KSKE 7 Sd 29/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/29/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200363 Dátum vydania rozhodnutia: 30. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200363.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: M. J., Q.. XX.X.XXXX, U. U. Č.. XX, XXX XX X., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e .

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 17.1.2012 odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a § 71 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 14.12.2011.

Odvolaním doručeným odporkyni dňa 15.2.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne zo dňa 17.1.2012 z dôvodu zhoršeného zdravotného stavu.

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 4.5.2012 odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona o sociálnom poistení priznala navrhovateľovi od 8.3.2012 invalidný dôchodok v sume 95,60 Eur mesačne. Následne rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 7.5.2012 odporkyňa podľa § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zrušila odvolaním napadnuté rozhodnutie zo dňa 17.1.2012, čím opravnému prostriedku navrhovateľa v plnom rozsahu vyhovela.

V danej veci ide o konanie podľa III. hlavy, piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Podľa § 250o O.s.p. ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Keďže odporkyňa opravnému prostriedku navrhovateľa priznaním invalidného dôchodku celkom vyhovela, súd konanie vo veci podľa § 250o O.s.p. zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojitosti s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.