KSKE 7 Sd 37/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 37/2012

KS v Košiciach, dátum 22.07.2012, sp.zn. KSKE 7 Sd 37/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/37/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200572 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200572.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: B.. C. L., U.. XX.X.XXXX, R. K. XX/X, XXX XX H., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o predčasný starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Návrhom zo dňa 18.4.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 20.3.2012, ktorým mu bola podľa § 67 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení zamietnutá žiadosť o predčasný starobný dôchodok.

Navrhovateľ v písomnom podaní zo dňa 6.6.2012 doručenom tunajšiemu súdu dňa 13.6.2012 uviedol, že netrvá na podanom opravnom prostriedku, keďže je dôchodkovo poistený obcou Vojka ako zamestnanec s nepravidelným príjmom od 1.1.2011, čo súd vyhodnotil ako späťvzatie opravného prostriedku.

V danej veci ide o konanie podľa III. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže vziať žalobu späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami konanie vo veci zastavil z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľom.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použitého v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má, popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.