KSKE 7 S 97/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 97/2011

KS v Košiciach, dátum 29.01.2012, sp.zn. KSKE 7 S 97/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/97/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200822 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200822.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu S. S., št. prísl. Č., trvale bytom S., B. Č.. XXXX/X, zastúpeného JUDr. Atilom Bohácsom, advokátom, AK so sídlom v Kráľovskom Chlmci, Hlavná č. 796/69, proti žalovanému Riaditeľstvu hraničnej a cudzineckej polície Prešov, Jarková č. 31, Prešov, v konaní o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 01. 08. 2011 č. PPZ-HCP-PO2-206-003/2011 takto

r o z h o d o l :

P o s t u p u j e vec Krajskému súdu v Prešove ako súdu miestne príslušnému na ďalšie konanie a rozhodnutie.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 09. 09. 2011, doručenou tunajšiemu súdu dňa 19. 09. 2011, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti postupu a rozhodnutia Riaditeľstva hraničnej a cudzineckej polície Prešov zo dňa 01. 08. 2011 č. PPZ-HCP-PO2-206-003/2011, ktorým mu tento zamietol odvolanie žalobcu zo dňa 30. 05. 2011 proti rozhodnutiu č. PPZ-HCP-PO7-KP-234-012/2011 o zamietnutí žiadosti o obnovenie povolenia na prechodný pobyt na území Slovenskej republiky na účel podnikania, ktoré vydalo Oddelenie cudzineckej polície PZ Michalovce v zmysle ust. § 26 ods. 2 písm. f/, h/ zákona č. 48/2002 Z. z. a zároveň predmetné rozhodnutie podľa § 59 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov v celom rozsahu potvrdil.

Z obsahu podania žalobcu zo dňa 09. 09. 2011 je zrejmé, že predmetom konania je preskúmanie zákonnosti rozhodnutia a postupu správneho orgánu podľa II. hlavy V. časti O. s. p. (§ 247 a nasl. O. s. p.) .

Podľa § 246 ods. 1 O. s. p. § 246 na preskúmavanie rozhodnutí a postupov sú vecne príslušné krajské súdy, ak zákon neustanovuje inak.

Podľa § 246a ods. 1 O. s. p. miestne príslušným je súd, v ktorého obvode má sídlo správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, ak nie je ustanovené inak. Ak ide o rozhodnutie orgánu s pôsobnosťou pre celé územie Slovenskej republiky, okrem ústredných orgánov štátnej správy, miestne príslušným je krajský súd, v ktorého obvode je všeobecný súd navrhovateľa.

Z administratívneho spisu žalovaného tunajší súd zistil, že správny orgán, ktorého rozhodnutie a postup sa preskúmava, má sídlo v Prešove, t. j. v obvode Okresného súdu v Prešove.

Podľa § 3 ods. 7 písm. g/ zákona č. 371/2004 Z. z. o sídlach a obvodoch súdov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov, mesto Prešov je sídlom Krajského súdu v Prešove, do obvodu ktorého patrí aj obvod Okresného súdu v Prešove.

V zmysle § 250d ods.2 O.s.p. ak predseda senátu zistí, že súd nie je vecne alebo miestne príslušný, postúpi vec uznesením príslušnému súdu.

Keďže žalovaný správny orgán nie je orgánom s pôsobnosťou pre celé územie SR a tento mal v čase podania žaloby i v súčasnosti, sídlo v obvode Krajského súdu v Prešove, na konanie v tejto veci, týkajúcej sa preskúmania rozhodnutia správneho orgánu podľa II. hlavy V. časti O.s.p., vychádzajúc z vyššie cit. zákonných ustanovení, je miestne príslušným Krajský súd v Prešove.

Súd zvážil vyššie uvedené skutočnosti a na ich základe, v súlade s cit. zák. ustanoveniami považoval za potrebné rozhodnúť tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu odvolanie nie je prípustné.