KSKE 7 Sd 78/2011 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sd 78/2011

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sd/78/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201016 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 01. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201016.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa N. H., T.. X.X.XXXX Z. zomr. X.XX.XXXX, T. H. Y. XXXX/X, XXX XX G. T.Á. Ves, proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, O.. XX. Z. X, XXX XX H., v konaní o invalidný dôchodok, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Opravným prostriedkom zo dňa 12.9.2011 a doručeným odporkyni dňa 14.9.2011 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporkyne č. XXXXXXX 608 zo dňa 5.8.2011, ktorým mu bol podľa § 70 ods. 1, § 274 a § 82 zákona č. 461/2003 Z. z. o sociálnom poistení v znení neskorších predpisov (ďalej len ako zákon o sociálnom poistení ) od 4.7.2011 priznaný invalidný dôchodok vo výške 567,10 EUR mesačne.

V danej veci ide o konanie podľa tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Písomným podaním zo dňa 16.12.2011 manželka navrhovateľa oznámila tunajšiemu súdu dátum úmrtia navrhovateľa, priložila aj kópiu úmrtného listu a zároveň požiadala súd o zastavenie konania o výpočte výšky jeho invalidného dôchodku.

Podľa § 103 O.s.p. použitého v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. kedykoľvek za konania prihliada súd na to, či sú splnené podmienky, za ktorých môže konať vo veci (podmienky konania) .

Podľa § 19 O.s.p. použitého v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. spôsobilosť byť účastníkom konania má ten, kto má spôsobilosť mať práva a povinnosti; inak len ten, komu ju zákon priznáva.

Ustanovenie § 19 O.s.p. upravuje jednu z hlavných procesných podmienok, a to občiansko-procesnú subjektivitu účastníkov, teda spôsobilosť byť účastníkom občianskeho procesu. Jej predpokladom je hmotnoprávna subjektivita vo význame spôsobilosti mať práva a povinnosti podľa hmotného práva a Občiansky zákonník rieši otázku právnej subjektivity fyzických osôb v ustanovení § 7.

Podľa § 7 ods. 1 a 2 Občianskeho zákonníka v platnom znení spôsobilosť fyzickej osoby mať práva a povinnosti vzniká narodením. Túto spôsobilosť má aj počaté dieťa, ak sa narodí živé. Smrťou táto spôsobilosť zanikne. Ak smrť nemožno preukázať predpísaným spôsobom, súd fyzickú osobu vyhlási za mŕtvu, ak zistí jeho smrť inak. Za mŕtveho súd vyhlási aj nezvestnú fyzickú osobu, ak so zreteľom na všetky okolnosti možno usúdiť, že už nežije.

Podľa § 107 ods. 1 O.s.p. (Prekážky postupu konania) v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. ak účastník stratí spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo, súd posúdi podľa povahy veci, či má konanie zastaviť alebo prerušiť alebo či môže v ňom pokračovať.

Podľa § 113 ods. 2 zákona o sociálnom poistení nárok na dávku a nárok na jej výplatu zaniká dňom smrti fyzickej osoby, ktorá splnila podmienky nároku na dávku a podmienky nároku na výplatu dávky, ak tento zákon neustanovuje inak.

V tomto prípade navrhovateľ počas konania stratil spôsobilosť byť účastníkom konania, a preto súd musel so zreteľom na konkrétne okolnosti posúdiť, či má konanie zastaviť, prerušiť alebo môže v ňom pokračovať. Vzhľadom na vyššie citované zákonné ustanovenia dospel súd k záveru, že zastavenie konania je opodstatnené, pretože strata spôsobilosti byť účastníkom je spôsobená jeho smrťou a konanie sa v dôsledku toho stalo bezpredmetným.

Keďže v tomto konaní navrhovateľ stratil spôsobilosť byť účastníkom konania skôr, ako sa konanie právoplatne skončilo a tento nedostatok spôsobilosti byť účastníkom konania nemožno v tomto prípade nijakým spôsobom odstrániť, musel súd konanie podľa § 107 ods. 1 O.s.p. zastaviť.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použitého v spojení s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.