KSKE 7 Sd 6/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 6/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/6/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200084 Dátum vydania rozhodnutia: 13. 07. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200084.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky E. X., Q.. XX.XX.XXXX, U. X. Č.. XX, XXX XX X., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odvolaním zo dňa 25.10.2011 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 7.10.2011, ktorým jej bol podľa § 70 ods. 1, § 81 ods. 2 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov od 10.2.2011 priznaný invalidný dôchodok v sume 48,40 EUR mesačne.

Navrhovateľka na pojednávaní súdu, ktoré sa konalo dňa 13.7.2012 uviedla, že berie svoj opravný prostriedok z 25.10.2011 späť a navrhuje konanie v danej veci zastaviť.

Splnomocnená zástupkyňa odporkyne nemala námietky voči späťvzatiu opravného prostriedku.

V danej veci ide o konanie podľa III. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže vziať žalobu späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľkou konanie vo veci zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojitosti s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.