mu bol uložený podľa § 52 ods. 3 písm. d) citovaného zákona v rozsahu 3 dni MPČ (umiestnenie do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase) , pretože sa dňa 16. 06. 2011 odmietol podrobiť úkonom súvisiacim s odobratím identifikačných znakov - DNA, čím porušil § 99 ods. 2 a § 39 písm. a) citovaného zákona.

Podľa § 244 ods. 1 O. s. p. v správnom súdnictve preskúmavajú súdy na základe žalôb alebo opravných prostriedkov zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov verejnej správy.

Podľa ods. 2 citovaného zákonného ustanovenia v správnom súdnictve preskúmavajú súdy zákonnosť rozhodnutí a postupov orgánov štátnej správy, orgánov územnej samosprávy, ako aj orgánov záujmovej samosprávy a ďalších právnických osôb, ako aj fyzických osôb, pokiaľ im zákon zveruje rozhodovanie o právach a povinnostiach fyzických a právnických osôb v oblasti verejnej správy.

Podľa ods. 3 citovaného zákonného ustanovenia rozhodnutiami správnych orgánov sa rozumejú rozhodnutia vydané nimi v správnom konaní, ako aj ďalšie rozhodnutia, ktoré zakladajú, menia alebo zrušujú oprávnenia a povinnosti fyzických alebo právnických osôb, alebo ktorými môžu byť práva, právom chránené záujmy alebo povinnosti fyzických, alebo právnických osôb priamo dotknuté. Postupom správneho orgánu sa rozumie aj jeho nečinnosť.

Podľa § 407 ods. 1 zákona č. 301/2005 Z. z. (Trestný poriadok) v znení neskorších predpisov spôsob výkonu trestu odňatia slobody upravuje osobitný zákon.

Podľa § 1 zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, tento zákon ustanovuje spôsob výkonu trestu odňatia slobody, práva a povinnosti odsúdených a dozor a kontrolu nad výkonom trestu.

V ustanoveniach § 96 a § 97 citovaného zákona (siedma časť - dozor a kontrola nad výkonom trestu) je upravená dozorná funkcia prokurátora nad zachovávaním zákonnosti v ústave pre výkon trestu vykonávaná podľa osobitného zákona (zákon č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v znení neskorších predpisov) , ako aj kontrolná funkcia Národnej rady Slovenskej republiky, ministra, generálneho riaditeľa a osôb nimi poverených, právnických alebo fyzických osôb, ak tak ustanovuje osobitný predpis alebo medzinárodný Dohovor, ktorým je Slovenská republika viazaná.

V ustanoveniach šiestej hlavy, druhej časti (§ 50 a nasl.) citovaného zákona sú upravené disciplinárne odmeny, disciplinárne tresty a disciplinárna právomoc, pričom zákonodarca iba v súvislosti s ukladaním a výkonom disciplinárnych trestov prepadnutia veci [§ 52 ods. 3 písm. g) , § 53 ods. 5] pri trestaní za konanie, ktoré má znaky priestupku (§ 52 ods. 4) , a taktiež pri zhabaní veci podľa § 56, odkazom na normu verejného práva - zákon č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov stanovil potrebu aplikácie podmienok ustanovených pri ukladaní sankcie prepadnutia veci podľa všeobecného predpisu o priestupkoch alebo zhabania veci podľa priestupkového zákona, resp. ukladania trestov za konanie, ktoré má znaky priestupku v rozsahu a za podmienok ustanovených osobitnými predpismi (§ 52 ods. 4 cit. zákona) .

Podľa § 100 ods. 1 cit. zákona o VTOS, ak tento zákon neustanovuje inak, všeobecný predpis o správnom konaní sa použije pri rozhodovaní o

a) zavinených trovách a zvýšených trovách výkonu trestu,

b) náhrade škody na majetku štátu v správe ústavu,

c) zhabaní veci.

Podľa § 4 ods. 1 písm. b) zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení pôsobnosť prokuratúry vykonávajú prokurátori dozorom nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená na základe rozhodnutia súdu alebo iného oprávneného štátneho orgánu.

Vychádzajúc z ustanovenia § 18 ods. 1 zákona č. 153/2001 Z. z. o prokuratúre v platnom znení (dozor prokurátora nad zachovávaním zákonnosti v miestach, kde sú držané osoby pozbavené osobnej slobody alebo osoby, ktorých osobná sloboda je obmedzená) možno konštatovať, že orgánom prokuratúry je zverená okrem iného aj dozorná funkcia nad zachovávaním zákonnosti pri ukladaní disciplinárnych trestov podľa zákona č. 475/2005 Z. z. v platnom znení, pričom podľa § 18 ods. 2 písm. c) zákona č. 153/2011 Z. z. o prokuratúre, prokurátor je povinný písomným príkazom zrušiť alebo pozastaviť vykonávanie rozhodnutia, príkazu alebo opatrenia orgánov vykonávajúcich správu miest uvedených v ods. 1 alebo ich nadriadeného orgánu, ak sú v rozpore so zákonom alebo s iným všeobecne záväzným právnym predpisom. V tejto súvislosti je potrebné uviesť, že siedma časť zákona č. 475/2005 Z. z. o výkone trestu odňatia slobody a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov nepripúšťa právnu možnosť súdneho preskúmavacieho konania podľa piatej časti O. s. p. vo vzťahu k rozhodnutiam vydávaným pri výkone trestu odňatia slobody, t. j. aj rozhodnutiam o disciplinárnych trestoch. Z obsahu hore citovaných ustanovení § 100 a taktiež z ustanovení § 52 ods. 4, § 53 ods. 5, § 56 zákona o VTOS je potrebné vyvodiť záver, že iba v právnom rámci takýchto rozhodnutí vydávaných v právnom režime výkonu trestu odňatia slobody, ako aj v súvislosti s ním je daný právny prienik verejného práva do trestnej jurisdikcie.

Disciplinárne tresty ukladané podľa § 52 ods. 3 písm. a) až f) uvedeného zákona (pokarhanie, zákaz telefonického volania až na dobu 3 mesiacov, zákaz najviac dvoch nákupov potravín, vecí osobnej potreby a iných vecí okrem základných a ďalších potrieb osobnej hygieny a základných potrieb na korešpondenciu, umiestnenie do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase až na dobu 20 dní, celodenné umiestnenie do uzavretého oddielu až na dobu 20 dní a umiestnenie do samoväzby až na dobu 20 dní) predstavujú takú formu rozhodnutí v rámci disciplinárnej právomoci, ktorých zámerom a právnym obsahom je docielenie účelu výkonu trestu odňatia slobody ako jedného zo základných právnych prostriedkov v rámci trestného zákonodarstva. Iba u trestu prepadnutia veci podľa § 52 ods. 3 písm. g) citovaného zákona, trestaní za konanie majúce znaky priestupku podľa § 52 ods. 4 uvedeného zákona a pri zhabaní veci podľa § 56 zákonodarca nastolil právnu požiadavku subsidiárnej aplikácie všeobecného predpisu o priestupkoch a v § 100 uvedeného zákona zároveň aplikáciu zákona o správnom konaní. Iba v daných prípadoch totiž ide o takú sféru rozhodovacej činnosti v rámci výkonu trestu odňatia slobody alebo v súvislosti s ním, ktorá sa obsahovo zhoduje s normami verejného práva, potenciálne sa dotýka aj práv tretích osôb a práve takéto rozhodnutia sú podľa názoru súdu rozhodnutiami prenikajúcimi svojím obsahom do sféry verejného práva a tým aj preskúmateľnými v rámci správneho súdnictva. V preskúmavanej právnej veci však nejde o takéto rozhodnutia, keďže zo záznamu o disciplinárnom previnení na č. l. 5 spisu vyplýva, že žalobcovi bol uložený disciplinárny trest tri dni MPČ , t. j. disciplinárny trest podľa § 52 ods. 3 písm. d) zákona o výkone trestu odňatia slobody (umiestnenie do uzavretého oddielu v mimopracovnom čase) .

Vychádzajúc z právneho názoru NS SR vysloveného v jeho rozhodnutí zo dňa 20. 3. 2012 sp. zn. 6 Sžo/53/2011 v skutkovo aj právne obdobnej veci súd konštatuje, že rozhodovanie Ústavu na výkon väzby a Ústavu na výkon trestu odňatia slobody Košice o uložení disciplinárneho trestu žalobcovi podľa ustanovení zákona o VTOS patrí do právnej úpravy verejného práva trestnoprávneho charakteru a nie je možné takéto rozhodovanie považovať za rozhodovanie správneho orgánu v oblasti verejnej správy, keďže ide výlučne o právomoc, ktorá vyplýva z ustanovení uvedeného zákona a týka sa veci, ktorá súvisí s výkonom trestu, ktorý bol žalobcovi uložený v zmysle ustanovení Trestného zákona a podľa Trestného poriadku, podmieňujúce jej trestnoprávny charakter, pre ktoré dôvody posudzovanie konania a rozhodnutia žalovaného správneho orgánu o uložení disciplinárneho trestu pri výkone trestu odňatia slobody nemôže byť predmetom súdneho prieskumu podľa piatej časti Občianskeho súdneho poriadku upravujúcej správne súdnictvo.

V danom prípade teda neboli splnené zákonné podmienky na postup podľa druhej hlavy 5. časti O. s. p. vyplývajúce z § 247 a nasl. O. s. p., pretože rozhodnutie žalovaného nemožno považovať za rozhodnutie orgánu verejnej správy v zmysle § 244 ods. 1, 2 O. s. p., keďže žalovaný konal a rozhodol o uložení disciplinárneho trestu v zmysle ustanovení zákona o VTOS, nie ako orgán verejnej správy.

Podľa § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak sa žaloba podala oneskorene, ak ju podala neoprávnená osoba, ak smeruje proti rozhodnutiu, ktoré nemôže byť predmetom preskúmania súdom, ak žalobca neodstránil vady žaloby, ktorých odstránenie súd nariadil, a ktoré bránia vecnému vybaveniu žaloby, alebo ak žalobca nie je zastúpený podľa § 250a, alebo ak žaloba bola vzatá späť (§ 250h ods. 2) .

V súlade s citovaným zákonným ustanovením súd vychádzajúc z hore uvedených skutkových a právnych dôvodov konanie vo veci zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O. s. p. s použitím § 246c, prvá veta O. s. p.

Súd v preskúmavanej právnej veci rozhodol v senáte hlasovaním v pomere hlasov 3 : 0 (§ 3 ods. 9, posledná veta zákona č. 757/2004 Z. z. v znení zákona č. 33/2011 Z. z.) .

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie na Krajský súd v Košiciach do 15 dní odo dňa jeho doručenia, pričom odvolanie musí byť písomné v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.