KSKE 7 Sd 34/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/34/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200515 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200515.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudcom JUDr. Pavlom Naďom, v právnej veci navrhovateľa: W. G., E.. XX.X.XXXX, I. D. XX, XXX XX X., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 9.2.2012.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 9.2.2012 odporkyňa podľa § 70 ods. 1 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") a podľa čl. 52 ods. 1 písm. b) nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia priznala navrhovateľovi od 1.11.2010 invalidný dôchodok v sume 28,90 Eur mesačne (od 1.1.2012 v sume 30,50 Eur mesačne) . Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Rožňava zo dňa 9.9.2011 je navrhovateľ invalidný v zmysle § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 90 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Navrhovateľ vo včas podanom odvolaní doručenom odporkyni dňa 9.3.2012 vyjadril nesúhlas s uvedeným rozhodnutím odporkyne. Uviedol, že nemá finančné prostriedky na živobytie, lieky, ani na základné potreby. Nechápe, na akom základe mu bola stanovená suma invalidného dôchodku vo výške 28 Eur. Zdôraznil, že to nie je možné, že nemá nárok na to, čo mu patrí.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení k opravnému prostriedku navrhovateľa zo dňa 11.5.2012 navrhla napadnuté rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 9.2.2012 ako vecne správne potvrdiť.

Na pojednávanie súdu, ktoré sa konalo dňa 13.7.2012, sa navrhovateľ nedostavil, a to aj napriek tomu, že bol riadne a včas predvolaný dňa 15.6.2012. Preto súd vec prejednal v neprítomnosti navrhovateľa v súlade s ust. § 250g ods. 2 O.s.p. v spojení s § 205l ods. 2 O.s.p.

Súd v konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah posudkového a dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 72 ods. 2 cit. zákona, počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity.

Podľa čl. 52 ods. 1 písm. b) Nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 o koordinácii systémov sociálneho zabezpečenia: " Príslušná inštitúcia vypočíta výšku dávky, ktorá bude náležať vypočítaním teoretickej výšky a následne skutočnej výšky (paušálna dávka) takto:

i) teoretická výška dávky je rovná dávke, na ktorú by si daná osoba mohla uplatňovať nárok, ak by všetky doby poistenia a/alebo bydliska, ktoré boli dosiahnuté podľa právnych predpisov iných členských štátov, boli dosiahnuté podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje deň priznania takejto dávky. Ak podľa týchto právnych predpisov výška nezávisí na trvaní dosiahnutých dôb, táto výška sa považuje za teoretickú výšku;

ii) príslušná inštitúcia následne stanoví skutočnú výšku paušálnej dávky na základe teoretickej výšky podľa pomeru trvania dôb dosiahnutých pred vznikom poistnej udalosti podľa právnych predpisov, ktoré uplatňuje, k celkovému trvaniu dôb dosiahnutých pred vznikom poistného udalosti podľa právnych predpisov všetkých daných členských štátov."

Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia bol navrhovateľ uznaný invalidným, pretože má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť viac ako 70 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 45 rokov je najmenej 15 rokov a zisťuje sa z obdobia pred vznikom invalidity, čo je u navrhovateľa pred dátumom 1.11.2010, kedy navrhovateľ získal 6 335 dní obdobia dôchodkového poistenia, t. j. 17 rokov a 130 dní obdobia dôchodkového poistenia, čím navrhovateľ splnil podmienku potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok. Čiže navrhovateľovi vznikol nárok na invalidný dôchodok podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení dňa 1.11.2010.

Keďže navrhovateľovi vznikol nárok na invalidný dôchodok len s prihliadnutím na doby poistenia získané podľa právnych predpisov Českej republiky v rozsahu 4 566 dní, suma jeho invalidného dôchodku bola podľa čl. 52 ods. 1 nariadenia (ES) Európskeho parlamentu a Rady č. 883/2004 určená ako časť teoretickej sumy dôchodku, ktorá zodpovedá pomeru medzi dĺžkou obdobia dôchodkového poistenia získaného podľa právnych predpisov Slovenskej republiky a celkovou dobou poistenia získanou aj podľa právnych predpisov Českej republiky. Teoretická suma invalidného dôchodku je pritom súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia vyjadreného v rokoch (vrátane pripočítaného obdobia) , percentuálneho poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

V rozhodujúcom období kalendárnych rokov 1984 až 2009 určenom podľa § 63 ods. 7 zákona o sociálnom poistení navrhovateľ nezískal aspoň 22 kalendárnych rokov, v ktorých mal vymeriavací základ a nezískal ich ani po postupnom rozšírení rozhodujúceho obdobia pred 1.1.1984. V rozhodujúcom období navrhovateľ získal len obdobia uvedené v § 62 ods. 2 alebo § 255 ods. 3 zákona o sociálnom

poistení. Priemerný osobný mzdový bod navrhovateľa sa preto nevypočítava, ale jeho hodnota je podľa § 69 ods. 9 zákona o sociálnom poistení (v znení zákona č. 555/2007 Z. z.) 0,3.

Pretože priemerný osobný mzdový bod má hodnotu nižšiu ako 1,0, pripočíta sa podľa § 63 ods. 4 písm. g) zákona o sociálnom poistení 20 % z rozdielu medzi hodnotou 1,0 a priemerným osobným mzdovým bodom, t. j. 20 % zo sumy 0,7 (čiže 0,140) . V súlade s uvedeným je priemerný osobný mzdový bod navrhovateľa 0,44.

K 1.11.2010, t. j. ku dňu vzniku invalidity navrhovateľ získal 6 335 dní obdobia dôchodkového poistenia, ku ktorému sa pripočíta obdobie od vzniku nároku na invalidný dôchodok do dosiahnutia dôchodkového veku podľa právnych predpisov Slovenskej republiky. Keďže rok dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 8 zákona o sociálnom poistení je 365 dní dôchodkového poistenia, navrhovateľ získal 24,6877 rokov obdobia dôchodkového poistenia a pripočítaného obdobia. Aktuálna dôchodková hodnota platná k 1.11.2010 je 9,2246 Eur a suma invalidného dôchodku je 100,20302926 Eur mesačne.

Z tejto sumy je čiastkový invalidný dôchodok podiel, ktorý zodpovedá pomeru obdobia dôchodkového poistenia získaného podľa právnych predpisov Slovenskej republiky k úhrnu dôb zhodnotených na nárok a teoretickú sumu invalidného dôchodku. Z celkovej doby 6 335 dní (17,3562 rokov obdobia dôchodkového poistenia) zhodnotenej na nárok a teoretickú sumu invalidného dôchodku navrhovateľ získal podľa právnych predpisov Slovenskej republiky 1 769 dní (4,8466 rokov obdobia dôchodkového poistenia) . Koeficient na určenie sumy čiastkového invalidného dôchodku v hodnote 0,27924 sa určí ako podiel dôb obdobia získaného podľa právnych predpisov SR a úhrnu dôb zhodnotených na nárok a teoretickú sumu invalidného dôchodku.

Teda suma invalidného dôchodku zodpovedá necelým piatim rokom dôchodkového poistenia a zo zákona zvýšenému osobnému mzdovému bodu 0,44, ktorý nedosahuje ani polovicu priemerného hrubého mesačného zárobku v národnom hospodárstve.

Nakoľko podľa čl. 20 ods. 1 Zmluvy medzi Slovenskou republikou a Českou republikou o sociálnom zabezpečení mal zamestnávateľ navrhovateľa naposledy pred dňom rozdelenia Českej a Slovenskej federatívnej republiky sídlo na území Českej republiky, doby zabezpečenia poistenia do 31.12.1993 navrhovateľovi zhodnotí pri posúdení nároku a výšky invalidného dôchodku nositeľ zabezpečenia v Českej republike.

Súd zastáva názor, že výška invalidného dôchodku navrhovateľa bola určená správne, pričom navrhovateľ v konaní nepredložil žiaden dôkaz svedčiaci o nesprávnosti jej výpočtu.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového a právneho stavu veci súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne z 9.2.2012 potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľovi, ktorá v konaní nebol úspešný, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.