KSKE 7 Sd 31/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 31/2012

KS v Košiciach, dátum 13.05.2012, sp.zn. KSKE 7 Sd 31/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/31/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200418 Dátum vydania rozhodnutia: 14. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200418.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: M. Z., I.. X.X.XXXX, Z. O. XX, XXX XX B., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o predčasný starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom zo dňa 9.3.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 18.1.2012, ktorým mu bola od 10.3.2012 zastavená výplata predčasného starobného dôchodku.

Dňa 26.3.2012 vydala odporkyňa nové rozhodnutie č. XXX XXX XXXX, ktorým podľa § 112 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov zrušila rozhodnutie o zastavení výplaty predčasného starobného dôchodku z 18.1.2012, čím opravnému prostriedku navrhovateľa v plnom rozsahu vyhovela. Vzhľadom na uvedené odporkyňa pokračuje vo výplate predčasného starobného aj od 10.3.2012.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy, piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Podľa § 250o O.s.p. ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Keďže odporkyňa opravnému prostriedku navrhovateľa vydaním nového rozhodnutia celkom vyhovela, súd konanie vo veci podľa § 250o O.s.p. uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.