KSKE 7 Sd 11/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/11/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200134 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200134.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateľky W. T. O.. XX.X.XXXX, V. T. XX, XXX XX Z.R., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 25. novembra 2011.

Navrhovateľke nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa preskúmavaným rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X z 25. novembra 2011 rozhodla podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) tak, že navrhovateľke zvýšila od 1.1.2012 starobný dôchodok na sumu 194,90 € mesačne. V odôvodnení označeného rozhodnutia odporkyňa uviedla, že dôchodok bol navrhovateľke zvýšený o 3,3 % mesačnej sumy dôchodku, čo je 6,30 € mesačne, pričom percento zvýšenia dôchodku sa ustanovilo opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z.z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012.

Včas podaným opravným prostriedkom zo 7.1.2012 navrhovateľka požiadala o preskúmanie predmetného rozhodnutia odporkyne bez uvedenia konkrétnych dôvodov, z ktorých by vyvodzovala nesprávnosť, resp. nezákonnosť preskúmavaného rozhodnutia odporkyne z 25.11.2011. V prílohe opravného prostriedku predložila súdu okrem preskúmavaného rozhodnutia odporkyne aj ďalšie rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX z 25.11.2011, ktorým bol navrhovateľke podľa § 65 a § 82 zákona o sociálnom poistení od 31.10.2011 priznaný starobný dôchodok v sume 188,60 € mesačne.

V písomnom vyjadrení z 2. 2. 2012 odporkyňa v reakcii na podaný opravný prostriedok uviedla:

Napadnutým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 25. novembra 2011 bol navrhovateľke podľa § 65 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 31. októbra 2011 priznaný starobný dôchodok v sume 188,60 € mesačne.

Napadnutým rozhodnutím zo dňa 25. novembra 2011 č. XXX XXX XXXX bol navrhovateľke podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zvýšený starobný dôchodok od 1. januára 2012 na sumu 194,90 € mesačne v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z.

Navrhovateľka opravným prostriedkom zo dňa 7. januára 2012 v zmysle poučenia o opravnom prostriedku podáva návrh na preskúmanie rozhodnutia. Konkrétne námietky neuvádza.

Žiadosťou zo dňa 4. novembra 2011 navrhovateľka požiadala o starobný dôchodok, ktorý žiadala priznať od 31. októbra 2011.

Podľa § 65 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z. nárok na starobný dôchodok vzniká získaním 15 rokov obdobia dôchodkového poistenia a dosiahnutím dôchodkového veku.

Navrhovateľka vychovala tri deti a vek 54 rokov dosiahla 31. januára 2008. Dôchodkový vek podľa § 65 ods. 5 zákona č. 461/2003 Z. z. dosiahla pripočítaním štyridsiatich piatich kalendárnych mesiacov k veku 54 rokov, t.j. 31. októbra 2011.

K 31. októbru 2011 navrhovateľka získala 12 559 dní obdobia dôchodkového poistenia (presný rozpis je uvedený v osobnom liste dôchodkového poistenia, ktorý je súčasťou napadnutého rozhodnutia) .

Podľa § 60 ods. 9 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov rok dôchodkového poistenia je 365 dní dôchodkového poistenia. Vzhľadom na uvedené navrhovateľka získala 34 rokov a 149 dní obdobia dôchodkového poistenia, čím splnila podmienky nároku na starobný dôchodok k 31. októbru 2011.

Suma starobného dôchodku je určená podľa § 66 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Priemerný osobný mzdový bod je určený ako podiel úhrnu osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vyjadreného v rokoch.

Rozhodujúce obdobie sa určilo v súlade s § 63 ods. 6 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov ako kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok. V prípade navrhovateľky rozhodujúcim obdobím sú roky 1984 až 2010.

Úhrn osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia je 10,7338 (presný rozpis je uvedený v osobnom mzdovom liste dôchodkového poistenia, ktorý je súčasťou napadnutého rozhodnutia) .

V rozhodujúcom období, t.j. v období rokov 1984 až 2010 navrhovateľka úhrnom získala 8 192 dní obdobia dôchodkového poistenia, to znamená 22,4439 rokov dôchodkového poistenia podľa § 63 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z.

Podiel úhrnu osobným mzdových bodov a rokov dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období je priemerný osobný mzdový bod a je 0,4783.

Podľa § 63 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov sa k priemernému osobnému mzdovému bodu v hodnote nižšej ako 1 pripočíta 16 % z rozdielu medzi hodnotou 1 a hodnotou priemerného osobného mzdového bodu (1 - 0,4783 = 0,5217 x 0,16 = 0,083472) .

Priemerný osobný mzdový bod je 0,5618 (0,4783 + 0,083472) .

Ku dňu vzniku nároku navrhovateľka na starobný dôchodok, t.j. k 31. októbru 2011 navrhovateľka získala celkovo 12 559 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo na účely výpočtu starobného dôchodku je 34,4083 rokov dôchodkového poistenia (12 559 : 365) . Aktuálna dôchodková hodnota platná k 31. októbru 2011 je podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 497/2010 Z. z., ktorou sa určila suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty na rok 2011, 9,5756 €.

Suma starobného dôchodku ku dňu vzniku nároku je 185,20 € mesačne. Je určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Priemerný osobný mzdový bod 0,5618 x 34,4083 rokov obdobia dôchodkového poistenia x aktuálna dôchodková hodnota 9,5756 = 185,20 € mesačne.

K tejto sume patrí zvýšenie podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov odo dňa priznania o 1,8 % mesačnej sumy v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 404/2010 Z. z., t.j. o 3,40 € na sumu 188,60 € mesačne.

Od januára 2012 sa starobný dôchodok zvýšil podľa § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v súlade s opatrením Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012, t.j. o 6,30 € na sumu 194,90 € mesačne.

Navrhovateľka neuvádza žiadne konkrétne námietky.

Sociálna poisťovňa posúdila nárok navrhovateľky a vypočítala starobný dôchodok podľa účinných právnych predpisov o sociálnom poistení z podkladov, ktoré má vo svojej evidencii a ktoré boli predložené k žiadosti.

Vzhľadom na uvedené skutkové a právne dôvody žiadame, aby krajský súd napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 25. novembra 2011 ako vecne správne potvrdil.

Súd v konaní podľa tretej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 250l a nasl. O. s. p.) preskúmala napadnuté rozhodnutia odporkyne z 25. novembra 2011 č. XXX XXX XXXX 0 (o zvýšení dôchodku navrhovateľky od 1. januára 2012 na sumu 194,90 € mesačne) , oboznámil sa s obsahom dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Ako to vyplýva z obsahu opravného prostriedku zo 7. 1. 2012, označeného ako preskúmanie rozhodnutia XXX XXX XXXX zo dňa 25. 11. 2011 , navrhovateľka žiada o preskúmanie rozhodnutia na starobný dôchodok od 1. januára 2012 . Napriek tomu, že navrhovateľka v podaní zo 7.1.2012 (č.l. 1 spisu) neuviedla žiadne konkrétne skutočnosti týkajúce sa rozhodovacej činnosti odporkyne v súvislosti s jej nárokom na starobný dôchodok, z obsahu opravného prostriedku vyplýva, že navrhovateľka sa domáha preskúmania iba valorizačného rozhodnutia z 25. 11. 2011, ktorým jej bol zvýšený starobný dôchodok s účinnosťou od 1. januára 2012.

Pojednávania určeného v preskúmavanej právnej veci na deň 16. 3. 2012 sa navrhovateľka nezúčastnila.

Podľa § 82 ods. 1 zákona o sociálnom poistení dôchodkové dávky vyplácané k 1. júlu príslušného kalendárneho roka a dôchodkové dávky priznané od 1. júla do 31. decembra príslušného kalendárneho roka sa zvyšujú v závislosti od priemerného medziročného rastu spotrebiteľských cien a od medziročného rastu priemernej mzdy v hospodárstve Slovenskej republiky vykázaných štatistickým úradom za kalendárny rok, ktorý predchádza príslušnému kalendárnemu roku.

Odporkyňa v súlade s citovaným zákonným ustanovením a znením opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 344/2011 Z. z., ktorým sa ustanovuje percento zvýšenia dôchodkovej dávky v roku 2012, rozhodla o zvýšení starobného dôchodku navrhovateľky od 1. januára 2012 na sumu 194,90 € mesačne z pôvodne priznanej sumy dôchodku 188,60 € mesačne.

Z ustálenej judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky k danej právnej problematike jednoznačne vyplýva, že súd v rámci súdneho prieskumného konania v správnom súdnictve v dôchodkových veciach preskúmava rozhodnutia sociálnej poisťovne iba v rozsahu konkrétneho predmetu konania, t.j. rozhodovacej činnosti správneho orgánu o predmete administratívneho konania. V preskúmavanej právnej veci bolo predmetom rozhodnutia odporkyne z 25.11.2011 č. XXX XXX XXXX X zvýšenie starobného dôchodku navrhovateľky od 1. januára 2012.

Súd nezistil žiadnu nezákonnosť v danom rozhodnutí odporkyne, ani v konaní, ktoré mu predchádzalo a preto v súlade s ustanovením § 250q ods. 2 O. s. p. preskúmavané rozhodnutie potvrdil ako vecne správne.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. tak, že navrhovateľke, ktorá v konaní nebola úspešná nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.