KSKE 7 Sd 28/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/28/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200354 Dátum vydania rozhodnutia: 24. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200354.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Pavlom Naďom v právnej veci navrhovateľa: Ľ. X., Q.. XX.X.XXXX, U. X. XX, XXX XX X., právne zast.: JUDr. Dušan Antol, advokát, so sídlom Zbrojničná 12, 040 01 Košice, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 19.3.2012.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 19.3.2012 odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 5.3.2012. Zamietavé rozhodnutie odporkyňa oprela o zistenie, že navrhovateľ podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Košice z 5.3.2012 nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ vo včas podanom odvolaní prostredníctvom právneho zástupcu vyjadril nesúhlas s uvedeným rozhodnutím odporkyne, ako aj so samotným posudkom, ktorým mu bol stanovený len 25 %-ný pokles pracovnej schopnosti. Rozhodnutie odporkyne považuje v tejto časti za nepreskúmateľné, pretože vychádza z nesprávneho skutkového i právneho posúdenia veci. Pri určovaní príčiny dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu navrhovateľa mala odporkyňa brať do úvahy celú šírku jeho zdravotného postihnutia, aj v kontexte iných kapitol prílohy č. 4 citovaného zákona. Zdravotný stav navrhovateľa sa po operácii a odstránení nádoru z pľúc výrazne zhoršil, stratil na výkonnosti organizmu, v dôsledku čoho nemôže vykonávať ani ťažšiu prácu a má problémy aj s chôdzou hore schodmi. Preto už len tieto skutočnosti svedčia o tom, že obmedzenie pľúcnych funkcií nemôže byť ľahkého stupňa, ale naopak ťažkého stupňa. Taktiež nebolo zohľadnené poškodenie oka, ktoré je po operácii a malo by ovplyvniť posudkové hľadisko pre spravodlivé určenie poklesu pracovnej schopnosti. Na základe uvedených skutočností navrhovateľ žiada, aby súd rozhodnutie odporkyne zrušil a vec jej vrátil s právnym názorom na ďalšie konanie.

Keďže navrhovateľ nesúhlasil s posúdením svojho zdravotného stavu, bol znovu posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Košice dňa 17.5.2012, ako aj posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, vysunutého pracoviska v Košiciach dňa 12.6.2012. Z obsahu uvedených posudkov vyplýva,

že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľa sú Choroby dýchacej sústavy, Choroby dolných dýchacích ciest, Nádory dýchacích ciest, pľúc a medzipľúcia (mediastina) , po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií ľahkého stupňa - kapitola VIII, oddiel B, položka 5, písm. b) , čo zodpovedá celkovej 25 % miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t. j. 25 % konštatoval aj posudok pobočky Sociálnej poisťovne Košice zo dňa 5.3.2012, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa v preskúmavanom rozhodnutí zo dňa 19.3.2012, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok.

Na pojednávaní súdu, ktoré sa konalo dňa 24.8.2012, právny zástupca navrhovateľa uviedol, že nebol komplexne zhodnotený zdravotný stav navrhovateľa, pričom miera poklesu pracovnej schopnosti v rozsahu 25 % nezodpovedá reálnej miere jeho invalidity. Posudkoví lekári nedostatočne zhodnotili tzv. únavový syndróm u navrhovateľa, ako aj jeho onemocnenie oka. Navrhovateľ dodal, že sa cíti celkovo slabo a závery posudkových lekárov nepovažuje za správne.

Splnomocnená zástupkyňa odporkyne na to uviedla, že vzhľadom na zhodnosť záverov posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa považuje opravný prostriedok navrhovateľa za nedôvodný a navrhla potvrdiť preskúmavané rozhodnutie z 19.3.2012.

Súd v konaní podľa III. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah posudkového a dávkového spisu a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 6 cit. zákona, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

V zmysle § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení, lekársku posudkovú činnosť podľa ods. 1 vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia.

Rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľa je označené v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení ako Choroby dýchacej sústavy, Choroby dolných ciest dýchacích, Nádory dýchacích ciest, pľúc a medzipľúcia (mediastina) , po úplnom odstránení nádoru, s obmedzením pľúcnych funkcií ľahkého stupňa - kapitola VIII, oddiel B, položka č. 5, písm. b) , so zákonom stanovenou mierou poklesu zárobkovej činnosti v rozpätí od 20 do 30 %. Posudkoví lekári zhodne konštatovali u navrhovateľa mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 25 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo je stred uvedeného percentuálneho rozpätia pre daný stupeň ochorenia. Postihnutia vyplývajúce z ostatných chorobných zmien vyhodnotil posudkový lekár ako posudkovo málo významné až nevýznamné a nezdôvodňujú vyššie percento MPSV ZČ, vrátane stavu po operácii ľavého oka z roku 1996, keď posledné očné ambulantné nálezy z r. 1997 a 1998 dokumentujú minimálne zhoršenie zrakovej ostrosti. Tvrdenie zastupujúceho advokáta, že u menovaného sa jedná o obmedzenie pľúcnych funkcií ťažkého stupňa, resp. že sa jedná o verifikovaný únavový syndróm, nemá reálny medicínsky podklad. Menovaný napriek výzve nevedel doložiť o tomto tvrdení relevantné lekárske nálezy.

Z obsahu dokazovania vykonaného v konaní o žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok teda vyplýva, že navrhovateľ nespĺňa jednu zo základných podmienok pre priznanie nároku na invalidný dôchodok spočívajúcu vo viac ako 40 % miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rozhodnutie č. 570 521 6000 0 zo dňa 19.3.2012, ktorým odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok, je preto v súlade so zákonom a zisteným skutkovým stavom veci.

K obsahu vykonaného dokazovania týkajúceho sa posúdenia miery poškodenia zdravotného stavu u navrhovateľa súd poznamenáva, že zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa sú pre súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. dôkazmi vykonanými v konaní pred správnym orgánom, ktorých obsah súd nemôže pri hodnotení dôkazov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti obísť, alebo znižovať ich dôkazný význam, ak v konaní nezistí iné skutočnosti, vyvracajúce závery podaných posudkov. Súd vychádzajúc z obsahu podaného opravného prostriedku a po oboznámení sa s obsahmi lekárskych posudkov nezistil žiadne relevantné dôvody spochybňujúce zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa pri posudzovaní jeho invalidity.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového a právneho stavu veci súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. rozhodnutie odporkyne zo dňa 19.3.2012 potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľovi, ktorý v konaní nebol úspešný, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.