KSKE 7 Sd 68/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 68/2011

KS v Košiciach, dátum 16.02.2012, sp.zn. KSKE 7 Sd 68/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/68/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200833 Dátum vydania rozhodnutia: 17. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200833.3

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: S. J., I.. XX.X.XXXX, G. Z. M. Z. XX, XXX XX B. F. B. Z. Š. X, XXX XX Z., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o vdovský dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odvolaním doručeným odporkyni dňa 8.7.2011 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutí odporkyne č. XXXXXX XXXX X zo dňa 24.5.2011 vo veci jej vdovského dôchodku.

Navrhovateľka na pojednávaní súdu, ktoré sa konalo dňa 17.2.2012 uviedla, že berie svoj opravný prostriedok späť a navrhuje konanie vo veci zastaviť.

Splnomocnený zástupca odporkyne nemal námietky voči späťvzatiu opravného prostriedku a zastaveniu konania.

V danej veci ide o konanie podľa III. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže vziať žalobu späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľkou konanie vo veci zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojitosti s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.