KSKE 7 Sd 61/2012 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/61/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200996 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200996.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudcom JUDr. Pavlom Naďom, v právnej veci navrhovateľa: Y. L., W.. XX.X.XXXX, F. F. XXX/XX, XXX XX V., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta č. 8, Bratislava, o starobný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX z 11. júla 2012.

Navrhovateľovi n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa rozhodnutím č. XXX XXX XXXX zo dňa 11.7.2012 priznala navrhovateľovi podľa ust. § 65, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej iba "zákon o sociálnom poistení") od 24.3.2012 starobný dôchodok v sume 340,10 Eur mesačne. Suma starobného dôchodku bola určená ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty (1,0162 x 32,9946 x 9,8182 = 329,20 Eur mesačne) . Podrobný výpočet starobného dôchodku je uvedený v odôvodnení napadnutého rozhodnutia.

V odvolaní zo dňa 3.8.2012 navrhovateľ vyjadril nesúhlas s výškou svojho starobného dôchodku za tak zodpovednú a náročnú prácu, ktorú vykonával od svojich mladých rokov. Pri každom fáraní v práci do podzemia nevedel, či sa vráti na povrch, nakoľko sa jednalo o veľmi nebezpečné povolanie. Poukázal na iných spoluobčanov v jeho okolí, ktorí vôbec nepracovali alebo pracovali v menej rizikových povolaniach a sú viac ocenení ako on. Preto požiadal o opätovné prehodnotenie výšky starobného dôchodku.

Odporkyňa v písomnom vyjadrení zo dňa 16.8.2012 navrhla potvrdiť napadnuté rozhodnutie ako vecne správne. Navrhovateľ vo svojom odvolaní namietal nízku sumu starobného dôchodku, avšak konkrétne námietky, v čom vidí nesprávnosť napadnutého rozhodnutia, neuviedol. Preto sa odporkyňa v plnom rozsahu pridŕža napadnutého rozhodnutia, v ktorom je podrobne vysvetlený spôsob určenia sumy starobného dôchodku. Suma starobného dôchodku pritom zodpovedá sume priemerných dôchodkov vyplácaných Sociálnou poisťovňou iným poistencom.

Pojednávanie súdu sa konalo dňa 12.10.2012 bez účasti navrhovateľa, ktorý svoju neprítomnosť ospravedlnil listom zo dňa 24.9.2012 zo zdravotných dôvodov a požiadal súd, aby sa pojednávanie uskutočnilo bez jeho prítomnosti. Poverená zástupkyňa odporkyne vzhľadom na zistený skutkový a právny stav veci navrhla, aby súd preskúmavané rozhodnutie potvrdil.

Súd v konaní podľa III. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, ako aj obsah dávkového spisu a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa nie je dôvodný.

Podľa § 65 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, poistenec má nárok na starobný dôchodok, ak bol dôchodkovo poistený najmenej 15 rokov a dovŕšil dôchodkový vek.

Podľa § 60 ods. 9 zákona o sociálnom poistení, rok dôchodkového poistenia je 365 dní dôchodkového poistenia.

Podľa § 66 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, suma starobného dôchodku sa určí ako súčin priemerného osobného mzdového bodu, obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok a aktuálnej dôchodkovej hodnoty; § 63 ods. 1 tretia veta a štvrtá veta platia rovnako.

Podľa § 62 ods. 1 cit. zákona, osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel osobného vymeriavacieho základu a všeobecného vymeriavacieho základu. Osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Podľa § 62 ods. 2 cit. zákona, za obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, ktoré trvalo celý kalendárny rok, patrí osobný mzdový bod vo výške 0,3. Ak toto obdobie trvalo len časť kalendárneho roka, osobný mzdový bod sa určí ako súčin pomernej časti osobného mzdového bodu a počtu dní tohto obdobia. Pomerná časť osobného mzdového bodu je podiel osobného mzdového bodu vo výške 0,3 a počtu dní kalendárneho roka, v ktorom bolo získané obdobie dôchodkového poistenia podľa § 60 ods. 4, a zaokrúhľuje sa na štyri desatinné miesta nahor.

Podľa § 63 ods. 1 zákona o sociálnom poistení, priemerný osobný mzdový bod na určenie sumy dôchodkovej dávky sa určí ako podiel súčtu osobných mzdových bodov dosiahnutých v jednotlivých kalendárnych rokoch rozhodujúceho obdobia a obdobia dôchodkového poistenia v rozhodujúcom období, ak tento zákon neustanovuje inak. Priemerný osobný mzdový bod sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor. Na účely určenia obdobia dôchodkového poistenia sa získané dni dôchodkového poistenia prepočítavajú na roky, ak tento zákon neustanovuje inak. Obdobie dôchodkového poistenia sa zaokrúhľuje na štyri desatinné miesta nahor.

Podľa § 63 ods. 6 zákona o sociálnom poistení, rozhodujúce obdobie na zistenie priemerného osobného mzdového bodu sú kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodkovú dávku, s výnimkou kalendárnych rokov pred 1. januárom 1984, ak tento zákon neustanovuje inak. Z rozhodujúceho obdobia sa vylučujú obdobia, za ktoré patrí osobný mzdový bod podľa § 62 ods. 2 prvej vety alebo § 255 ods. 3 prvej vety, alebo obdobie dôchodkového poistenia, za ktoré nemožno určiť osobný mzdový bod, ak tieto obdobia trvali celý kalendárny rok.

Podľa § 274 ods. 1 a 2 zákona o sociálnom poistení, nároky vyplývajúce zo zaradenia zamestnaní do I. a II. pracovnej kategórie sa priznávajú do 31. decembra 2023. Suma starobného dôchodku, pomerného starobného dôchodku a invalidného dôchodku, na ktorý vznikne nárok podľa odseku 1, nesmie byť nižšia ako suma určená podľa predpisov účinných do 31. decembra 2003, a to vrátane úpravy dôchodku a zvýšenia dôchodkov prislúchajúcich podľa osobitného predpisu (§ 23 ods. 2 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení v znení zákona č. 222/2003 Z. z.) . To platí aj vtedy, ak sa suma dôchodkov uvedených v prvej vete určuje na účely určenia sumy vdovského dôchodku, vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku.

Súd z obsahu spisu zistil, že navrhovateľ dosiahol dôchodkový vek podľa § 65 ods. 2 a § 274 zákona o sociálnom poistení s použitím ust. § 21 ods. 1 zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení

dovŕšením 55 rokov veku, a to dňa 24.3.2012. K uvedenému dátumu získal 12 043 dní obdobia dôchodkového poistenia, t. j. 32 rokov a 363 dní obdobia dôchodkového poistenia, ktorého presný rozpis je uvedený v osobnom liste navrhovateľa. Čiže navrhovateľ splnil podmienky nároku na starobný dôchodok.

Rozhodujúce obdobie bolo určené v súlade s § 63 ods. 6 zákona o sociálnom poistení ako kalendárne roky pred rokom, v ktorom boli splnené podmienky nároku na dôchodok, čo sú kalendárne roky 1984 až 2011. Osobné mzdové body v týchto kalendárnych rokoch sa zisťujú osobitne za každý kalendárny rok, a to ako podiel úhrnu vymeriavacích základov, z ktorých sa platí poistné na dôchodkové poistenie a všeobecného vymeriavacieho základu. Prehľad hodnôt osobných mzdových bodov za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia je uvedený v osobnom liste.

Úhrn osobných mzdových bodov navrhovateľa za jednotlivé kalendárne roky rozhodujúceho obdobia je 21,8121. V rozhodujúcom období navrhovateľ úhrnom získal 7 835 dní dôchodkového poistenia, čo znamená 21,4658 rokov dôchodkového poistenia podľa § 63 ods. 1 zákona o sociálnom poistení. Podiel úhrnu osobných mzdových bodov a rokov dôchodkového poistenia, teda priemerný osobný mzdový bod je 1,0162.

Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok, t. j. k 24.3.2012 navrhovateľ získal 12 043 dní obdobia dôchodkového poistenia, čo na účely výpočtu starobného dôchodku je 32,9946 rokov dôchodkového poistenia. Aktuálna dôchodková hodnota platná k 24.3.2012 podľa opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 526/2011 Z. z. je suma 9,8182 Eur.

Priemerný osobný mzdový bod 1,0162 x 32,9946 rokov obdobia dôchodkového poistenia x aktuálna dôchodková hodnota 9,8182 = 329,20 Eur mesačne, čo je suma starobného dôchodku navrhovateľa vypočítaná podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení. Keďže suma starobného dôchodku vypočítaná podľa zákona č. 100/1988 Zb. o sociálnom zabezpečení (281,30 Eur mesačne) je nižšia suma, patrí navrhovateľovi suma starobného dôchodku určená podľa zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení, t. j. 329,20 Eur mesačne.

Suma starobného dôchodku bola následne podľa § 82 zákona o sociálnom poistení zvýšená odo dňa priznania dôchodku o 3,3 % v zmysle opatrenia Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR č. 344/2011 Z. z., čo je o 10,90 Eur mesačne, na sumu 340,10 Eur mesačne.

Súd na základe vykonaného dokazovania v súdnom preskúmavacom konaní dospel k záveru, že odporkyňa pri výpočte výšky starobného dôchodku navrhovateľa postupovala v súlade so zákonom o sociálnom poistení a navrhovateľ nijakým relevantným spôsobom nespochybnil správnosť výpočtu svojho starobného dôchodku.

Na základe vyššie uvedených skutočností súd napadnuté rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 11.7.2012 podľa § 250q ods. 2 O.s.p. ako vecne správne a vydané v súlade s vyššie citovanými zákonnými ustanoveniami potvrdil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. použitého v spojení s ust. § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľovi, ktorý v konaní nebol úspešný, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O. s. p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že

a) v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1,

b) konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci,

c) súd prvého stupňa neúplne zistil skutkový stav veci, pretože nevykonal navrhnuté dôkazy, potrebné na zistenie rozhodujúcich skutočností,

d) súd prvého stupňa dospel na základe vykonaných dôkazov k nesprávnym skutkovým zisteniam,

e) doteraz zistený skutkový stav neobstojí, pretože sú tu ďalšie skutočnosti alebo iné dôkazy, ktoré doteraz neboli uplatnené (§ 205a) ,

f) rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.