KSKE 7 S 99/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7S/99/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200829 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Tamara Sklenárová ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200829.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci žalobcu DUNATER, a. s., so sídlom v Košiciach, Pri prachárni č. 4, zastúpeného JUDr. Marekom Hroudom, advokátom, AK so sídlom v Košiciach, Krmanova č. 16, proti žalovanému Mesto Košice, Trieda SNP č. 48/A, Košice, v konaní o preskúmaní zákonnosti rozhodnutia žalovaného zo dňa 22. 06. 2011 č. B/2011/190001/00205402 takto

r o z h o d o l :

Konanie zastavuje.

Žalovanému ukladá povinnosť uhradiť trovy konania vo výške 134,79 eura právnemu zástupcovi JUDr. Marekovi Hroudovi, AK so sídlom v Košiciach, Krmanova č. 16, do 3 dní odo dňa právoplatnosti tohto uznesenia.

Žalobcovi vracia súdny poplatok v sume 59,87 eur.

o d ô v o d n e n i e :

Žalobou zo dňa 25. 08. 2011, doručenou tunajšiemu súdu dňa 26. 08. 2011, sa žalobca domáhal preskúmania zákonnosti rozhodnutia Mesta Košice č. B/2011/190001/00205402 zo dňa 22. 06. 2011, ktorým mu správca dane zamietol odvolanie, podané dňa 19. 01. 2011 proti platobnému výmeru č. B/2010/182455/00252236/3 zo dňa 22. 10. 2010, ktorým mu bola vyrubená daň z nehnuteľností na rok 2008, a ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 29. 06. 2011.

Písomným podaním zo dňa 05. 06. 2012 žalobca oznámil tunajšiemu súdu, že na podanej žalobe zo dňa 25. 08. 2011 netrvá, berie ju v celom rozsahu späť a žiada konanie zastaviť s tým, že v priebehu konania bolo napadnuté rozhodnutie žalovaného v celom rozsahu zrušené rozhodnutím Finančného riaditeľstva SR č. 1020503/1/427475-959764/2012/5306 zo dňa 27. 04. 2012, ktoré pripojil. Uvedené rozhodnutie vydalo Finančné riaditeľstvo SR na podnet žalovaného ako správcu dane.

V zmysle § 250d ods. 3 O. s. p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. V zmysle § 250h ods. 2 O. s. p. až do rozhodnutia súdu môže navrhovateľ žalobu vziať späť.

Vzhľadom na to, že žalobca vzal žalobu o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia správneho orgánu späť, súd rozhodol v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Podľa § 11 ods. 3 zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov, poplatok splatný podaním návrhu na začatie konania, podaním odvolania

alebo dovolania sa vráti, ak sa konanie zastavilo, ak sa podanie odmietlo, alebo ak sa návrh, odvolanie alebo dovolanie vzali späť pred prvým pojednávaním. Ak sa návrh na začatie konania o rozvode manželstva vzal späť po prvom pojednávaní na príslušnom stupni súdov, vráti sa polovica všetkých zaplatených poplatkov. Poplatok sa tiež vráti, ak sa návrh vzal späť pred vydaním platobného rozkazu. V konaní o preskúmaní rozhodnutia orgánu verejnej správy sa poplatok vráti, ak sa návrh na začatie konania vzal späť pred prejednaním veci alebo ak bolo konanie zastavené z dôvodu, že účastník nebol v konaní riadne zastúpený.

Súdny poplatok sa vracia krátený o 1 %, najmenej však 6,63 eur (§ 11 ods. 4 zákona č. 71/1992 Zb. v platnom znení) .

Keďže k späťvzatiu žaloby došlo pred pojednávaním veci, v súlade s naposledy citovanými zákonnými ustanoveniami, súd rozhodol aj o vrátení súdneho poplatku, ktorý bol zaplatený na účet tunajšieho súdu s tým, že tento krátený o 6,63 eura bude žalobcovi vrátený prostredníctvom daňového úradu, príslušného podľa jeho sídla, ktorému bude doručené toto uznesenie po tom, čo nadobudne právoplatnosť.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 2 druhá veta, v zmysle ktorého, ak sa pre správanie odporcu vzal späť návrh, ktorý bol podaný dôvodne, je povinný uhradiť trovy konania odporca.

V tejto súvislosti súd poukazuje aj na rozsudok NS SR 3 M Obdo/5/2007, podľa ktorého otázka zavinenia sa hodnotí iba podľa procesného hľadiska, čo znamená tiež, že zastavenie konania zavinil ten účastník, ktorého procesný úkon mal za následok zastavenie konania.

Vychádzajúc z uvedeného súd zaviazal žalovaného zaplatiť právnemu zástupcovi žalobcu (§ 149 ods. 1 O. s. p.) , trovy konania v celkovej sume 141,42 eura, ktoré pozostávajú z trov právneho zastúpenia v sume 134,79 eura a sumy krátenia Sop 6,63 eura.

Právnemu zástupcovi žalobcu teda patria v súlade s ust. § 14. ods. 1 písm. a) a c) v spojení s ust. § 11 ods. 1 a 3 a § 16 ods. 3 vyhlášky MS SR č. 655/2004 Z. z. o odmenách a náhradách advokátov za poskytovanie právnych služieb v znení neskorších predpisov, odmena za 1 právny úkon (späťvzatie žaloby zo dňa 05. 06. 2012) 1 x 127,16 eura + 1 x režijný paušál k tomu 7,63 eura, t. j. spolu 134,79 eura.

Právnemu zástupcovi žalobcu súd nepriznal trovy právneho zastúpenia za písomné stanovisko k vyjadreniu žalovaného zo dňa 29. 11. 2011 a to z dôvodu, že sa nejedná o účelne vynaložené trovy (§ 14 ods. 1 vyhlášky) , keďže obsah uvedeného stanoviska korešponduje s obsahom žaloby zo dňa 25. 08. 2011 a tiež preto, že súd si toto stanovisko nevyžiadal. (Podaním zo dňa 08. 11. 2011 bol žalobca vyzvaný iba na vyjadrenie k procesnému postupu a nie vo veci samej, pričom v prílohe mu bolo iba na vedomie doručené písomné vyjadrenie žalovaného k žalobe.

Ďalej súd nepriznal právnemu zástupcovi žalobcu odmenu za prípravu a prevzatie žaloby a za podanie žaloby, pretože ako to vyplýva z obsahu cit. žaloby zo dňa 25. 08. 2011, touto žalobca žiadal o preskúmanie zákonnosti celkom 6-tich rozhodnutí správneho orgánu na rovnakom skutkovom a právnom základe, pričom predmetná vec tak, ako to vyplýva z uznesenia tunajšieho súdu zo dňa 19. 09. 2011 č. k. 7S/84/2011-66 bola vylúčená z cit. veci na samostatné konanie, pričom v pôvodnej veci mu z a tieto úkony právnej pomoci náhrada trov konania priznaná bola, ako to vyplýva aj z uznesenia zo dňa 06. 06. 2012 č. k. : 7S/84/2011-100, ktorým bolo konanie zastavené v dôsledku späťvzatia žaloby. Priznaním trov právneho zastupovania advokátovi žalobcu aj v tejto veci by išlo o duplicitné plnenie na základe toho istého právneho úkonu, čo by bolo v rozpore s dobrými mravmi.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha. Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám v ust. § 221 ods. 1 O. s. p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci alebo rozhodnutie súdu vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.