KSKE 7 Sp 16/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/16/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200654 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200654.2

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateľov: 1. N. L., bytom Ž., C. XXXX/X, 2. G.. H. L., bytom F. L. XXX, 3. B. T., bytom G. - D., G. XXXX/X, 4. L. T., bytom G. - D., N. XXXX/X, proti odporcovi Obvodnému pozemkovému úradu Poprad, za účasti účastníka konania: Slovenský pozemkový fond, Partizánska 87, Poprad, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. XXXX/XXX/ XXX-A. z XX. X. XXXX, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. XXXX/XXX/XXX-A. z XX. X. XXXX.

Navrhovateľom n e p r i z n á v a právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Navrhovatelia v 1. až 4. rade sa včas podaným opravným prostriedkom z X. C. XXXX domáhali súdneho preskúmania rozhodnutia odporcu - Obvodného pozemkového úradu D. č. XXXX/XXX/XXX-A. z XX. X. XXXX, ktorým uvedený správny orgán ako orgán príslušný na konanie podľa § 9 zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 229/1991 Zb. ) rozhodol v súlade s ustanovením § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov o nárokoch navrhovateľov vyplývajúcich z odňatia vlastníckeho práva k nehnuteľnosti pôvodnej vlastníčky D. E., rod. R., nar. XX. X. XXXX, zomrelej XX. X. XXXX, naposledy bytom A., U., nasledovne:

I: Žiadatelia:

X. N. L., rod. T., nar. XX. X. XXXX, r. č. XXXXXX/XXX, bytom Ž., C. XXXX/X - vnučka pôvodnej vlastníčky,

X. G.. H. L., rod. T., nar. X. X. XXXX, r. č. XXXXXX/XXX, bytom F. L. XXX - vnučka pôvodnej vlastníčky,

X. B. T., rod. T., nar. XX. X. XXXX, r. č. XXXXXX/XXXX, bytom G. - D., G. XXXX/X - vnuk pôvodnej vlastníčky,

X. L. T., rod. T., nar. X. XX. XXXX, r. č. XXXXXX/XXX, bytom G. - D., N. XXXX/X - vnuk pôvodnej vlastníčky

n e s p ĺ ň a j ú podmienky podľa § 1 zákona 229/1991 Zb. z dôvodu, že nárok nespadá pod pôsobnosť uvedeného zákona.

II. Nehnuteľnosti, ktoré sa nevydávajú, a za ktoré sa neposkytuje náhrada:

PKV mpč./CKN kultúra výmera v m2 k. ú.

___________________________________________________________________________

XXX XXX/XXX N. Č..D.. XXX XXX M.

z dôvodu konfiškácie nehnuteľností podľa Dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb.

Obvodný pozemkový úrad D. rozhodnutie č. XXXX/XXX/XXX-A. z XX. X. XXXX odôvodnil nasledovne:

V termíne XX. XX. XXXX, si uplatnila nárok na vyplatenie nehnuteľností za skonfiškovaný rodinný dom v k. ú. M., na ul. U., G.. XXX, pôvodne vedenej v D. Č.. XXX, rodinný dom o výmere XXX m2 k. ú. M., dcéra pôvodnej vlastníčky K. T., bytom G. - D. podľa § 9 zákona č. 229/1991 Zb. Nárok uplatnila po pôvodnej vlastníčke, svojej mame D. E., rod. R.. Podľa vyjadrenia žiadateľky išlo o taký charakter domu, že celý objekt domu bol obytný čsúp. XXX s dvorom a nachádzala sa v ňom pekáreň, teda išlo prevažne o prevádzku pekárne. Jej mama zomrela v U. v roku XXXX a podľa uvedenia žiadateľky, mala U. štátne občianstvo.

Podľa D. XXX k. ú. M., mpč. XXX na pol poschodový obytný dom čp. XXX s dvorom, v intraviláne, bola poznačená konfiškácia podľa Dekrétu prezidenta republiky č. 108/45 Sb. v X/XX č. d. XXX/XX. Podľa zápisu R. X mala vd. D. E., rod. R., podiel X/XX a jej deti A., Y., B., Q., K., I. K. M. po X/XX. Pod R. X vložilo sa vlastnícke právo D. E. v podiele X/XX. Pod R. XX z X. G. XXXX čd. XXX na X/XX vd. D. E., rod. R. podľa výmeru O. v M. čísl. XXX/XX poznamenáva sa skonfiškovanie majetku.

Na základe listu číslo XXXX-B. - XXXX Expozitúry fondu národnej obnovy, oblastnej úradovne OU bola u vd. D. E. a spol., prevedená konfiškácia a W. L. - O. D. z XX. X. XXXX bol správnym orgánom zistené, že podiel X/XX domu bol u D. E. konfiškovaný podľa Výmeru O. M. Č.. XXXXX-XX/XX. Ďalej bolo zistené, že Výmerom O. Č.. XXX-XX/X-XXXX z X. X. XXXX bolo rozhodnuté o konfiškácii domu na ul. U. Č.. X v podiel X/XX a tá skutočnosť, že menovaná je osobou U. národnosti, evakuovala do U., nevrátila sa a dom je opustený. Zachovalo sa oznámenie úradu G. U. H. v M. č. XXXX/XXXX z XX. X. XXXX o skonfiškovaní majetku pôvodnej vlastníčky. Expozitúra W. z XX. X. XXXX pod č. XXX-B.-XXXX oznamuje O. v M., že vlastnia len Výmer č. XXXX/XX na majetok D. E., ale Výmer XXX/XX z X. X. XXXX sa u nich nenachádzal. Z termínu X. X. XXXX sa zachovala žiadosť miestneho národného výboru o opätovné podanie návrhu na konfiškáciu menovanej, nakoľko tento dom konfiškovaný nebol a W. súri vydanie predmetného výmeru. Miestny národný výbor v M. podal dňa XX. X. XXXX hlásenie pre konfiškáciu nemovitého majetku podniku a živnosti movitosti a majetkové práva pod číslom podania č. XXXX/XXXX. Uznesením OS v M. odd. B.. zo dňa X. X. XXXX č. d. XXX/XX, súd povolil vo D. Č.. XXX k. ú. M. zápis o skonfiškovaní majetku na základe Výmeru O. v M. č. XXX/XX z X. X. XXXX. Výmerom č. XXX/XXX z XX. X. XXXX bol zrušený Výmer č. XXXXX/XXXXX z X. XX. XXXX, ktorým bol konfiškovaný dom č. XXX zapísaný v D. Č.. XXX k. ú. M.. Zachovalo sa uznesenie súdu v M. zo dňa X. X. XXXX, ktorým bol návrh O. v M. zo dňa XX. X. XXXX č. XXX-XX/X-XXXX o zrušenie konfiškácie v D. Č.. XXX k. ú. M., zamietnutý. Expozitúra W. svojim listom č. XXXX/XXX z XX. XX. XXXX vo veci obnovy konania, pokračovania vo veci konfiškácie domu č. X, ul. U., kde žiadajú o obnovu konania O. M. z dôvodu chybnosti Výmeru č. XXX-XX/X-XXXX z XX. X. XXXX. V termíne XX. X. XXXX bol O. v M. vydaný nový Výmer č. XXX-XX/XX- XXXX-H., a to poznačenie konfiškácie D. E., rod. R., ktorým bola obnova a pokračovanie konfiškácie, pripustené. Bol zrušený Výmer č. XXX-XX/X-XXXX z XX. X. XXXX a nechané v platnosti rozhodnutie XX.XXXXX/XXXX z X. XX. XXXX, podľa ktorého bol majetok pôvodnej vlastníčky skonfiškovaný. Podľa Vyhlášky č. XXX-XX/XX-XXXX-H. z XX. X. XXXX O. v M. rozhodol o konfiškácii majetku D. E. a na základe tejto vyhlášky bolo možné podľa voči uvedenému rozhodnutiu odvolanie, vyvesené X. X. XXXX, sňaté X. X. XXXX, zachoval sa list O. v M. pre L., pracovnú skupinu D. č. XXX-X/X-XXXX-H.-X z X. X. XXXX, kde sa zasiela doručovací lístok potrebný pre vyznačenie právoplatnosti Výmeru č. XXX.

V súčasnej dobe uvedený rodinný dom, parcela reg. V. č. XXX o výmere XXXX m2, zastavaná plocha, zapísaný na LV č. XXXX k. ú. M., je vo vlastnícke fyzických osôb, ako bolo správnym orgánom zistené na základe identifikácie zo Správy katastra M. z XX. X. XXXX. Podľa oznámenia O. v E. U. H. zo dňa X. X. XXXX je parcela č. XXX vedená ako pamiatkový objekt a podľa oznámenia Pamiatkového úradu R. č. XXX/XX z XX. X. XXXX, je parcela č. XXX v mestskej pamiatkovej rezervácii - Q. XXX/XX - XXX/XX.

V priebehu konania však zomrela žiadateľka, ktorá si uplatnila nárok, K. T., rod. E., ktorá zomrela dňa XX. X. XXXX, a ktorej dedičstvo bolo prejednané v konaní XXD XX/XXXX. Závet nebol zanechaný a dedili v I. dedičskej skupine štyri deti.

Boli predložené matričné listiny detí, a to: osvedčenie o štátnom občianstve, potvrdenie o trvalom pobyte, rodný list, úmrtný list pôvodnej vlastníčky v U., dedičské konania č. XXD XX/XXXX z X. X. XXXX.

Vzhľadom na tú skutočnosť, že bol konfiškovaný majetok, ktorý nespadá pod pôsobnosť § 1 zákona č. 229/1991 vychádzajúc z charakteru domu, ktorý bol obytný a slúžil pre pekárske účely a majetok bol konfiškovaný podľa Dekrétu prezidenta republiky č. 108/1945 Sb. o konfiškácii nepriateľského majetku a Fondoch národnej obnovy z 30. 10. 1945, bolo potrebné rozhodnúť tak, ako je to vo výrokových častiach rozhodnutia .

Navrhovatelia v opravnom prostriedku z X. C. XXXX argumentovali nasledovne:

Dňa XX. XX. XXXX si uplatnila K. T.Á., rod. E., bytom G. - D. - dcéra pôvodnej vlastníčky podľa § zákona č. 229/1991 Zb. nárok na vyplatenie nehnuteľnosti za skonfiškovaný rodinný dom v k. ú. M., na ul. U. mpč. XXX pôvodne vedenej v D. č. XXX rodinný dom o výmere XXX m2 k. ú. M.. Nárok uplatnila po pôvodnej vlastníčke, svojej mame D. E., rodenej R..

V rozhodnutí bolo nesprávne uvedené, že v obytnom dome (rodičovskom dome) č. súp. XXX s dvorom, sa nachádzala pekáreň, a teda išlo prevažne o prevádzku pekárne. Podľa vyjadrenia žiadateľky o nehnuteľnosť, K. T. zo dňa XX. XX. XXXX (kópiu prikladám) , pekáreň sa nachádzala v suteréne rodičovského domu, ktorá v nijakom prípade netvorila prevažnú časť obytného domu, ako bolo uvedené v rozhodnutí, a teda nešlo prevažne o prevádzku pekárne, ale o rodičovský dom s pekárničkou v suteréne. Otec žiadateľky bol vyučený pekár (iné remeslo nemal) . Bol otcom a živiteľom siedmich detí, takže výnos z pečenia chleba určite postačoval len na krytie domácich potrieb na výživu detí. Iných pracovníkov nezamestnával, nakoľko pekáreň bola v suteréne a bola tak súčasťou obytného domu. V dome na poschodí sa nachádzali dve izby, kuchyňa a príslušenstvo. V práci H. E. pomáhala len jeho manželka, D. E., takže o nejakých veľkých výnosoch z pečenia chleba sa tu nedá hovoriť. Uvádza to žiadateľka vo svojej žiadosti, ktorú zároveň prikladáme. Ďalej žiadateľka v žiadosti uvádza, že jej otec H. E. zomrel dňa XX. G. v roku XXXX (úmrtný list prikladáme) , teda už ako XX ročný. Po jeho smrti, istý čas pracoval v pekárni jeho najstarší syn A. E., ktorého výučný list tak isto dokladáme. Po smrti H. E., celý dom aj s pekárničkou sa stal dedičstvom D. E. a jej detí.

V rozhodnutí sa ďalej uvádza, že bolo zistené že menovaná je osobou U. národnosti, evakuovala do U., nevrátila sa a dom je opustený.

K tomuto podávame nasledovné vysvetlenie: D. E., rod. R., sa narodila v Ľ., okres L., dňa XX. W. XXXX. Zapísané je v Rodnej matrike farského úradu evan. a.v. v Ľ. vo zväzku B. na strane XX pod poradovým číslom X v roku XXXX. Národnosť v rodnom liste sa neuvádza, nakoľko vtedajšie začlenenie spadalo do A.-Z.. Ako doklad prikladám úradne overený Rodný list D. E., rod. R.. Po vzniku B.. Č.. A.Y., bola občiankou Č. aj so svojimi rodinnými príslušníkmi. Vydala sa XX. O.R. XXXX za H. E. (úradne overený sobášny list prikladáme) , tiež z Ľ., okres L.. H. E. pravdepodobne mohol mať svojich predkov U. národnosti. Vo vtedajšom období sa bežne v oblasti M. a Ľ. používali tri jazyky: U., G. K. E.. V čase A.-Z. bol na tomto území úradným jazykom jazyk G. a v tomto jazyku sú vedené aj mnohé dokumenty. Okrem G. sa v A.-Z. používala aj U.. Ku ktorému jazyku mali obyvatelia M. bližšie, i z tradície svojich predkov,

takým aj rozprávali. Na vtedajšom území dnešného Slovenska, v tom období bola teda viacjazyčnosť. Ešte i dnes nie je výnimkou používanie U. jazyka v oblasti E. (napr. E., E. T., I., G.) , ktorým starší miestni obyvatelia hovoria dodnes.

Odísť z vlastného domu bola vlastníčka domu D. E. donútená (ako píše v žiadosti žiadateľka z XX. XX. XXXX) v roku XXXX, kedy bol celý objekt aj s pekárňou skonfiškovaný. Ona svoj domov samovoľne neopustila. Bola k tomuto vskutku donútená. Podľa slov mojej matky a žiadateľky, jej matka a vlastníčka svojho domu D. E. musela odísť do U.. Odišla, a to s dvomi kuframi. Nemohla sa vrátiť, keď bol jej dom zabratý a vyčlenený pre konfiškáciu ako nepriateľský majetok. Nepriateľským majetkom dom nemohol byť, nakoľko pekárnička v suteréne slúžila len na obživu rodiny a nebola predmetom veľkovýrobne chleba. Priestor pekárne je v obytnom dome dodnes zachovaný. Keďže jej manžel H. E. zomrel v roku XXXX, nemohol byť v tej dobe nepriateľom štátu a vlastníčka bytu musela svoj domov po ukončení vojny v roku XXXX opustiť. Dostala sa do zberného tábora, kým sa neetablovala do vtedajšej spoločnosti a nenašla si časom prácu predavačky v obchode.

U. občianstvo získala D. E.Á., rod. R., X. XX. XXXX, to znamená po desiatich rokoch pobytu v U. (dokladáme úradne overený preklad o U. občianstve) . E. preukaz pre vysídlené osoby a pre utečencov (R.) zo X. XX. XXXX, ktorý bol rovnocenný s ostatnými U. občanmi, obdŕžala D. E. na základe predloženia svojho rodného listu v slovenčine, ktorý bol následne v A. preložený do U. jazyka. Overený doklad prikladáme. Rodný list v slovenčine bol predložený XX. O. XXXX (razítko v A.) a neskôr jej bolo pridelené nemecké občianstvo (R.) zo X. O. XXXX. Bola jej teda priznaná oficiálna U. príslušnosť až v roku XXXX.

Pokiaľ ide o konfiškáciu nepriateľského majetku D. E., rod. R., v zdôvodnení sa uvádza, že už vtedy sa vyskytli chybnosti Výmeru č. XXX-XX/X-XXXX z XX. X. XXXX, v ktorom sa žiadala obnova konania z dôvodu pochybností o správnosti konania.

Keďže D. a H. E. pracovali vo vlastnej pekárničke v suteréne svojho vlastného obytného domu, ktorý slúžil na bývanie s kuchyňou a dvoma izbami, nemohol zamestnávať ďalších ľudí, pretože to, čo si vlastnou prácou zarobili, slúžilo výhradne na výživu svojej početnej 9 - člennej rodiny, pretože to bol jediný dom, v ktorom bývali a pracovali. Z toho plynie, že ak dom bol takto využívaný, nemohol patriť k nepriateľskému majetku, nakoľko, ako sme už uviedli, jej manžel H. E. zomrel v roku XXXX a malá pekárnička nikdy nebola rozšírená na veľkovýrobňu chleba, z ktorej by profitoval. Neskôr pracoval v pekárni jeho vyučený syn A.. D. E., bola našou starou matkou a pokiaľ sme ju poznali, dosvedčujeme o nej, že nikdy nebola nepriateľsky orientovaná proti nikomu. Naopak, vždy bola pre nás príkladom vzájomnej tolerantnosti, úcty a zhovievavosti.

Podotýkame, že naša matka K. T., rod. E., sa narodila v M.. Pri konfiškácii majetku jej podielová čiastka nebola priznaná, aj keď naďalej žila na Slovensku a Slovensko neopustila.

S ohľadom na uvedené skutočnosti, upresnenie údajov a doplnenie o nové úradne overené dokumenty, Vás týmto prosíme o prehodnotenie celej záležitosti .

Odporca v písomnom vyjadrení z XX. X. XXXX k obsahu opravného prostriedku uviedol:

I. Na tvrdenie navrhovateľov, že dom č. súp. XXX nemal v prevažnej miere charakter prevádzky pekárne, správny orgán vychádzal z listinných dôkazov, kde v liste Miestneho národného výboru pre O. v M. č. XXXX/XXXXX str. X, je uvedené, že národná správa nebola zrušená, nakoľko bol dekrétom pridelený do vlastníctva C. Ú., pekárskemu pomocníkovi v M. podľa DPR č. 108/45 Sb. na Sl. n. r.

Podľa D. č. XXX pč. XXX k. ú. M. ide o pol poschodový obytný dom s dvorom v intraviláne o výmere XXX m2. Zákon č. 229/1991 Zb. síce hovorí v § 1 ods. 1 písm. b/ o obytných budovách, ale tieto mali by patriť k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti, resp. v písm. c/ obytné stavby slúžiace poľnohospodárskej

a lesnej výrobe. Podľa názoru správneho orgánu by mohlo ísť o pekáreň, ale len v tom prípade, ak súčasťou tohto domu by bola pôde, na ktorej by sa pestovalo obilie, prípadne mlyn na múku a následne tento dom ako pekáreň.

II. Podľa Rozhodnutia U. E. č. k. X E.-O.-L. XX/XXXX z XX. X. XXXX z dôvodu, že pôvodní vlastníci (D. E., rod. R.) , neboli oprávnenými osobami podľa § 4 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. (nesplnenia podmienky štátneho občianstva) , a preto nárok na navrhovateľov neprešiel.

III. Pôvodná vlastníčka odišla do U. v roku XXXX, pritom právoplatne konfiškácia bola ukončená v roku XXXX. Konfiškácia prebehla podľa Dekrétu prezidenta republiky č. 108/45 Sb., a to č.d. XXX/XX z X. X. XXXX.

Navrhujeme súdu naše rozhodnutie č. j. XXXX/XXX/XXX-A. potvrdiť ako zákonné a vecne správne .

Slovenský pozemkový fond ako povinná osoba a účastník administratívneho a súdneho konania navrhol rovnako potvrdenie preskúmavaného rozhodnutia z XX. X. XXXX.

Súd v konaní podľa Tretej hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie napadnuté opravným prostriedkom navrhovateľov, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu odporcu a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľov nie je dôvodný.

Ako to vyplýva z obsahu administratívneho spisu odporcu, v preskúmavanej právnej veci ide o konanie o reštitučnom nároku uplatnenom podaním právnej predchodkyne navrhovateľov K. T., rod. E., bytom G. - D., ktorá podaním z XX. XX. XXXX, ktoré je súčasťou administratívneho spisu odporcu, označeným ako žiadosť o vyplatenie nehnuteľnosti za skonfiškovaný rodinný dom, požiadala správny orgán o vyplatenie finančnej náhrady za skonfiškovaný rodinný dom č. XXX, na ul. U. v M.. Uviedla, že predmetná nehnuteľnosť bola vo vlastníctve jej nebohej matky D. E. po smrti jej manžela H. E., pričom jej matka D. E. zomrela 29. 1. 19970 v U.. V suteréne uvedeného domu sa nachádzala pekáreň, v ktorej najskôr pracoval otec K. T., Y. E. a neskôr jeho syn A.. V roku XXXX bol celý objekt aj s pekárňou skonfiškovaný a pôvodná vlastníčka nehnuteľnosti D. E. odišla natrvalo do U., kde nadobudla U. štátne občianstvo a v roku 1970 zomrela.

Právna predchodkyňa navrhovateľov K. T., rod. E. v reštitučnej žiadosti z XX. XX. XXXX zároveň uviedla, že na základe výzvy na uzavretie dohody na vydanie nehnuteľnosti podľa § 9 zákona č. 229/1991 Zb. žiada o vyplatenie čiastky za skonfiškovaný rodinný dom č.p. XXX na ul. U. v M.. Z obsahu celého administratívneho spisu zároveň jednoznačne vyplýva, že ide o nárok uplatnený podľa zákona č. 229/1991 Zb.

Vychádzajúc z obsahu dokazovania vykonaného v administratívnom konaní, súd dospel k jednoznačnému právnemu záveru, že v preskúmavanej právnej veci nie sú splnené základné právne podmienky pre vyhovenie uplatnenému reštitučnému nároku, a to predovšetkým z nasledovných skutkových a právnych dôvodov:

Je podľa názoru súdu nesporné, že predmetom konfiškácie súkromného majetku patriaceho právnym predchodcom navrhovateľov (pôvodne ich starým rodičom H. a D. E.) bol rodinný dom nachádzajúci sa v intraviláne Mesta M., suteréne ktorého sa počas jeho obývania rodinou E. nachádzala prevádzka pekárne, ktorá zároveň slúžila ako zdroj obživy pre rodinu. Z pozemnoknižnej zápisnice č. XXX k. ú. M. vyplýva, že pol poschodový obytný dom č.p. XXX s dvorom v intraviláne (U. ul. č. X) bol konfiškovaný podľa Dekrétu prezidenta republiky č. 108/45 Sb.

Podľa § 1 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. zákon sa vzťahuje na:

písm. a/ pôdu, ktorá tvorí poľnohospodársky pôdny fond, alebo do neho patrí, a v rozsahu ustanovenom týmto zákonom, aj na pôdu, ktorá tvorí lesný pôdny fond (ďalej len pôda ) ,

písm. b/ obytné budovy, hospodárske budovy a iné stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej budovy včítane zastavaných pozemkov,

písm. c/ obytné a hospodárske budovy a stavby slúžiace poľnohospodárskej a lesnej výrobe, alebo s ňou súvisiacemu vodnému hospodárstvu, včítane zastavaných pozemkov

písm. d/ iný poľnohospodársky majetok uvedených v § 20.

Zákon upravuje práva a povinností vlastníkov, pôvodných vlastníkov, užívateľov a nájomcov pôdy, ako aj pôsobnosť štátu pri úprave vlastníckych a užívacích práv k pozemkom (§ 1 ods. 2 uvedeného zákona) .

Podľa § 4 ods. 1 uvedeného zákona oprávnenou osobou je štátny občan Českej a Slovenskej Federatívnej republiky, ktorý má trvalý pobyt na jej území, a ktorého pôda, budovy a stavby patriace k pôvodnej poľnohospodárskej usadlosti prešli na štát, alebo na iné právnické osoby v dobe od 25. februára 1948 do 1. januára 1990 spôsobom uvedeným v § 6 ods. 1.

Z citovaných zákonných ustanovení zákona č. 229/1991 Zb. vyplýva, že vzhľadom na obsah dokazovania vykonaného v administratívnom konaní, t. j. reštitučnú žiadosť a všetky listiny predložené účastníkmi konania a zadovážené správnym orgánom v priebehu administratívneho konania, uplatnený reštitučný nárok nespadá pod právny režim zákona č. 229/1991 Zb. Tento záver súd vyvodzuje predovšetkým zo znenia ustanovenia § 1 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. a vzhľadom na ustálenú súdnu prax týkajúcu sa výkladu daného zákonného ustanovenia, v zmysle ktorej reštitučné nároky k stavbám, podliehajú právnej úprave zákona č. 229/1991 Zb., iba za predpokladu, že tvorili súčasť tzv. poľnohospodárskej usadlosti, čo v danom prípade nebolo preukázané. Navrhovatelia aj v samotnom opravnom prostriedku uviedli, že skonfiškovaná stavba bola rodičovským domov s pekárničkou v suteréne , pričom je nesporným, že dom sa nachádzal v Meste M.. Netvoril súčasť poľnohospodárskej usadlosti.

V odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia z XX. X. XXXX odporca - Obvodný pozemkový úrad Poprad uviedol všetky právne významné skutočnosti, ktoré viedli uvedený správny orgán k rozhodnutiu o nesplnení právnych podmienok uvedených v § 1 zákona č. 229/1991 Zb. u navrhovateľov, t. j. z dôvodu, že nárok nespadá pod pôsobnosť uvedeného zákona. Napriek tomu, že odporca po zhrnutí výsledkov administratívneho konania konštatoval veľmi stručne nesplnenie právnych podmienok uvedených v § 1 zákona o pôde, podľa názoru súdu ide o kľúčovú právnu otázku pre posúdenie dôvodnosti uplatneného nároku a takéto konštatovanie správneho orgánu je zároveň v súlade s obsahom administratívneho spisu.

Vo všeobecnosti k predmetu súdneho preskúmavacieho konania v danej právnej veci súd poznamenáva, že reštitučné právne predpisy prijaté po roku 1989 s účinnosťou pre Českú a Slovenskú Federatívnu republiku a následne pre Slovenskú republiku, ktorých súčasťou bol aj zákon č. 229/1991 Zb., majú každý svoj špeciálny právny obsah vyplývajúci predovšetkým z úvodných ustanovení každej konkrétnej právnej úpravy. Zákon č. 229/1991 Zb. svojim právnym obsahom nerieši právne skutočnosti, ktoré boli v danej právnej veci dôvodom pre podanie reštitučnej žiadosti právnou predchodkyňou navrhovateľov.

Vzhľadom na zistený skutkový a právny stav veci, súd v súlade s ustanovením § 250q ods. 2 O.s.p. potvrdil preskúmavané rozhodnutie odporcu ako vecne správne.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. tak, že navrhovateľom, ktorí neboli v konaní úspešní, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie prvého stupňa vychádza z nesprávneho právneho posúdenia veci.