KSKE 7 Sd 52/2010 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/52/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234236 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234236.3

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, sudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateľa Q. S., R.. X. K. XXXX, D. Č., J. XXX, XXX XX R. Ž., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o výšku starobného dôchodku, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX z 23. marca 2010 v spojení s rozhodnutiami odporkyne č. XXX XXX XXXX 0 (2,3,4,5) zo 6. apríla 2010.

Navrhovateľovi nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXXXXXX 309 X z 23.3.2010 odporkyňa podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) priznala navrhovateľovi od 9. marca 2008 starobný dôchodok v sume 12 396,-Sk mesačne. Zároveň s ďalšími výrokmi uvedeného rozhodnutia rozhodla o valorizácii priznaného dôchodku v súlade s ustanovením § 82 zákona o sociálnom poistení a taktiež podľa § 293ar ods. 1 zákona o sociálnom poistení o výplate starobného dôchodku v mene Euro s tým, že dôchodok navrhovateľa k 1. januáru 2009 predstavoval sumu 432,10 Eur mesačne, od 1. januára 2009 bol zvýšený na sumu 462,20 Eur mesačne a od 1. januára 2010 na sumu 476,30 Eur mesačne.

Rozhodnutím 2 č. XXXXXXX 309 X zo 6. apríla 2010 odporkyňa podľa § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zrušila rozhodnutie Sociálnej poisťovne, ústredie č. 460 309 7020 z 26. júna 2008 o zvýšení starobného dôchodku u navrhovateľa od 9. marca 2008 ako naviac vydané, a to z dôvodu vydania hore uvedeného rozhodnutia o priznaní starobného dôchodku z 23. marca 2010, v ktorom boli obsiahnuté rozhodujúce skutočnosti pre určenie sumy starobného dôchodku (zistené vymeriavacie základy za obdobie od 1. januára 2004 do 31. decembra 2007, ktoré boli pôvodne rozhodnutím z 26. júna 2008 zhodnotené pre sumu starobného dôchodku od dňa priznania, t.j. od 9. marca 2008.

Rozhodnutím 3 č. XXXXXXX 309 X zo 6. apríla 2010 odporkyňa podľa § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zrušila svoje rozhodnutie z 21.augusta 2009 o zvýšení starobného dôchodku podľa § 66 ods. 3 zákona o sociálnom poistení od 1. júla 2009 ako nesprávne vydané.

Rozhodnutím 4 č. XXXXXXX 309 X zo 6. apríla 2010 odporkyňa podľa § 66 ods. 3 zákona o sociálnom poistení zamietla žiadosť navrhovateľa z 13. júla 2009 o zvýšenie starobného dôchodku za obdobie dôchodkového poistenia od 10. marca 2008 do 30.júna 2009 z dôvodu, že v období od 10. marca 2008

do 30. júna 2009, za ktoré navrhovateľ žiadal zvýšenie starobného dôchodku bol súbežne dôchodkovo poistený z dôvodu výkonu samostatne zárobkovej činnosti (bol vedený ako osoba samostatne zárobkovo činná na pobočke Sociálnej poisťovne Trebišov) , a to z dôvodu trvania poistného vzťahu.

Rozhodnutím 5 č. XXXXXXX 309 X zo 6. apríla 2010 odporkyňa podľa § 112 ods. 4 a 6 zákona o sociálnom poistení znížila od 12. mája 2010 navrhovateľovi starobný dôchodok na sumu 476,30 Eur mesačne z dôvodu, že starobný dôchodok bol nesprávne zvýšený na obdobie dôchodkového poistenia získaného po priznaní starobného dôchodku.

Navrhovateľ podal včas opravný prostriedok proti rozhodnutiu odporkyne z 23. marca 2010 bez uvedenia dôvodov, ktoré uviedol až na základe opakovanej výzvy z 2. augusta 2010 danej v súlade s ustanovením § 186 ods. 3 zákona o sociálnom poistení. V podaní z 13. augusta 2010 poukázal na skutočnosť, že rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku bolo viackrát menené v jeho neprospech a systém je tak zložitý, že ani na pobočke Sociálnej poisťovne mu nedali záväznú informáciu o tom, z čoho sa skladá mzdový bod, nebolo mu započítané obdobie výkonu samostatnej zárobkovej činnosti za obdobie pred rokom 2004 a nejasnosti sú podľa neho aj v súvislosti so započítaním nemocenského do výpočtového základu dôchodku. Poukázal na rozhodnutie Krajského súdu v Košiciach vydané v konaní č.k. 6Sd/91/2008.

K obsahu uvedenej argumentácie navrhovateľa odporkyňa v písomnom vyjadrení z 3. 9. 2010 (č.l.11-16 spisu) uviedla:

Navrhovateľ dňa 25. marca 2008 uplatnil si nárok na starobný dôchodok, ktorý žiadal priznať od 9. marca 2008.

Rozhodnutím č. XXXXXXX 309 z 29. apríla 2008 sme navrhovateľovi podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z. od 9. marca 2008 priznali starobný dôchodok v sume 11 592 Sk mesačne.

Navrhovateľ voči uvedenému rozhodnutiu podal návrh na jeho preskúmanie súdom. V dôvodoch opravného prostriedku uviedol, že odporca mu nezohľadnil dobu poberania invalidného dôchodku v roku 2003, náhradnú dobu 125 dní, pomerná časť osobného bodu 0,3 nie je reálna. V roku 2004 až 2008 náhrada doba sa mu nezapočítala, za uvedenú dobu dostával nemocenské. Od 17. júna 1994 bol registrovaný ako samostatne hospodáriaci roľník, zisk nemal. Duplicitne musel za všetky roky doplatiť z minimálnej mzdy. Odvody pre Sociálnu poisťovňu odvádzal z dvoch zamestnaní, preto starobný dôchodok mal byť vypočítaný zvlášť, o koľkú sumu sa mu zvýšil dôchodok za druhé zamestnanie. Z napadnutého rozhodnutia je zrejmé, že za náhradnú dobu v rokoch 2003 (125 dní) patrí zvýšenie 0,3 osobného bodu, rok 2004 až 2008 náhradná doba 0,0 osobného bodu. Za dobu samostatne hospodáriaceho roľníka 18 rokov, t.j. 5110 žiadny osobný bod, 20 rokov invalidný dôchodca, žiadny osobný bod.

Sociálna poisťovňa, ústredie na opravný prostriedok navrhovateľa podaný 7. júla 2008 dňa 6. augusta 2008 vo veci podala vyjadrenie Krajskému súdu v Košiciach.

Navrhovateľ v priebehu konania o opravnom prostriedku podal ešte niekoľko návrhov na preskúmanie rozhodnutia z 26. júna 2008 a to 11. augusta 2008 a 3. novembra 2008. Vzhľadom na námietky navrhovateľa a skutočnosti uvedené v liste z 3. novembra 2008 bolo potrebné vo veci vykonať prostredníctvom pobočky Sociálnej poisťovne Trebišov šetrenie ohľadne poberania nemocenských dávok za obdobie od 1. júla 2002 do 8. marca 2008.

Krajský súd v Košiciach rozsudkom č. 6Sd/91/2008 z 28. mája 2009 rozhodnutie č. XXXXXXX 309 z 29. apríla 2008 zrušil a vec vrátil na ďalšie konanie s tým, že bude potrebné došetriť náležitosti výšky starobného dôchodku za dobu SZČO a vo veci opakovane rozhodnúť.

Navrhovateľ listom z 13. júla 2009 požiadal o prepočítanie starobného dôchodku od 1. júla 2009 za dobu od 10. marca 2008 do 30. júna 2009.

Rozhodnutím č. XXXXXXX 309 z 21. augusta 2009 sme podľa § 66 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení od 1. júla 2009 zvýšili starobný dôchodok na sumu 468,50 Eur mesačne za obdobie dôchodkového poistenia získané počas poberania dôchodku alebo jeho časti.

Listom z 28. septembra 2009 podal návrh na preskúmanie rozhodnutia z 21. augusta 2009. Poukázal na to, že v rozhodnom období od 10. marca 2008 do 30. júna 2009 nemá zahrnuté zamestnávateľom ŽSR vyplatenú sumu odchodné, ako aj príjmy z podnikateľskej činnosti (SHR) .

Po došetrení rozhodujúcich skutočností pre posúdenie nároku na starobný dôchodok sme dňa 23. marca 2010 opätovne vydali rozhodnutie o priznaní starobného dôchodku. Navrhovateľovi sme podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z. od 9. marca 2008 priznali starobný dôchodok v sume 12 396 Sk mesačne, ktorý od 1. januára 2010 bol zvýšený na sumu 476,30 Eur mesačne.

Suma starobného dôchodku je určená podľa § 66 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Priemerný osobný mzdový bod je určený ako podiel úhrnu osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vyjadreného v rokoch. Rozhodujúce obdobie sa určilo v súlade s § 63 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 244/2005 Z.z. ako kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok, sú to kalendárne roky 1984 až 2007.

Osobné mzdové body v týchto kalendárnych rokoch sa zisťujú osobitne za každý kalendárny rok, a to ako podiel úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých sa platí poistné na dôchodkové poistenie, a všeobecného vymeriavacieho základe uvedeného v prílohe č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z. a v príslušných opatreniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorými boli ustanovené sumy všeobecných vymeriavacích základov za kalendárne roky po kalendárnom roku 2002.

Všeobecný vymeriavací základ za kalendárny rok 2007 sa podľa § 11 ods. 2 zákona č. 461/2003 Z. z. rovná všeobecnému vymeriavaciemu základu za rok 2006.

Navrhovateľ v kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 255 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov. Za takýto kalendárny rok patrí osobný mzdový bod, ktorého hodnota je 0,3. Takýto kalendárny rok sa z rozhodujúceho obdobia vylučuje a na výpočet priemerného osobného mzdového bodu sa vylúči aj počet dní kalendárneho roka obdobia dôchodkového poistenia. Ak takéto obdobie dôchodkového poistenia netrvalo celý kalendárny rok, patrí pomerná časť hodnoty osobného mzdového bodu pripadajúca na túto časť kalendárneho roka podľa § 255 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Navrhovateľ v roku 2002 do vymeriavacieho základu 135 937 Sk má započítanú sumu 18 000 Sk za SZČO a sumu 117 937 Sk, ktorú dosiahol u zamestnávateľa ŽSR.

V roku 2003 má započítanú 36 000 Sk za SZČO a 115 870 Sk, ktorú dosiahol u zamestnávateľa ŽSR, spolu 151 870 S.

S poukazom na uvedené skutočnosti, o nároku na starobný dôchodok po došetrení rozhodujúcich údajov na základe podaných návrhov na preskúmanie jednotlivých rozhodnutí, ktoré boli Sociálnou poisťovňou, ústredie vydávané, bolo správne rozhodnuté.

Na pojednávaní pred Krajským súdom v Košiciach konanom 11. februára 2011 navrhovateľ uviedol, že popri rozhodnutiu odporkyne z 23.3.2010 žiada preskúmať všetky rozhodnutia odporkyne zo 6. apríla 2010, na ktoré nereagoval opravným prostriedkom. Zároveň súd preskúmaním obsahu spisu Krajského súdu v Košiciach sp. zn. 1Sd/109/2009, ako aj samotným výsluchom navrhovateľa na pojednávaní 11. februára 2011 zistil, že navrhovateľ nepodal opravný prostriedok proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 1Sd/109/2009 o zastavení konania z dôvodov uvedených v ustanovení § 250o O.s.p. Konanie v predmetnej právnej veci bolo skončené zastavením konania podľa § 250o O.s.p. práve z dôvodu vydania rozhodnutia odporkyne z 23. marca 2010, ktorým bolo vyhovené opravnému prostriedku navrhovateľa podanému proti rozhodnutiu odporkyne č. 460 309 7020 z 21. augusta 2009 preskúmavanému v konaní vedenom na Krajskom súde v Košiciach pod č. k. 1Sd/109/2009.

V priebehu súdneho preskúmavacieho konania na základe uznesenia súdu z pojednávania dňa 11. februára 2011 navrhovateľ predložil súdu písomné podanie z 10. 2. 2011 (č.l. 28-29 spisu s prílohami) , k obsahu ktorého odporkyňa predložila súdu nasledujúce doplňujúce vyjadrenie z 2.6.2011 (č.l.33-37 spisu) :

Sociálna poisťovňa, ústredie rozhodnutím 1 č. XXXXXXX 309 X z 23. marca 2010 priznala navrhovateľovi podľa § 65 zákona č. 4612003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z. od 9. marca 2008 starobný dôchodok v sume 12 396 Sk mesačne.

Prílohou rozhodnutia je osobný list dôchodkového poistenia, v ktorom je uvedený presný rozpis obdobia dôchodkového poistenia získaného od roku 1962 až do vzniku nároku na starobný dôchodok.

Navrhovateľ dňa 25. marca 2008 uplatnil si nárok na starobný dôchodok, ktorý žiadal priznať od 9. marca 2008.

Prílohe č. 1 k žiadosti o dôchodok navrhovateľ má uvedených nasledovných zamestnávateľov:

- od 1. 7. 1962 do 8. 8. 1963 Štátne lesy, Lesný závod Slanec

- od 9.12.1963 do 13.12.1973 Východoslovenské strojárne a.s. Košice

- od 5.3.1973 do 31.1.2001 Železničná stanica Slanec

- 1.2.2001 do 28.2.2003 Železničná stanica Slanec, účtov. centrum Košice

- 1.7.2002 trvá SZČO

- 1.3.2003 21.12.2003 Železnice SR, účtovné centrum Košice

- 1.1.2004 trvá Železnice SR, účtovné centrum Košice

Sociálna poisťovňa, ústredie rozhodnutím 1 č. XXXXXXX 309 z 23. marca 2010 navrhovateľovi podľa § 65 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení zákona č. 555/2007 Z. z. od 9. marca 2008 priznala starobný dôchodok v sume 12 396 Sk mesačne.

Suma starobného dôchodku je určená podľa § 66 ods. 1 zákona č. 461/2003 Z. z. ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Priemerný osobný mzdový bod je určený ako podiel úhrnu osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období vyjadreného v rokoch. Rozhodujúce obdobie sa určilo v súlade s § 63 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení zákona č. 244/2005 Z. z. ako kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok, sú to kalendárne roky 1984 až 2007. Do rozhodujúceho obdobia nepatria kalendárne roky pred 1. januárom 1984 a ani kalendárne roky, počas ktorých poistenec získal 365 (366) dní náhradnej doby, doby štúdia alebo doby výkonu civilnej služby.

Osobné mzdové body v týchto kalendárnych rokoch sa zisťujú osobitne za každý kalendárny rok, a to ako podiel úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých sa platí poistné na dôchodkové poistenie a všeobecného vymeriavacieho základu uvedeného v prílohe č. 3 k zákonu č. 461/2003 Z. z. a v príslušných opatreniach Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorými boli ustanovené sumy všeobecných vymeriavacích základov za kalendárne roky po kalendárnom roku 2002.

Prehľad hodnôt osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia je uvedený v osobnom liste.

Poistencovi, ktorý v niektorom kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia získal obdobie dôchodkového poistenia podľa § 255 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov, patrí za takýto kalendárny rok osobný mzdový bod, ktorého hodnota je 0,3. Takýto kalendárny rok sa z rozhodujúceho obdobia vylučuje a na výpočet priemerného osobného mzdového bodu sa vylúči aj počet dní kalendárneho roka obdobia dôchodkového poistenia. Ak takéto obdobie dôchodkového poistenia netrvalo celý rok, patrí pomerná časť hodnoty osobného mzdového bodu pripadajúca na túto časť kalendárneho roka podľa § 255 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Pretože navrhovateľ získal náhradnú dobu podľa § 9 zákona č. 100/1988 Zb. v znení neskorších predpisov v kalendárnom roku 1988 18 dní, v kalendárnom roku 1989 11 dní, v kalendárnom roku 1990 153 dní, v kalendárnom roku 1991 93 dní, v kalendárnom roku 1992 234 dní, v kalendárnom roku 1993 142 dní, v kalendárnom roku 1994 185 dní, v kalendárnom roku 1995 184 dní, v kalendárnom roku 1996 100 dní, v kalendárnom roku 1997 74 dní, v kalendárnom roku 1998 43 dní, v kalendárnom roku 1999 100 dní, v kalendárnom roku 2000 74 dní, v kalendárnom roku 2001 150 dní, v kalendárnom roku 2002 126 dní, v kalendárnom roku 2003 126 dní, patrí za tieto obdobia pomerná časť osobného mzdového bodu 0,3.

Podľa § 255 ods. 3 zákona č. 461/2003 Z. z. za náhradnú dobu, dobu štúdia a dobu výkonu civilnej služby, ktoré sa hodnotia ako doba zamestnania získané podľa predpisov účinných pred 1. januárom 2004 a ktoré trvali celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0,3.

Od účinnosti zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení náhradné doby získané podľa § 9 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení sa v kalendárnom roku rozhodujúceho obdobia získané za obdobie dôchodkového poistenia už neuvádzajú.

Navrhovateľ ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok k 9. marcu 2008 získal 16 688 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo na účely výpočtu starobného dôchodku je 45,7206 rokov dôchodkového poistenia.

Aktuálna dôchodková hodnota platná k 9. marcu 2008 je podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky č. 596/2007 Z.z., ktorým sa určila suma aktuálnej dôchodkovej hodnoty na rok 2008 249,14 Sk.

Suma starobného dôchodku patriaca za obdobie dôchodkového poistenia do vzniku nároku na starobný dôchodok je 12 396 Sk mesačne. Je určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia a aktuálnej dôchodkovej hodnoty.

Navrhovateľ bol od 22. júna 1992 poberateľom čiastočného invalidného dôchodku. Od 8. decembra 1993 čiastočný invalidný dôchodok bol odňatý. Opätovne bol priznaný od 12. septembra 1995 a odňatý od 12. apríla 1996 z dôvodu nesplnenia podmienky podstatného poklesu zárobku. Vo výplate čiastočného invalidného dôchodku sa pokračovalo od 1. marca 2003. Výplata čiastočného invalidného dôchodku bola zastavená od 12. júla 2008 z dôvodu priznania starobného dôchodku od 9. marca 2008.

V osobnom liste dôchodkového poistenia z 23. marca 2010 navrhovateľ pod znakom A od 1. januára 1992 má zhodnotenú dobu poistenia (zamestnania) v plnom rozsahu. Podľa § 60 ods. 7 zákona č. 461/2003 Z.z. v znení zákona č. 555/2007 Z. z. rok dôchodkového poistenia je 365 dní dôchodkového poistenia.

Z uvedeného dôvodu nie je možné uviesť znak F (doba poberania čiastočného invalidného dôchodku) , pretože navrhovateľ túto dávku nepoberal po celý čas. Preto v osobnom liste má uvedenú dobu od roku 1992 pod znakom A.

Zo spisového materiálu, evidenčného materiálu ďalej vyplýva, že navrhovateľ bol od 1. júla 2002 samostatne zárobkovo činná osoba popri zamestnaní. Jeho hlavným zamestnávateľom boli od 1. 2. 2001 do 28. 2. 2003 Železničná stanica Slanec, od 1.3.2003 do 31.12.2003 a od 1.1.2004 trvá Železnice SR, účtovné centrum Košice. Z uvedeného dôvodu v osobnom liste sa uvádza znak A a nie znaky N, resp. C ako to navrhuje navrhovateľ.

Požiadavke navrhovateľa o započítanie sumu 4 5551,32 Eur do vymeriavacieho základu za rok 2009 nemôžeme v plnom rozsahu vyhovieť, pretože sa jednalo o odstupné, ktoré sa do vymeriavacieho základu nezapočítava.

Navrhovateľ na pojednávaní 20. 1. 2012 predložil súdu podanie z 19.1.2012, v ktorom rovnako ako v predchádzajúcom priebehu konania, ako aj v zápisnici o výsluchu na pojednávaní 20. 1. 2012 zopakoval výhrady voči rozhodovacej činnosti odporkyne v jeho dôchodkovej veci. Tvrdil, že napriek jeho výzvam mu doposiaľ nebol doručený podrobný osobný list dôchodkového poistenia, hoci rozhodnutím z 3. 9. 2010 mu bol dôchodok znížený (súd z obsahu dávkového spisu odporkyne zistil, že odporkyňa nevydala žiadne rozhodnutie z 3. 9. 2010) . Zo súdneho spisu a dávkového spisu odporkyne však jednoznačne vyplýva, že navrhovateľ mal zjavne na mysli písomné vyjadrenie odporkyne z 3. 9. 2010 k jeho opravnému prostriedku z 25. 5. 2010. Opätovne poukázal na nesprávny spôsob výpočtu jeho starobného dôchodku a na skutočnosť, že mu nebola započítaná doba práceneschopnosti od roku 2004 do celkovej sumy starobného dôchodku.

Súd v konaní podľa tretej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 250l a nasl. O. s. p.) preskúmal rozhodnutia odporkyne z 23.3.2010 a 6.4.2010, oboznámil sa s obsahom dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Tak ako to vyplýva z obsahu pripojeného spisu Krajského súdu v Košiciach č.k. 1Sd/109/2009, odporkyňa rozhodnutím z 23.3.2010 úplne vyhovela opravnému prostriedku navrhovateľa proti predchádzajúcemu rozhodnutiu z 21. 8. 2009.

Navrhovateľ nepodal opravný prostriedok proti uzneseniu Krajského súdu v Košiciach č.k. 1Sd/109/2099-27 z 19. apríla 2010 opierajúcemu sa o zistenie, že rozhodnutie odporkyne z 23.3.2010 (ktoré navrhovateľ napadol v preskúmavanej právnej veci) je rozhodnutím vyhovujúcim v celom rozsahu námietkam navrhovateľa uvedeným v predtým podanom opravnom prostriedku z 28.9.2009 proti rozhodnutiu odporkyne z 21.8.2009.

Právnou analýzou námietok, ktoré navrhovateľ vzniesol v priebehu súdneho prieskumného konania v preskúmavanej právnej veci, skúmajúc predovšetkým obsah rozhodnutí odporkyne z 23.3.2010 a 6.4.2010 súd dospel k záveru, že odporkyňa v administratívnom konaní podľa zákona o sociálnom poistení zohľadnila všetky právne významné skutočnosti prednesené a zdokumentované navrhovateľom v priebehu konania o nároku na starobný dôchodok. Nielen z obsahu preskúmavaného rozhodnutia odporkyne z 23.3.2010 a jej písomných vyjadrení k opravnému prostriedku navrhovateľa a jeho doplňujúcich podaní, ale aj z obsahu písomnej korešpondencie medzi navrhovateľom a odporkyňou je zrejmé, že všetky pre navrhovateľa sporné otázky odporkyňa vyčerpávajúcim spôsobom navrhovateľovi vysvetlila.

Súd sa pritom plne stotožnil s obsahom vyjadrenia odporkyne z 3.9.2010 a doplňujúceho vyjadrenia odporkyne z 2.6.2011 citovaným v odôvodnení tohto rozsudku, pričom k obsahu argumentácie navrhovateľa v rámci súdneho prieskumného konania považuje za potrebné uviesť nasledovné:

Ako už bolo uvedené, navrhovateľ podal opravný prostriedok proti preskúmavanému rozhodnutiu z 23.3.2010 napriek tomu, že ide o rozhodnutie, ktorým bolo úplne vyhovené jeho opravnému prostriedku proti predchádzajúcemu rozhodnutiu odporkyne z 21.8.2009 zohľadnením všetkých jeho námietok. Proti rozhodnutiam odporkyne zo 6.apríla 2010 (2,3,4,5) navrhovateľ nevzniesol v priebehu súdneho prieskumného konania žiadne námietky a nepodal proti ním ani opravný prostriedok. Bolo však povinnosťou súdu preskúmať aj uvedené rozhodnutia, a to vzhľadom na skutočnosť, že ide o rozhodovaciu činnosť odporkyne v konaní o jednom a tom istom nároku navrhovateľa.

K námietke navrhovateľa spochybňujúcej rozhodovaciu činnosť odporkyne v danej veci v tom smere, že mu nebolo vysvetlené z čoho sa skladá mzdový bod súd poukazuje na ustanovenie § 62 ods. 1 zákona o sociálnom poistení podľa ktorého osobným mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu. Osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Konkrétne zákonné kritéria pre určenie priemerného osobného mzdového bodu sú upravené v ustanoveniach § 63 zákona o sociálnom poistení. Súd však v tejto súvislosti dáva do pozornosti navrhovateľa opätovne odôvodnenie preskúmavaného rozhodnutia z 23.3.2010, ako aj obsah písomných vyjadrení odporkyne z 3.9.2010 a 2.6.2011, v ktorých odporkyňa vyčerpávajúcim spôsobom vysvetlila danú právnu problematiku. K obsahu námietky navrhovateľa týkajúcej sa údajného nezapočítania obdobia výkonu samostatnej zárobkovej činnosti pred rokom 2004 súd uvádza, že z obsahu dávkového spisu je nesporné, že v rokoch 2002 a 2003 boli do vymeriavacieho základu pre určenie starobného dôchodku navrhovateľa započítané aj sumy docielené v rámci jeho pracovnej činnosti ako SZČO (18 000,-Sk za rok 2002 a 36 000,-Sk za rok 2003) . Z obsahu spisovej dokumentácie zároveň vyplýva, že navrhovateľ vykonával samostatne zárobkovú činnosť od 1. júla 2002, na základe čoho súd konštatuje, že predmetné obdobia výkonu pracovnej činnosti navrhovateľa boli v preskúmavanom rozhodnutí odporkyne plne zohľadnené.

Vychádzajúc z obsahu administratívneho spisu odporkyne súd konštatoval, že odporkyňa zahrnula do vymeriavacieho základu navrhovateľa všetky rozhodujúce príjmy upravené v ustanoveniach § 138 zákona o sociálnom poistení.

K požiadavke navrhovateľa na započítanie doby práceneschopnosti od roku 2004 pre účely stanovenia výšky starobného dôchodku, súd poukazuje na ustanovenie § 138 ods. 2 zákona o sociálnom poistení (v znení účinnom do 31. 12. 2010) , obsahom ktorého je výpočet tých druhov príjmu zamestnanca, ktoré sa do vymeriavacieho základu nezahŕňajú. Popri odstupnom (o zahrnutie ktorého rovnako žiadal

navrhovateľ) sa podľa uvedeného zákonného ustanovenia do vymeriavacieho základu zamestnanca nezapočítava ani náhrada príjmu pri dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca.

Vzhľadom na uvedený skutkový a právny stav veci súd v súlade s ustanovením § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil preskúmavané rozhodnutia odporkyne z 23.3.2010 a 6.4.2010 ako vecne správne.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. tak, že navrhovateľovi, ktorý v konaní nebol úspešný, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.