KSKE 7 Sd 51/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/51/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200598 Dátum vydania rozhodnutia: 03. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200598.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudcom JUDr. Pavlom Naďom, v právnej veci navrhovateľky S. T., L.. XX.X.XXXX, J. Y. XXX, XXX XX Y., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 9. marca 2011.

Navrhovateľke n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX X z 9.3.2011 odporkyňa podľa § 70 a § 112 ods. 2 a 6 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) odňala navrhovateľke invalidný dôchodok od 18.4.2011. Uvedené rozhodnutie odporkyňa oprela o zistenie, že navrhovateľka podľa posudku posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Košice - okolie zo 7.2.2011 nie je od 7.2.2011 invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, lebo pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav nemá pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, a preto jej nárok na invalidný dôchodok zanikol.

Navrhovateľka vo včas podanom opravnom prostriedku doručenom odporkyni dňa 2.5.2011 vyjadrila nesúhlas s uvedeným rozhodnutím odporkyne, ako aj s posúdením jej zdravotného stavu a požiadala o opätovné prehodnotenie svojho zdravotného stavu aj s prihliadnutím na priložené lekárske správy.

Keďže navrhovateľka nesúhlasila s predchádzajúcim posúdením svojho zdravotného stavu, bola znovu posúdená posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredia so sídlom v Košiciach dňa 30.6.2011. Z obsahu vyššie uvedeného posudku vyplýva, že rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky, ktoré je uvedené v kapitole IX - Choroby obehovej sústavy, v oddiele B - Choroby ciev, v položke 5.1 - Postihnutie žilového systému s chronickými recidivujúcimi vredmi poľa rozsahu a opakovania, obojstranné - písm. b) , zdôvodňuje 30 % mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t. j. 30 % konštatoval aj posudok Sociálnej poisťovne, pobočky Košice - okolie zo dňa 7.2.2011, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa v preskúmavanom rozhodnutí z 9.3.2011, ktorým odňala navrhovateľke invalidný dôchodok. V posudku zo dňa 30.6.2011 a rovnako aj v doplňujúcom posudku zo dňa 29.9.2011 posudkový lekár Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Košiciach teda zhodne s predchádzajúcimi závermi posudkového lekára konštatoval, že navrhovateľka nie je invalidná podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení.

Na pojednávaní súdu, ktoré sa konalo dňa 3.2.2012 navrhovateľka uviedla, že trvá na podanom opravnom prostriedku, pretože sa jej zdravotný stav neustále zhoršuje a podľa jej názoru má nárok na priznanie invalidného dôchodku.

Splnomocnený zástupca na pojednávaní súdu navrhol potvrdiť preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne, a to vzhľadom na zhodnosť záverov posudkových lekárov.

Súd v konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah posudkového a dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky nie je dôvodný.

Podľa § 70 ods. 1 zákona o sociálnom poistení poistenec má nárok na invalidný dôchodok, ak sa stal invalidným, získal počet rokov dôchodkového poistenia uvedený v § 72 a ku dňu vzniku invalidity nespĺňa podmienky nároku na starobný dôchodok alebo mu nebol priznaný predčasný starobný dôchodok.

Podľa § 71 ods. 1 citovaného zákona poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 6 citovaného zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

V zmysle § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia.

Rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľky je označené v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, v kapitole IX - Choroby obehovej sústavy, v oddiele B - Choroby ciev, v položke č. 5.1 - postihnutie žilného systému s chronickými recidivujúcimi vredmi podľa rozsahu a opakovania, písm. b) - obojstranné, so zákonom stanovenou mierou poklesu zárobkovej činnosti v rozpätí od 30 do 60 %. Posudkoví lekári vo všetkých troch posudkoch (zo 7.2.2011, 30.6.2011 a 29.9.2011) zhodne konštatovali u navrhovateľky mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 30 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo je na dolnej hranici uvedeného rozpätia pre daný stupeň ochorenia. Ostatné ochorenie, na ktoré poukázala navrhovateľka vo svojom opravnom prostriedku, podľa názoru posudkového lekára Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Košiciach, posudkovo nezdôvodňuje vyššie percento miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť, pretože svojou podstatou neovplyvňuje funkčný stav organizmu.

Z obsahu dokazovania vykonaného v konaní o žiadosti navrhovateľky o invalidný dôchodok jednoznačne vyplýva, že navrhovateľka nespĺňa jednu zo základných podmienok invalidity spočívajúcu vo viac ako 40 % miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 9.3.2011, ktorým odporkyňa odňala navrhovateľke invalidný dôchodok, je preto v súlade so zákonom a zisteným skutkovým stavom veci.

K obsahu vykonaného dokazovania týkajúceho sa posúdenia miery poškodenia zdravotného stavu u navrhovateľky súd poznamenáva, že zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľky sú pre súd v konaní podľa § 250l a nasl. O.s.p. dôkazmi vykonanými v konaní pred správnym orgánom, ktorých obsah súd nemôže pri hodnotení dôkazov jednotlivo, ako aj v ich vzájomnej súvislosti obísť, alebo znižovať ich dôkazný význam, ak v konaní nezistí iné skutočnosti, vyvracajúce závery podaných posudkov. Súd vychádzajúc z obsahu podaného opravného prostriedku a po oboznámení sa s obsahom lekárskych posudkov z 30.6.2011 a 29.9.2011 nezistil žiadne relevantné

dôvody spochybňujúce zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľky pri posudzovaní jej invalidity.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového a právneho stavu veci súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. rozhodnutie odporkyne z 9.3.2011 potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľke, ktorá v konaní nebola úspešná, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.