KSKE 7 Sd 23/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/23/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200273 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200273.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudcom JUDr. Pavlom Naďom, v právnej veci navrhovateľky: K. Z., Q.. XX.XX.XXXX, U. A. X, XXX XX X., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 20. decembra 2011 v spojení s rozhodnutím odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 28. marca 2012.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X z 20.12.2011 odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok z 5.12.2011. Zamietavé rozhodnutie odporkyňa oprela o zistenie, že navrhovateľka podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Košice zo dňa 5.12.2011 nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka vo včas podanom odvolaní zo dňa 25.1.2012 vyjadrila nesúhlas s uvedeným rozhodnutím odporkyne a požiadala o opätovné prehodnotenie svojho zdravotného stavu.

Keďže navrhovateľka nesúhlasila s predchádzajúcim posúdením svojho zdravotného stavu, bola znovu posúdená posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Košice dňa 22.2.2012. Z obsahu vyššie uvedeného posudku vyplynulo, že rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky, ktoré je uvedené v kapitole VI - choroby nervového systému, v oddiele A - postihnutie mozgu, v položke č. 9 - stavy po cievnych mozgových poruchách, pod písm. a/ - ľahké formy, zdôvodňuje 15 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t. j. 15 % konštatoval aj posudok Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 5.12.2011, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa v preskúmavanom rozhodnutí z 20.12.2011, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok.

Zdravotný stav navrhovateľky bol dňa 15.3.2012 posúdený aj posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Košiciach, ktorý zmenil rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky na depresívnu poruchu (kapitola V, položka č. 3, písm. a/) a stanovil 35 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, a to vzhľadom na perspektívu ďalšieho zlepšenia. V uvedenom posudku posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Košiciach, zhodne s predchádzajúcim posudkovým lekárom konštatoval, že navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

V dôsledku zmeny miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť navrhovateľky z 15 % na 35 % vydala odporkyňa dňa 28.3.2012 zmenové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX 0, ktorým znovu zamietla žiadosť navrhovateľky o invalidný dôchodok, pretože ani podľa nového posudku posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Košiciach z 15.3.2012 navrhovateľka nie je invalidná, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav naďalej nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Pojednávanie súdu sa konalo dňa 11.5.2012 bez účasti navrhovateľky, ktorá svoju neprítomnosť ospravedlnila písomným podaním zo dňa 7.5.2012. Poverená zástupkyňa odporkyne na pojednávaní súdu navrhla, aby súd potvrdil preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne, a to z dôvodu jednoznačných posudkových záverov vyplývajúcich z posudku Sociálnej poisťovne, vysunutého pracoviska v Košiciach zo dňa 15.3.2012.

Súd v konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah posudkového a dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 6 citovaného zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

V zmysle § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení, lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia.

Rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky bolo posudkom posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Košiciach zo dňa 15.3.2012 zmenené na depresívnu poruchu, ktoré je uvedené v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, v kapitole V - duševné poruchy a poruchy správania, v položke č. 3 - poruchy nálad (manické, depresívne, periodické) , pod písm. a) - stredne ťažké formy, so zákonom stanovenou mierou poklesu zárobkovej činnosti v rozpätí od 35 do 45 %. Posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Košiciach konštatoval u navrhovateľky mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo je na dolnej hranici uvedeného rozpätia pre daný stupeň ochorenia. Z uvedeného teda vyplýva, že ani po zmene posudku dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav navrhovateľky

neodôvodňuje pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Posudkoví lekári teda vo všetkých posudkoch zhodne konštatovali, že navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Ostatné ochorenia podľa názoru posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Košiciach, sú z hľadiska dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu posudkovo málo významné a nezdôvodňujú invaliditu.

Z obsahu dokazovania vykonaného v konaní o žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok jednoznačne vyplýva, že navrhovateľka nespĺňa jednu zo základných podmienok invalidity spočívajúcu vo viac ako 40 % miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 20.12.2011 spolu so zmenovým rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X z 28.3.2012, ktorými odporkyňa zamietla navrhovateľke žiadosť o invalidný dôchodok, sú preto v súlade so zákonom a zisteným skutkovým stavom veci.

K obsahu vykonaného dokazovania týkajúceho sa posúdenia miery poškodenia zdravotného stavu u navrhovateľky súd poznamenáva, že zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľky sú pre súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. dôkazmi vykonanými v konaní pred správnym orgánom, ktorých obsah súd nemôže pri hodnotení dôkazov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti obísť, alebo znižovať ich dôkazný význam, ak v konaní nezistí iné skutočnosti, vyvracajúce závery podaných posudkov. Súd vychádzajúc z obsahu podaného opravného prostriedku a po oboznámení sa s obsahom lekárskych posudkov z 22.2.2012 a 15.3.2012 nezistil žiadne relevantné dôvody spochybňujúce závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľky pri posudzovaní jej invalidity.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového a právneho stavu veci súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 20.12.2011 v spojení s rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X z 28.3.2012 potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľke, ktorá v konaní nebola úspešná, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.