KSKE 7 Sd 55/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 55/2012

KS v Košiciach, dátum 20.09.2012, sp.zn. KSKE 7 Sd 55/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/55/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200916 Dátum vydania rozhodnutia: 21. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200916.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: E. T., R.. X.X.XXXX, D. H. XXX/X, XXX XX Č. R. T., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o vdovský dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom doručeným odporkyni dňa 13.7.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 22.6.2012, ktorým jej bola podľa § 74 ods. 2 a 3, § 112 ods. 4 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 28.8.2012 zastavená výplata vdovského dôchodku.

Navrhovateľka na pojednávaní súdu, ktoré sa konalo dňa 21.9.2012 uviedla, že sa jej zhoršil zdravotný stav, a preto si podá žiadosť o priznanie invalidného dôchodku. Chápe, že nemá nárok na vdovský dôchodok, a preto berie späť svoj opravný prostriedok proti rozhodnutiu zo dňa 22.6.2012 a navrhuje konanie vo veci zastaviť.

Poverená zástupkyňa odporkyne nemala námietky voči späťvzatiu opravného prostriedku a zastaveniu konania.

V danej veci ide o konanie podľa III. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže vziať žalobu späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľkou konanie vo veci zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojitosti s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.