KSKE 7 Sd 10/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 10/2012

KS v Košiciach, dátum 12.02.2012, sp.zn. KSKE 7 Sd 10/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200124 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200124.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: K. Y., T.. X.X.XXXX, H. Š. XXX, XXX XX G. C., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odvolaním zo dňa 23.11.2011 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXXXXXX 803 X zo dňa 3.11.2011, ktorým jej bola zamietnutá žiadosť o invalidný dôchodok.

Navrhovateľka v písomnom podaní zo dňa 24.1.2012 uviedla, že svoj opravný prostriedok podaný proti rozhodnutiu odporkyne č. XXXXXXX 803 X berie späť a žiada konanie v tejto veci zastaviť.

V danej veci ide o konanie podľa III. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže vziať žalobu späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami konanie vo veci zastavil z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľkou.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použitého v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.