KSKE 7 Sd 57/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/57/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200945 Dátum vydania rozhodnutia: 28. 09. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200945.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudcom JUDr. Pavlom Naďom, v právnej veci navrhovateľa: W. F., D.. X.X.XXXX, N. XXX XX Š. Č.. XXX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX z 25. apríla 2012.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 25.4.2012 odporkyňa podľa § 73, § 112 ods. 4 a 6 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o sociálnom poistení") znížila navrhovateľovi od 18.5.2012 invalidný dôchodok na sumu 235,00 Eur mesačne. Svoje rozhodnutie odporkyňa oprela o posudok posudkového lekára sociálneho poistenia, pobočky Sociálnej poisťovne Košice z 2.4.2012, podľa ktorého má navrhovateľ pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav od 2.4.2012 pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou.

Navrhovateľ vo včas podanom odvolaní doručenom odporkyni dňa 28.5.2012 vyjadril nesúhlas s uvedeným rozhodnutím odporkyne, konkrétne s výškou percentuálneho poškodenia jeho zdravotného stavu. Poukázal v ňom na svoj nepriaznivý zdravotný stav, ktorý dokladoval priloženými lekárskymi správami.

Keďže navrhovateľ nesúhlasil s predchádzajúcim posúdením svojho zdravotného stavu, bol znovu posúdený posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, pobočky Košice dňa 13.6.2012, ako aj posudkovým lekárom Sociálnej poisťovne, ústredia, vysunutého pracoviska v Košiciach dňa 2.8.2012. Z obsahu vyššie uvedených posudkov vyplýva, že rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľa, ktoré je uvedené v kapitole VII - Choroby zmyslových orgánov, v oddiele B, v položke č. 9, pod písmenom c) , zdôvodňuje 50 %-nú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Rovnakú mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, t. j. 50 %, konštatoval aj posudok Sociálnej poisťovne, pobočky Košice zo dňa 2.4.2012, z obsahu a záverov ktorého vychádzala odporkyňa v preskúmavanom rozhodnutí zo dňa 25.4.2012, ktorým navrhovateľovi znížila invalidný dôchodok.

Pojednávanie súdu sa konalo dňa 28.9.2012 bez účasti navrhovateľa, ktorý svoju neprítomnosť nijakým spôsobom neospravedlnil. Poverená zástupkyňa odporkyne, vzhľadom na zhodné závery posudkových

lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa, navrhla potvrdiť preskúmavané rozhodnutie ako vecne správne.

Súd v konaní podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah posudkového a dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec je invalidný, ak pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o viac ako 40 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Podľa § 71 ods. 6 cit. zákona o sociálnom poistení, miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v percentách sa určuje podľa druhu zdravotného postihnutia, ktoré je rozhodujúcou príčinou dlhodobo nepriaznivého zdravotného stavu, a so zreteľom na závažnosť ostatných zdravotných postihnutí.

Podľa § 112 ods. 4 citovaného zákona, výplata dávky sa zastaví, uvoľní alebo sa dávka vypláca v nižšej sume alebo vo vyššej sume, ak sa zmenia skutočnosti rozhodujúce na nárok na výplatu dávky.

V zmysle § 153 ods. 5 zákona o sociálnom poistení, lekársku posudkovú činnosť vykonáva posudkový lekár sociálneho poistenia príslušnej pobočky a posudkový lekár sociálneho poistenia ústredia.

Rozhodujúce zdravotné postihnutie navrhovateľa je označené v prílohe č. 4 k zákonu o sociálnom poistení, v kapitole VII - Choroby zmyslových orgánov, oddiel B, položka č. 9, písm. c) so zákonom stanovenou mierou poklesu zárobkovej činnosti v rozpätí od 30 do 50 %, pričom posudkoví lekári vo všetkých posudkoch konštatovali u navrhovateľa pre rozhodujúce zdravotné postihnutie mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou, čo je na hornej hranici uvedeného rozpätia pre daný stupeň ochorenia. Posudkoví lekári teda vo všetkých posudkoch zhodne konštatovali u navrhovateľa mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 50 % v porovnaní so zdravou fyzickou osobou.

Z obsahu dokazovania vykonaného pri posudzovaní zdravotného stavu navrhovateľa vo veci jeho invalidného dôchodku teda jednoznačne vyplýva, že navrhovateľ je invalidný podľa § 71 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, pretože pre dlhodobo nepriaznivý zdravotný stav má pokles schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť o 50 % a túto mieru zhodne konštatovali všetky lekárske posudky. Rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 25.4.2012, ktorým odporkyňa znížila navrhovateľovi invalidný dôchodok, je preto v súlade so zákonom a zisteným skutkovým stavom veci.

Podľa posudkového lekára došlo k zlepšeniu zdravotného stavu navrhovateľa, keďže predtým bola navrhovateľovi stanovená miera poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v rozsahu 80 %. Čiže súčasný zdravotný stav navrhovateľa, ktorý je dlhodobo stabilizovaný, zodpovedá 50 %-nej miere poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť. Navrhovateľ ani predloženými listinnými dôkazmi nepreukázal, že jeho zdravotný stav odôvodňuje vyššiu mieru poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť v porovnaní so zdravou fyzickou osobou. Čiže stanovenie 50% - nej miery poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť podľa prílohy č. 4 k zákonu o sociálnom poistení je maximálne zhodnotenie, ktoré pri súčasnom vyhodnotení zdravotného stavu odbornými lekármi môže byť navrhovateľovi priznané.

K obsahu vykonaného dokazovania týkajúceho sa posúdenia miery poškodenia zdravotného stavu u navrhovateľa súd poznamenáva, že zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa sú pre súd v konaní podľa ust. § 250l a nasl. O.s.p. dôkazmi vykonanými v konaní pred správnym orgánom, ktorých obsah súd nemôže pri hodnotení dôkazov jednotlivo, ako aj v ich

vzájomnej súvislosti obísť, alebo znižovať ich dôkazný význam, ak v konaní nezistí iné skutočnosti, vyvracajúce závery podaných posudkov. Súd vychádzajúc z obsahu podaného opravného prostriedku a po oboznámení sa s obsahom lekárskych posudkov nezistil žiadne relevantné dôvody spochybňujúce zhodné závery posudkových lekárov o zdravotnom stave navrhovateľa pri posudzovaní jeho invalidity.

Vychádzajúc zo zisteného skutkového a právneho stavu veci súd podľa § 250q ods. 2 O.s.p. preskúmavané rozhodnutie odporkyne zo dňa 25.4.2012 potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľovi, ktorý v konaní nebol úspešný, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie proti rozsudku alebo uzneseniu, ktorým bolo rozhodnuté vo veci samej, možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.