KSKE 7 Sd 42/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/42/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200661 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200661.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach samosudcom JUDr. Pavlom Naďom v právnej veci navrhovateľa: V. W., I.. XX.X.XXXX, Z. X. O. XX, XXX XX M.É. O., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX z 13. februára 2012.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 13.2.2012 odporkyňa podľa § 70 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") zamietla žiadosť navrhovateľa o invalidný dôchodok, a to z dôvodu, že navrhovateľ nezískal potrebný počet rokov obdobia dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok podľa ustanovenia § 72 ods. 1 písm. c) zákona o sociálnom poistení.

Proti tomuto rozhodnutiu podal navrhovateľ včas opravný prostriedok, v ktorom vyjadril nesúhlas s uvedeným rozhodnutím. Je toho názoru, že celkove získal 2162 dní dôchodkového poistenia, čiže evidentne došlo k nesprávnemu výpočtu dĺžky obdobia dôchodkového poistenia, keďže bol riadne evidovaný v evidencii uchádzačov o zamestnanie. Z uvedeného dôvodu žiada o opätovné preskúmanie rozhodnutia o nepriznaní invalidného dôchodku.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 21.6.2012 uviedla, že námietkam navrhovateľa nie je možné vyhovieť. Posudkom posudkového lekára sociálneho poistenia Sociálnej poisťovne, pobočky Spišská Nová Ves zo dňa 25.1.2012 bol navrhovateľ uznaný za invalidného od 7.9.2011 s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Navrhovateľ ku dňu vzniku invalidity, t. j. ku dňu 7.9.2011 dosiahol vek 26 rokov, a preto splnenie zákonom stanovenej podmienky získania potrebného počtu rokov obdobia dôchodkového poistenia na nárok na invalidný dôchodok je v súlade so zákonom o sociálnom poistení podmienené získaním najmenej dvoch rokov dôchodkového poistenia pred vznikom invalidity. Odporkyňa taktiež uviedla, že obdobie vedenia v evidencii nezamestnaných od 1.1.2001 do 31.12.2003, počas ktorého navrhovateľovi nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti, nie je obdobím dôchodkového poistenia. Z obsahu evidenčného a spisového materiálu teda nepochybne vyplýva, že navrhovateľ pred vznikom invalidity získal celkovo 0 rokov a 10 dní dôchodkového postenia. Vzhľadom na uvedené skutkové a právne dôvody navrhla odporkyňa preskúmavané rozhodnutie č. XXX XXX XXXX zo dňa 13.2.2012 ako vecne správne potvrdiť.

Súd v konaní podľa tretej hlavy, piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl.) preskúmal napadnuté rozhodnutie odporkyne, oboznámil sa s jej dávkovým spisom a písomným vyjadrením, pričom dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

V danej veci bolo potrebné posúdiť, či navrhovateľ splnil podmienky pre priznanie invalidného dôchodku stanovené zákonom č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v platnom znení.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedených v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 72 ods. 1 písm. c) uvedeného zákona, počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok poistenca vo veku nad 24 rokov do 28 rokov je najmenej dva roky.

Počet rokov dôchodkového poistenia na vznik nároku na invalidný dôchodok sa zisťuje z obdobia pred vznikom invalidity (§ 72 ods. 2 cit. zákona) .

Podľa § 255 ods. 1 prvá veta cit. zákona, za obdobie dôchodkového poistenia sa považuje aj zamestnanie a náhradná doba získané pred 1. januárom 2004 podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004, ak tento zákon neustanovuje inak.

Podľa § 169c ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 446/2000 Z. z., doba nezamestnanosti získaná do 31. decembra 2000 sa hodnotí od 1. januára 2001 podľa predpisov platných v období, v ktorom táto doba bola získaná.

Navrhovateľ ku dňu vzniku invalidity, t. j. k 7.9.2011, dovŕšil vek 26 rokov, z čoho u neho vyplýva potreba doby dôchodkového poistenia najmenej 2 roky. Z obsahu vykonaného dokazovania vyplýva, že posudkový lekár sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Spišská Nová Ves zo dňa 25.1.2012 a 23.5.2012 síce uznal navrhovateľa invalidným podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení z dôvodu poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 % s dátumom od 7.9.2011, avšak navrhovateľ nesplnil ďalšiu zákonom požadovanú podmienku pre vznik nároku na invalidný dôchodok, a to potrebný počet rokov dôchodkového poistenia v období pred vznikom invalidity, keď namiesto potrebných 2 rokov dôchodkového poistenia získal iba dobu 0 rokov a 10 dní dôchodkového poistenia, čo je dôvodom pre nepriznanie nároku na invalidný dôchodok navrhovateľovi.

K námietke navrhovateľa týkajúcej sa evidencie uchádzačov o zamestnanie súd dodáva, že obdobie vedenia v evidencii nezamestnaných občanov hľadajúcich zamestnanie od 1.1.2001 do 31.12.2003 (a to od 3.9.2001 do 31.12.2003) , počas ktorého navrhovateľovi nebola vyplácaná podpora v nezamestnanosti, sa nepovažuje za obdobie dôchodkového poistenia.

Pre úplnosť súd poznamenáva, že podľa § 142 ods. 3 zákona o sociálnom poistení, poistné na dôchodkové poistenie sa môže zaplatiť aj dodatočne za obdobie, počas ktorého fyzická osoba a) mala prerušené poistenie podľa § 26, b) bola zaradená do evidencie nezamestnaných občanov alebo c) sústavne sa pripravovala na povolanie štúdiom na strednej škole alebo na vysokej škole po dovŕšení 16 rokov veku.

Poukazujúc na hore uvedené skutkové a právne dôvody súd preskúmavané rozhodnutie podľa § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľovi nepriznal právo na náhradu trov konania, keďže v konaní nebol úspešný.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.