KSKE 7 Sd 58/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 58/2012

KS v Košiciach, dátum 31.08.2012, sp.zn. KSKE 7 Sd 58/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/58/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200967 Dátum vydania rozhodnutia: 31. 08. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200967.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: N. E., A.. XX.X.XXXX, W. XXX XX D. Č.. XXX, proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľky ako oneskorene podaný.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka sa opravným prostriedkom doručeným odporkyni dňa 27.7.2012 domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX X zo dňa 9.2.2012, ktorým jej bol od 18.3.2012 odňatý invalidný dôchodok.

V danej veci ide o konanie podľa III. hlavy piatej časti Občianskeho súdneho poriadku (§ 250l a nasl. O.s.p. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) , ktoré sa podľa § 250m ods. 1 O.s.p. začína na návrh, ktorým je opravný prostriedok proti rozhodnutiu správneho orgánu.

Návrh sa podáva na príslušnom súde v lehote 30 dní od doručenia rozhodnutia, pokiaľ osobitný zákon neustanovuje niečo iné. Návrh je podaný včas aj vtedy, ak bol podaný v lehote na orgáne, ktorý vydal rozhodnutie (§ 250m ods. 2 O.s.p.) .

Podľa § 250p prvá veta O.s.p., ak je návrh podaný oneskorene, súd uznesením opravný prostriedok odmietne.

Napadnuté rozhodnutie odporkyne, ktoré obsahovalo správne poučenie o mieste a lehote na podanie návrhu na jeho preskúmanie, bolo navrhovateľke doručené do vlastných rúk dňa 12.3.2012, pričom jeho prevzatie potvrdila navrhovateľka vlastnoručným podpisom na doručenke.

Opravný prostriedok proti vyššie uvedenému rozhodnutiu odporkyne podľa odtlačku pečiatky pošty na obálke bol podaný na poštovú prepravu až dňa 26.7.2012 a odporkyni bol doručený dňa 27.7.2012, teda zjavne po 30-dňovej lehote stanovenej na podanie návrhu na preskúmanie rozhodnutia, ktorá uplynula už dňa 11.4.2012.

Z uvedeného dôvodu súd opravný prostriedok navrhovateľky ako oneskorene podaný podľa ust. § 250p prvá veta O.s.p. uznesením odmietol.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ust. § 146 ods. 1 písm. c) použité v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom tunajšieho súdu, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému

rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.