KSKE 7 Sd 67/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/67/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200825 Dátum vydania rozhodnutia: 20. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200825.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateľky G. Š., U.. XX. E. XXXX, R. L. Č.. XX, XXX XX L., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústredie, ul. 29. augusta č. 8, 813 63 Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXXXXXX 914 X z 5. októbra 2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. XXX XXX XXXX X z 5. októbra 2011.

Navrhovateľke nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovateľka opravným prostriedkom zo 4. 4. 2011 navrhla preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. XXXXXXX 904 z 21. februára 2011, ktorým jej podľa § 236 ods. 1 písm. b) zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o sociálnom poistení ) bola uložená povinnosť vrátiť neprávom vyplatený vdovský dôchodok v celkovej sume 1 331,03 EUR.

Odporkyňa na základe podaného opravného prostriedku rozhodnutím č. XXXXXXX 914 X Z 5.10.2011 podľa § 112 ods. 1 zákona o sociálnom poistení zrušila napadnuté rozhodnutie z 21. februára 2011 o povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú sumu vdovského dôchodku vo výške 1 331,03 EUR.

Na základe zohľadnenia námietok uvedených v opravnom prostriedku navrhovateľky bolo následne vydané preskúmavané rozhodnutie č. XXXXXXX 914 X zo dňa 5. októbra 2011, ktorým bola navrhovateľke v súlade s ustanovením § 236 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení v znení zákona č. 310/2006 Z. z. uložená povinnosť vrátiť neprávom vyplatenú sumu na vdovskom dôchodku vo výške 939,13 EUR.

Aj proti uvedenému rozhodnutiu podala navrhovateľka opravný prostriedok zo 17.10.2011, v ktorom uviedla:

Na Váš list zo dňa 10.10.2011 odpovedám: súhlasím s tým, aby ste platby zo dňa 4.8.2011 v sume 70,- EUR a zo dňa 14.9.2011 v sume 82,-EUR použili na čiastočnú úhradu neprávom

vyplateného dôchodku.

Protestujem ale proti celkovej čiastke 979,13 EUR! Ako som spomínala v liste riaditeľovi sekcie dôchodkového poistenia, z Vašej strany ste mi vyplatili len 2 x 358,30 EUR v mesiacoch január a február

2011 - o tom svedčí aj výpis z môjho účtu, ktorým som priložila k listu. Spolu by som Vám teda mala vrátiť 716,60 EUR, a nie 979,13 EUR! Vysvetlite mi prosím ako ste k tejto sume dospeli!? Rozdiel je 262,53 EUR - čo je to za suma? Žiadnu takúto čiastku sme mi nevyplatili - aspoň ja to nebadám na svojom účte!

Takže podľa mňa Vám musím vrátiť ešte 564,60 EUR.

Ak však trváte na Vami uvedenej sume 979,13 EUR, tak ja trvám na tom, aby bol podaný návrh na preskúmanie rozhodnutia zo dňa 5.10.2011 Krajským súdom v Košiciach.

K opravnému prostriedku navrhovateľky zo 17.10.2011 predložila odporkyňa súdu doplňujúce vyjadrenie z 28.11.2011, v ktorom reagujúc na námietky navrhovateľky týkajúce sa výšky neprávom vyplatenej sumy vdovského dôchodku argumentovala nasledovne:

V opravnom prostriedku navrhovateľka nesúhlasí s vyčíslenou sumou preplatku vo výške 979,13 EUR, pretože podľa názoru navrhovateľky jej bola vyplatená suma 2 x po 358,30 EUR za január a február 2011, preto sa domnieva, že by mala vrátiť 716,60 EUR. Námietky navrhovateľky spočívajú v určení celkovej sumy, ktorú je povinná vrátiť, pričom požaduje vysvetlenie, ako sa dospelo k sume 979,13 EUR.

Námietke navrhovateľky nie je možné vyhovieť z nasledovných dôvodov:

Navrhovateľke bol vdovský dôchodok priznaný od 30. novembra 2009, pričom bol splnenia zákonom stanovených podmienok pre ďalšie trvanie nároku na výplatu vdovského dôchodku patril navrhovateľke vdovský dôchodok po dobu jedného roka, t.j. do 29. novembra 2010.

Navrhovateľke vdovský dôchodok nepatril od 30. novembra 2010.

Navrhovateľke sa vdovský dôchodok vyplácal od 30. novembra 2010 do 21. decembra 2010 v sume 258,05 EUR (pomerná časť zo sumy 351,90 EUR za 22 dní = 351,90 - 0,7333 x 351,90 EUR = 258,05 EUR) , hoci nepatril a od 22. januára 2011 do 21. marca 2011 v sume 716,60 EUR (2 x 358,30 EUR ´716,60 EUR) , hoci nepatril.

Navrhovateľke bol poukázaný taktiež doplatok za dobu od 1. januára 2011 do 21. januára 2011 v sume 4,48 EUR (vzniknutý na základe každoročnej valorizácie dôchodkových dávok od 1. januára 2011; doplatok sa viaže k splátke dôchodkovej dávky, ktorú navrhovateľka vrátila, avšak doplatok bol poukázaný neskôr, preto tento nevrátila) .

Z uvedeného vyplýva, že navrhovateľke bola neprávom poukázaná suma celkove vo výške 979,13 EUR ( 258,05 EUR + 716,60 EUR + 4,48 EUR) .

V súlade s § 116 ods. 2 zákona dôchodkové dávky sa vyplácajú vopred v pravidelných mesačných lehotách.

Navrhovateľka splátku na vdovskom dôchodku za január 2011 - vyplatenú v decembri 2010 (za obdobie od 22. decembra 2010 do 21. januára 2011) v sume 351,90 EUR vrátila, preto došlo k zníženiu celkovej sumy, ktorú je navrhovateľka povinná vrátiť.

Pre úplnosť poznamenávame, že navrhovateľke bolo listom zo dňa 10. októbra 2011 oznámené, že platba zo dňa 4. augusta 2011 v sume 70,00 EUR a platby zo dňa 16. augusta 2011 v sume 82,00 EUR a zo dňa 14. septembra 2011 v sume 82,00 EUR, ktoré boli zrazené z jej mzdy zamestnávateľom, budú použité na čiastočnú úhradu neprávom vyplatenej sumy 979,13 EUR až po tom, ako napadnuté rozhodnutie zo dňa 5. októbra 2011 o uložení povinnosti nadobudne právoplatnosť.

Podľa § 236 ods. 1 písm. b) zákona v znení zákona č. 310/2006 Z. z. príjemca je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorému mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume, ako patrila.

Keďže navrhovateľka oznámila Sociálnej poisťovni, ústrediu, že nárok na výplatu vdovského dôchodku jej zaniká, je preukázané, že navrhovateľka vedela, resp. musela z okolností predpokladať, že vdovský dôchodok jej nepatrí. Uvedené možno jednoznačne vyvodiť aj zo skutočnosti, že navrhovateľka splátku dôchodkovej dávky za január 2011 (od 22. decembra 2010 do 21. januára 2011) dobrovoľne vrátila.

Na základe uvedeného je navrhovateľka povinná vrátiť neprávom vyplatenú sumu na vdovskom dôchodku v celkovej výške 979,13 EUR.

S poukazom na takto uvedený skutkový a právny stav žiadame krajský súd, aby napadnuté rozhodnutie č. XXXXXXX 914 X zo dňa 5. októbra 2011 o uložení povinnosti vrátiť neprávom vyplatenú sumu na vdovskom dôchodku v celkovej výške 979,13 EUR ako vecne správne potvrdil.

Súd v konaní podľa tretej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 250l a nasl. O. s. p.) preskúmal aktuálne rozhodnutie odporkyne z 5. 10. 2011, vydané po zohľadnení námietok navrhovateľky uvedených v opravnom prostriedku zo 4. 4. 2011, oboznámil sa s obsahom dávkového spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľky zo 17. 10. 2011 nie je dôvodný.

Súd predovšetkým poukazuje na obsah doplňujúceho vyjadrenia navrhovateľky z 28. 11. 2011, citovaného v odôvodnení tohto rozsudku, s obsahom ktorého sa súd plne stotožnil.

Podľa § 236 ods. 1 písm. b) zákona o sociálnom poistení (v znení zákona č. 310/2006 Z. z.) prijemca dávky je povinný vrátiť dávku alebo jej časť odo dňa, od ktorého mu nepatrila alebo nepatrila v poskytovanej sume, ak prijímal dávku alebo jej časť, hoci vedel alebo musel z okolností predpokladať, že sa vyplatila neprávom alebo vo vyššej sume ako patrila.

Ako to vyplýva z obsahu dávkového spisu odporkyne, preplatok vo výške 939,13 EUR na vdovskom dôchodku navrhovateľky vznikol spôsobom, ktorý odporkyňa podrobne popísala v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia z 5.10.2011, ako aj vo svojom doplňujúcom vyjadrení z 28.11.2011.

Z obsahu dávkového spisu odporkyne podľa zistení súdu nesporne vyplýva, že navrhovateľke sa vyplácal vdovský dôchodok v dobe od 1.1.2011 do 21.3.2011 v sume 358,30 EUR mesačne, hoci jej za uvedené obdobie už nepatril. Tým bola navrhovateľke neprávom vyplatená suma 979,13 EUR. Tak ako to uviedla odporkyňa v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia z 5. 10. 2011, rozhodujúcou skutočnosťou majúcou vplyv na trvanie nároku na výplatu vdovského dôchodku u navrhovateľky bolo zistenie odporkyne vyplývajúce z potvrdenia Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre z 11. januára 2011 o tom, že dcéra navrhovateľky Y. Š., U.. XX. C. XXXX R. N. XX. E. XXXX vyradená zo štúdia, čím prestala spĺňať podmienku nezaopatrenosti dieťaťa podľa § 9 zákona o sociálnom poistení, v dôsledku čoho navrhovateľke od 30. novembra 2010 zanikol nárok na výplatu vdovského dôchodku.

Spôsob vypočítania, resp. stanovenia výšky neprávom vyplatených dávok vyplýva podrobne z obsahu citovaného doplňujúceho vyjadrenia odporkyne z 28.11.2011, z ktorého je zrejmé, že suma 979,13 EUR je súčtom sumy vdovského dôchodku vyplatenej za obdobie od 30. novembra 2010 do 21. decembra 2010, ako pomernej časti zo sumy 351,90 EUR za obdobie 22 dní a zo sumy 716,60 EUR ako nedôvodne vyplateného vdovského dôchodku za obdobie od 22. januára 2011 do 21.marca 2011. K uvedeným čiastkovým sumám preplatku bol pripočítaný aj preplatok v sume 4,48 EUR predstavujúci valorizáciu dôchodku.

Vzhľadom na zistený skutkový a právny stav veci súd podľa § 250q ods. 2 O. s. p. potvrdil preskúmavané rozhodnutie odporkyne ako vecne správne.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. tak, že navrhovateľke, ktorá v konaní nemala úspech nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.