KSKE 7 Sp 10/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sp 10/2012

KS v Košiciach, dátum 11.06.2012, sp.zn. KSKE 7 Sp 10/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/10/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200494 Dátum vydania rozhodnutia: 12. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200494.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky: H. W. R. R. U..G..C.., U. U. L. XXX/XX, XXX XX O., proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice, so sídlom Moyzesova 18, P.O.BOX A-11, 040 41 Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. 1N1033/12 zo dňa 29.4.2012, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odvolaním zo dňa 10.5.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. 1N1033/12 zo dňa 29.4.2012, ktorým bola navrhovateľka určená na zastupovanie žiadateľky T. X. v konaní pred súdom.

Navrhovateľka písomným podaním zo dňa 1.6.2012, doručeným tunajšiemu súdu dňa 5.6.2012, zobrala svoje odvolanie v plnom rozsahu späť.

V danej veci ide o konanie podľa III. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné. Až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Keďže navrhovateľka zobrala svoj opravný prostriedok späť, rozhodol súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, že konanie vo veci zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojitosti s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.