KSKE 7 Sd 3/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200037 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200037.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Pavlom Naďom v právnej veci navrhovateľa T. Č., M.. XX.X.XXXX, Q. B. Č.. XX, XXX XX B., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 26.9.2011.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26.9.2011 odporkyňa podľa § 70 a § 71 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok zo dňa 6.9.2011. Zamietavé rozhodnutie odporkyňa oprela o zistenie, že navrhovateľ podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Košice zo 6.9.2011 nie je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ vo včas podanom odvolaní vyjadril nesúhlas s uvedeným rozhodnutím odporkyne, ako aj so samotným posudkom, a to z dôvodu rapídneho zhoršenia zdravotného stavu za posledné 4 roky, ktoré sa prejavuje trvalou pálivou bolesťou v driekovej oblasti a následným vystreľovaním bolesti do oboch dolných končatín. Sprievodným javom jeho ochorenia je aj diagnostikovaná osteoporóza, artróza a koxatróza. Kvôli možným rizikám operačného zákroku sa rozhodol ho nepodstúpiť. Zároveň trpí na ochorenie tráviacej sústavy, ktoré značne komplikuje a obmedzuje medikamentóznu liečbu a tlmenie bolestí vyplývajúcich z ochorenia chrbtice. V dôsledku týchto zdravotných ťažkostí nie je schopný vykonávať ani nenáročnú fyzickú prácu. Na základe uvedených skutočností preto žiada, aby odporkyňa objektívne a dôsledne prehodnotila jeho zdravotnú dokumentáciu a s prihliadnutím na jeho zdravotné ťažkosti vyhovela jeho žiadosti a priznala mu invalidný dôchodok.

Keďže navrhovateľ nesúhlasil s posúdením svojho zdravotného stavu, bol znovu posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, vysunutého pracoviska V Košiciach dňa 12.1.2012. Z obsahu uvedeného posudku vyplýva, že rozhodujúcim zdravotným postihnutím u navrhovateľa sú Choroby podporného a pohybového aparátu - kapitola XV, oddiel E, položka 3, písm. b) , čo zodpovedá celkovej 35 % miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t. j. 35 % konštatoval aj posudok pobočky Sociálnej poisťovne Košice zo dňa 6.9.2011, z obsahu a záverov

ktorého vychádzala odporkyňa v preskúmavanom rozhodnutí zo dňa 26.9.2011, ktorým zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok.

Na pojednávaní súdu, ktoré sa konalo dňa 17.2.2012, navrhovateľ uviedol, že je naďalej toho názoru, že spĺňa všetky predpoklady pre priznanie invalidného dôchodku. Onemocnenie chrbtice je takého charakteru, že mu neumožňuje pracovať. Toto konštatoval aj jeho neurológ po dôkladnom vyšetrení jeho zdravotného stavu a potvrdila to aj jeho ošetrujúca lekárka. Aj keď sa jeho zdravotný stav po hospitalizácii na rehabilitačnom oddelení zlepšil, stalo sa tak iba v dôsledku toho, že podstúpil liečbu, v rámci ktorej mu boli podávané infúzie, injekcie proti bolesti a ďalšie lieky.

Splnomocnený zástupca odporkyne na to uviedol, že vzhľadom na zhodnosť záverov posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa navrhuje, aby súd potvrdil preskúmavané rozhodnutie odporkyne z 26.9.2011 ako vecne správne.

Súd v konaní podľa III. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah posudkového a dávkového spisu a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 6 cit. zákona miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľa je označené v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení ako Choroby podporného a pohybového aparátu - kapitola XV, oddiel E, položka č. 3, písm. b) , so zákonom stanovenou mierou poklesu zárobkovej činnosti v rozpätí od 20 do 35 %. Posudkoví lekári zhodne konštatovali u navrhovateľa mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 35 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo je na hornej hranici uvedeného rozpätia pre daný stupeň ochorenia a ostatné ochorenia uvádzané navrhovateľom navýšenie neodôvodňujú.

Z obsahu dokazovania vykonaného v konaní o žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok teda vyplýva, že navrhovateľ nespĺňa jednu zo základných podmienok pre priznanie nároku na invalidný dôchodok spočívajúcu vo viac ako 40 % miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 26.9.2011, ktorým odporkyňa zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok, je preto v súlade so zákonom a zisteným skutkovým stavom veci.

K obsahu vykonaného dokazovania týkajúceho sa posúdenia miery poškodenia zdravotného stavu u navrhovateľa súd poznamenáva, že zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa sú pre súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. dôkazmi vykonanými v konaní pred správnym orgánom, ktorých obsah súd nemôže pri hodnotení dôkazov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti obísť, alebo znižovať ich dôkazný význam, ak v konaní nezistí iné skutočnosti, vyvracajúce závery podaných posudkov. Súd vychádzajúc z obsahu podaného opravného prostriedku a po oboznámení sa s obsahmi lekárskych posudkov nezistil žiadne relevantné dôvody spochybňujúce zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa pri posudzovaní jeho invalidity.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového a právneho stavu veci súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. rozhodnutie odporkyne zo dňa 26.9.2011 potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľovi, ktorý v konaní nebol úspešný, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.