KSKE 7 Sd 27/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/27/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200329 Dátum vydania rozhodnutia: 11. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200329.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudcom JUDr. Pavlom Naďom, v právnej veci navrhovateľky: H. M., U.. XX.X.XXXX, R. Č. XXX, XXX XX A., F.. Č.. E. XX, XXX XX D., Č. A., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX z 23. januára 2012.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 23.1.2012 odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") priznala navrhovateľke od 3.1.2012 invalidný dôchodok v sume 86,60 Eur mesačne. Invalidný dôchodok bol priznaný podľa čl. 52 ods. 1 písm. a) a ods. 4 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia v znení nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 988/2009. Svoje rozhodnutie odporkyňa oprela o posudok posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Rožňava z 3.1.2012, podľa ktorého je navrhovateľka invalidná v zmysle § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľka vo včas podanom odvolaní doručenom odporkyni dňa 5.3.2012 vyjadrila nesúhlas s uvedeným rozhodnutím odporkyne. Poukázala v ňom na svoj zhoršený zdravotný stav, a to aj napriek liečbe. Taktiež nie je pravdou, že by sa pravidelne nedostavovala na lekárske vyšetrenia, čo môže doložiť lekárskymi správami. Na základe uvedeného požiadala o opätovné prehodnotenie svojho zdravotného stavu a priznanie plného invalidného dôchodku, aj spätne.

Keďže navrhovateľka nesúhlasila s predchádzajúcim posúdením svojho zdravotného stavu, bola znovu posúdená posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava dňa 21.3.2012, ako aj posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Prešove dňa 4.4.2012. Z obsahu vyššie uvedených posudkov vyplýva, že rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky, ktoré je uvedené v kapitole VIII, v oddiele B, v položke č. 5, pod písmenom c) - Zhubný nádor pľúc, zdôvodňuje 50 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t. j. 50 % konštatoval aj posudok Sociálnej poisťovne, pobočky Rožňava zo dňa 3.1.2012, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa v preskúmavanom rozhodnutí z 23.1.2012, ktorým

priznala navrhovateľke invalidný dôchodok. V posudku zo dňa 4.4.2012 posudkový lekár Sociálnej poisťovne, vysunutého pracoviska v Prešove taktiež zhodne s predchádzajúcimi závermi posudkového lekára konštatoval, že navrhovateľka je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou o 50 %.

Pojednávanie súdu sa konalo dňa 11.5.2012 bez účasti navrhovateľky, ktorá svoju neprítomnosť ospravedlnila telefonicky dňa 2.5.2012 a zároveň aj písomným podaním doručeným tunajšiemu súdu dňa 10.5.2012. Nepriaznivý zdravotný stav jej neumožňuje cestovať, a preto súhlasila s tým, aby súd konal aj bez jej prítomnosti.

Splnomocnená zástupkyňa odporkyne na pojednávaní súdu navrhla potvrdiť preskúmavané rozhodnutie odporkyne z 23.1.2012 ako vecne správne, a to na základe odborných záverov vyplývajúcich z posudku Sociálnej poisťovne, vysunutého pracoviska v Prešove zo dňa 4.4.2012, ktorým boli potvrdené posudkové závery uvedené v posudku, ktorý bol podkladom pre vydanie preskúmavaného rozhodnutia.

Súd v konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah posudkového a dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa ust. § 71 ods. 6 citovaného zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

V zmysle § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia.

Rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky je označené v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, v kapitole VIII - Choroby dýchacej sústavy, oddiel B - Choroby dolnej dýchacej sústavy, položka č. 5 - Nádory dýchacích ciest, pľúc a medzipľúcia, písm. c) - po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií stredne ťažkého stupňa, so zákonom stanovenou mierou poklesu zárobkovej činnosti v rozpätí od 35 do 50 %. Posudkoví lekári vo všetkých posudkoch zhodne konštatovali u navrhovateľky mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo je na hornej hranici uvedeného rozpätia pre daný stupeň ochorenia. Podľa názoru posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Prešove došlo dokonca k podstatnému zlepšeniu zdravotného stavu navrhovateľky.

Z obsahu dokazovania vykonaného pri posudzovaní zdravotného stavu navrhovateľky vo veci jej invalidného dôchodku teda jednoznačne vyplýva, že navrhovateľka je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, pretože pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 % a túto mieru zhodne konštatovali všetky lekárske posudky. Rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX z 23.1.2012, ktorým odporkyňa priznala navrhovateľke invalidný dôchodok, je preto v súlade so zákonom a zisteným skutkovým stavom veci. Podľa posudkového lekára lekárske nálezy predložené navrhovateľkou nedokumentujú zhoršenie zdravotného stavu, ale práve

naopak, jeho zlepšenie. Stanovenie 50%-tnej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení je preto maximálne zhodnotenie, ktoré pri súčasnom vyhodnotení zdravotného stavu odbornými lekármi môže byť navrhovateľke priznané.

K obsahu vykonaného dokazovania týkajúceho sa posúdenia miery poškodenia zdravotného stavu u navrhovateľky súd poznamenáva, že zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľky sú pre súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. dôkazmi vykonanými v konaní pred správnym orgánom, ktorých obsah súd nemôže pri hodnotení dôkazov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti obísť, alebo znižovať ich dôkazný význam, ak v konaní nezistí iné skutočnosti, vyvracajúce závery podaných posudkov. Súd vychádzajúc z obsahu podaného opravného prostriedku a po oboznámení sa s obsahom lekárskych posudkov z 21.3.2012 a 4.4.2012 nezistil žiadne relevantné dôvody spochybňujúce zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľky pri posudzovaní jej invalidity.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového a právneho stavu veci súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne z 23.1.2012 potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľke, ktorá v konaní nebola úspešná, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.