KSKE 7 Sd 49/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 49/2012

KS v Košiciach, dátum 22.07.2012, sp.zn. KSKE 7 Sd 49/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/49/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200782 Dátum vydania rozhodnutia: 23. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200782.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: Y. O., nH.. XX.X.XXXX, X. XXX XX U. Č.. XXX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odvolaním doručeným odporkyni dňa 13.6.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 16.4.2012, ktorým mu bola zamietnutá žiadosť o starobný dôchodok z 26.3.2012.

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 27.6.2012 odporkyňa podľa § 65, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") priznala navrhovateľovi od 26.1.2012 starobný dôchodok v sume 333,10 Eur mesačne. Následne rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X zo dňa 29.6.2012 odporkyňa podľa § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zrušila odvolaním napadnuté rozhodnutie zo dňa 16.4.2012, čím opravnému prostriedku navrhovateľa v plnom rozsahu vyhovela.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy, piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Podľa § 250o O.s.p. ak správny orgán, ktorého rozhodnutie súd preskúmava, vydá nové rozhodnutie, ktorým návrhu celkom vyhovie, súd uznesením konanie zastaví.

Keďže odporkyňa opravnému prostriedku navrhovateľa vydaním nového rozhodnutia celkom vyhovela, súd konanie vo veci podľa § 250o O.s.p. uznesením zastavil.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použitého v spojitosti s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.