KSKE 7 S 98/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 S 98/2011

KS v Košiciach, dátum 13.06.2012, sp.zn. KSKE 7 S 98/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/98/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200828 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Judita Juráková ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200828.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: DUNATER,, a.s., so sídlom pri Prachárni 4, Košice, IČO 35 826 860, zastúpeného: JUDr. Marek Hrouda, advokát, Krmanova 16, Košice, proti žalovanému: Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, Košice, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. B/2011/190001/00205401 zo dňa 22. 6. 2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žalovaný je povinný zaplatiť na účet právneho zástupcu žalobcu JUDr. Mareka Hroudu, advokátovi so sídlom na Krmanovej 16, Košice, trovy konania v sume 396,61 eur do 3 dní od právoplatnosti uznesenia.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobca podaním zo dňa 26. 8. 2011 žiadal preskúmať rozhodnutie žalovaného B/2011/190001/00205401 zo dňa 22. 6. 201.

Žalobca vzal žalobu späť dňa 12. 6. 2012.

Podľa ust. 250h ods. 2 O.s.p., žalobca môže do rozhodnutia súdu vziať opravný prostriedok späť.

Podľa ust. § 250d ods. 3 O.s.p, súd konanie zastaví, ak žalobca vzal opravný prostriedok späť.

O náhrade trov konania bolo rozhodnuté podľa ust. § 250l ods. 2, § 146 ods. 2 druhá veta O.s.p., podľa ktorého, ak sa pre správanie žalovaného vzala žaloba späť, ktorá bola podaná dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania žalovaný.

Trovy konania žalobcu spočívali v odmene za zastupovanie advokátom, za 3 úkony právnej pomoci, podanie žaloby na súd, prevzatie zastúpenia a späťvzatie žaloby, 2 x 123,50 eur, 1 x 127,16 eur, spolu 374,16 eur, paušál 2 x 7,41 = 14,82 eur, 1 x 7,63 eur, spolu 22,45 eur, celkom 374,16 eur + 22,45 eur, odmena predstavuje 396,61 eur s poukazom na ust. § 11 ods. 4 prvá veta, § 16 ods. 3 O.s.p. Výpočtový základ 1/6 v roku 2011 bol 741 eur, v roku 2012, 763 eur. Žaloba bola podaná v roku 2011, späťvzatie bolo uskutočnené v roku 2012.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu je možné podať odvolanie do 15 dní od jeho doručenia na Krajskom súde v Košiciach.