KSKE 7 Sp 15/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sp 15/2012

KS v Košiciach, dátum 02.10.2012, sp.zn. KSKE 7 Sp 15/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/15/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200827 Dátum vydania rozhodnutia: 02. 10. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200827.2

Uznesenie Krajský súd v Košiciach, v právnej veci navrhovateľa: Y. K., X. XXX XX Z. O. Č.. XXX, proti odporcovi: Centrum právnej pomoci, Kancelária Košice, Moyzesova č. 18, 040 41 Košice, v konaní o preskúmanie rozhodnutia č. 5N 2143/12 zo dňa 6.7.2012, takto

r o z h o d o l :

O d m i e t a opravný prostriedok navrhovateľa zo dňa 16.7.2012.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odvolaním zo dňa 16.7.2012 sa navrhovateľ domáhal preskúmania rozhodnutia odporcu č. 5N 2143/12. Navrhovateľ síce označil rozhodnutie správneho orgánu, ktoré napadá číslom, pod ktorým bolo vydané, avšak neuviedol, kedy a kým bolo toto rozhodnutie vydané, neuviedol v akom rozsahu toto rozhodnutie a postup napadá a ani dôvody, v čom vidí nezákonnosť napadnutého rozhodnutia a postupu správneho orgánu a taktiež chýba uvedenie, čoho sa navrhovateľ v tomto konaní domáha. Zároveň nepriložil k odvolaniu kópiu preskúmavaného rozhodnutia a ani iné listinné dôkazy.

Keďže odvolanie navrhovateľa neobsahovalo všetky zákonom predpísané náležitosti, ktoré má mať opravný prostriedok proti neprávoplatnému rozhodnutiu správneho orgánu, pričom išlo o také vady podania, ktoré bránili jeho vecnému vybaveniu, nariadil súd navrhovateľovi uznesením č. k. 7Sp/15/2012-7 zo dňa 25.7.2012, aby doplnil toto odvolanie v lehote 15 dní od doručenia uznesenia spolu s uvedením spôsobu, akým je potrebné doplnenie vykonať a poučením o zákonných následkoch prípadného neodstránenia vád podania.

Uvedené uznesenie bolo navrhovateľovi doručené dňa 28.8.2012 a stanovená lehota na doplnenie odvolania márne uplynula dňa 12.9.2012.

Podľa § 250p O.s.p. súd uznesením opravný prostriedok odmietne, ak je návrh podaný oneskorene alebo ho podá ten, kto naň nie je oprávnený, alebo ak sa napadá rozhodnutie, ktoré preskúmaniu nepodlieha, alebo ak navrhovateľ neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil a ktoré bránia vecnému vybaveniu návrhu. Odvolanie proti uvedenému uzneseniu je prípustné.

Navrhovateľ v lehote určenej súdom a ani do dnešného dňa podanie nedoplnil, čiže neodstránil vady, ktorých odstránenie súd nariadil. Uvedený nedostatok bráni vecnému vybaveniu návrhu, a preto nemožno v konaní pokračovať. Z tohto dôvodu musel súd opravný prostriedok navrhovateľa podľa § 250p prvej vety O.s.p. odmietnuť.

Rozhodnutie o trovách konania sa opiera o ustanovenie § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. použité v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave, prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

Odvolanie má popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O.s.p. obsahovať údaje v zmysle § 205 ods. 1 O.s.p., t. j. proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.