KSKE 7 Sd 25/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 25/2012

KS v Košiciach, dátum 13.05.2012, sp.zn. KSKE 7 Sd 25/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/25/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200300 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200300.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľky: H. Q., W.. XX.X.XXXX, F. Q. X, XXX XX U. I., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o predčasný starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľky zo dňa 3.1.2012.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odvolaním zo dňa 3.1.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 15.12.2011, avšak neuviedla v akom rozsahu toto rozhodnutie a postup napadá a ani dôvody, v čom vidí nezákonnosť napadnutého rozhodnutia a postupu správneho orgánu a taktiež chýbalo uvedenie, čoho sa navrhovateľka v tomto konaní domáha.

Keďže odvolanie navrhovateľky neobsahovalo všetky zákonom predpísané náležitosti, ktoré má mať opravný prostriedok proti neprávoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu, pričom išlo o také vady podania, ktoré bránili jeho vecnému vybaveniu, nariadil súd navrhovateľke uznesením č. k. 7Sd/25/2012-13 zo dňa 11.4.2012, aby doplnila toto odvolanie v lehote 15 dní od doručenia uznesenia spolu s uvedením spôsobu, akým je potrebné doplnenie vykonať a poučením o zákonných následkoch prípadného neodstránenia vád podania.

Uvedené uznesenie bolo navrhovateľke doručené dňa 16.4.2012. Následne dňa 23.4.2012 bolo odporkyni doručené podanie navrhovateľky zo dňa 18.4.2012, avšak ani v tomto podaní navrhovateľka neuviedla skutočnosti na doplnenie odvolania, ktoré jej súd uznesením nariadil.

Podľa § 250p O.s.p. súd uznesením opravný prostriedok odmietne, okrem iného aj ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu. Odvolanie proti uvedenému uzneseniu je prípustné.

Navrhovateľka v lehote určenej súdom podanie nedoplnila, čiže neodstránila vady, ktorých odstránenie súd nariadil. Uvedený nedostatok bráni vecnému vybaveniu návrhu, a preto nemožno v konaní pokračovať. Z tohto dôvodu musel súd opravný prostriedok navrhovateľky podľa § 250p prvej vety O.s.p. odmietnuť.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

Odvolanie má popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O.s.p. obsahovať údaje v zmysle § 205 ods. 1 O.s.p., t. j. proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.