KSKE 7 Sd 35/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/35/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200534 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200534.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Pavlom Naďom v právnej veci navrhovateľa: R. F., Q.. X.XX.XXXX, U. XXX XX U. N. Č.. XXX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 3. mája 2012.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 3.5.2012 odporkyňa podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok, a to z dôvodu, že navrhovateľ nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok podľa ustanovenia § 72 ods. 1 písm. d) zákona o sociálnom poistení.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ včas opravný prostriedok, v ktorom vyjadril nesúhlas s uvedeným rozhodnutím z dôvodu svojej nepriaznivej finančnej situácie. Nakoľko nikde nepracuje, nemá peniaze na to, aby vyplatil do sociálnej poisťovne 3400 Eur. Taktiež nemá peniaze na lieky, ktoré berie. Z uvedeného dôvodu žiada o opätovné preskúmanie rozhodnutia o nepriznaní invalidného dôchodku.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 7.8.2012 uviedla, že námietkam navrhovateľa nie je možné vyhovieť. Podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia v Košiciach zo dňa 17.4.2012 je navrhovateľ invalidný od 17.4.2012 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Medicínsku podmienku nároku na invalidný dôchodok teda splnil. Navrhovateľ ku dňu vzniku invalidity, t. j. ku dňu 17.4.2012 dosiahol vek 28 rokov, a preto splnenie zákonom stanovenej podmienky získania potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok je v súlade so zákonom o sociálnom poistení podmienené získaním najmenej 5 rokov dôchodkového poistenia pred vznikom invalidity. Odporkyňa taktiež uviedla, že obdobie vedenia v evidencii nezamestnaných od 1.1.2001 do 31.12.2003, počas ktorého navrhovateľovi nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti, nie je obdobím dôchodkového poistenia. Z obsahu evidenčného a spisového materiálu teda nepochybne vyplýva, že navrhovateľ pred vznikom invalidity získal celkovo 523 dní, t. j. 1 rok a 158 dní dôchodkového postenia, čiže navrhovateľ nezískal potrebný počet rokov dôchodkového poistenia. Vzhľadom na

uvedené skutkové a právne dôvody navrhla odporkyňa preskúmavané rozhodnutie č. XXX XXX XXXX X zo dňa 3.5.2012 ako vecne správne potvrdiť.

Pojednávanie súdu sa konalo dňa 28.9.2012 bez účasti navrhovateľa, ktorý svoju neprítomnosť ospravedlnil podaním zo dňa 26.9.2012 z dôvodu choroby, pričom nepožiadal o odročenie termínu pojednávania. Poverená zástupkyňa odporkyne uviedla, že aj naďalej trvá na svojom rozhodnutí o zamietnutí žiadosti navrhovateľa o invalidný dôchodok z dôvodu nesplnenia zákonnej podmienky, a to potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia. K obsahu listinných dôkazov zaslaných súdu navrhovateľom spolu s podaním zo dňa 26.9.2012 odporkyňa konštatovala, že dané listinné dôkazy nevytvárajú právne predpoklady pre zhodnotenie obdobia dôchodkového poistenia resp. pre vznik nároku na invalidný dôchodok. Navrhla preto potvrdiť preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne.

Súd v konaní podľa tretej hlavy, piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl.) preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s jej dávkovým spisom a písomným vyjadrením, pričom dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

V danej veci bolo potrebné posúdiť, či navrhovateľ splnil podmienky pre priznanie invalidného dôchodku stanovené zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedených v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 72 ods. 1 písm. d) uvedeného zákona, počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej päť rokov.

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity (§ 72 ods. 2 cit. zákona) .

Podľa § 255 ods. 1 prvá veta cit. zákona, za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 169c ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 446/2000 Z. z., doba nezamestnanosti získaná do 31. decembra 2000 sa hodnotí od 1. januára 2001 podľa predpisov platných v období, v ktorom táto doba bola získaná.

Navrhovateľ ku dňu vzniku invalidity, t. j. k 17.4.2012, dovŕšil vek 28 rokov, z čoho u neho vyplýva potreba doby dôchodkového poistenia najmenej 5 rokov. Z obsahu vykonaného dokazovania vyplýva, že posudkový lekár sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, ústredia dňa 17.4.2012 síce uznal navrhovateľa invalidným podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 % s dátumom od 17.4.2012, avšak navrhovateľ nesplnil ďalšiu zákonom požadovanú podmienku pre vznik nároku na invalidný dôchodok, a to potrebný počet rokov dôchodkového poistenia v období pred vznikom invalidity, keď namiesto potrebných 5 rokov dôchodkového poistenia získal iba dobu 1 rok a 158 dní dôchodkového poistenia, čo je dôvodom pre nepriznanie nároku na invalidný dôchodok navrhovateľovi.

Súd ďalej uvádza, že obdobie vedenia v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie od 1.1.2001 do 31.12.2003 (a to od 1.1.2001 do 12.5.2002 a od 12.11.2002 do 15.4.2003) , počas

ktorého navrhovateľovi nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti, sa nepovažuje za obdobie dôchodkového poistenia. Podľa § 255 ods. 1 prvá veta cit. zákona, za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004. Do zamestnania sa na dôchodkové účely započíta v období pred 1.1.2001 aj doba vedenia v evidencii nezamestnaných a v období od 1.1.2001 do 31.12.2003 doba vyplácania podpory v nezamestnanosti. A keďže vyššie uvedené obdobie trvalo po 31.12.2000 a počas neho nebola navrhovateľovi vyplácaná podpora v nezamestnanosti, uvedené obdobie nemožno považovať za náhradnú dobu, ani za obdobie dôchodkového poistenia. Od 1.1.2004 obdobie evidencie v evidencii nezamestnaných nie je obdobím dôchodkového poistenia podľa § 60 zákona o sociálnom poistení.

Vzhľadom na to, že navrhovateľ získal pred vznikom invalidity celkovo 1 rok a 158 dní dôchodkového poistenia, čím navrhovateľ nesplnil zákonom stanovenú podmienku na vznik nároku na invalidný dôchodok podľa ust. § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, odporkyňa správne jeho žiadosť o invalidný dôchodok preskúmavaným rozhodnutím zamietla.

K listinným dôkazom predloženým navrhovateľom spolu s podaním zo dňa 26.9.2012, ktorými boli dohody o vykonaní práce uzatvorené s navrhovateľom, súd uvádza, že tieto nevytvárajú právne predpoklady pre zhodnotenie obdobia dôchodkového poistenia, nakoľko počas uvedenej doby navrhovateľ nebol dôchodkovo poistený. Predložené listiny teda nepreukazujú vznik a existenciu poistného právneho vzťahu, ktorý by u navrhovateľa mohol navýšiť celkové obdobie dôchodkového poistenia o chýbajúcu poistnú dobu.

Pre úplnosť súd poznamenáva, že podľa § 142 ods. 3 zákona o sociálnom poistení, poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého fyzická osoba a) mala prerušené poistenie podľa § 26, b) bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo c) sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku.

Poukazujúc na hore uvedené skutkové a právne dôvody súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľovi nepriznal právo na náhradu trov konania, keďže v konaní nebol úspešný.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.