KSKE 7 Sd 74/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 74/2011

KS v Košiciach, dátum 01.04.2012, sp.zn. KSKE 7 Sd 74/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/74/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200928 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 04. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200928.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: V. G., D.. X.X.XXXX, N. X. O. XXX, XXX XX A., proti odporkyni: Sociálna poisťovňa, ústredie, so sídlom Ul. 29. augusta 8, 813 63 Bratislava, v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom zo dňa 12.9.2011 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXX XXX XXXX zo dňa 25.8.2011, ktorým mu bol od 9.8.2011 priznaný invalidný dôchodok v sume 199,10 EUR mesačne.

Písomným podaním zo dňa 21.3.2012 navrhovateľ na výzvu súdu oznámil, že navrhuje konanie zastaviť, nakoľko odporkyňa vyhovela jeho opravnému prostriedku. Uvedené podanie navrhovateľa súd vyhodnotil ako späťvzatie jeho opravného prostriedku.

V danej veci ide o konanie podľa III. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak bola žaloba vzatá späť. Žalobca môže vziať žalobu späť až do rozhodnutia súdu (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Súd z dôvodu späťvzatia opravného prostriedku navrhovateľom v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami konanie vo veci zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použitého v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.