KSKE 7 Sp 19/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/19/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200880 Dátum vydania rozhodnutia: 10. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200880.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateľov: X) D.. X. Z., P. Č.. X, A., X) D.. F. F., T. Č.. X, A. T. X) T. Z., A. Č.. XX, A.D., proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad Košice - mesto, Popradská 78, Košice, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. 503/103/2011-Hi z 1.8.2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporcu č. 503/103/2011-Hi z 1.8.2011.

Navrhovateľom nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Preskúmavaným rozhodnutím z 1.8.2011 odporca - Obvodný pozemkový úrad Košice - mesto rozhodol o nároku uplatnenom navrhovateľmi podľa zákona č. 503/2003 Z. z. o navrátení vlastníctva k pozemkom a o zmene a doplnení zákona NR SR č. 180/1995 Z. z. o niektorých opatreniach na usporiadanie vlastníctva k pozemkom v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon č. 503/2003 Z. z ) tak, že navrhovatelia ako žiadatelia nespĺňajú podmienky § 1 zákona č. 503/2003 Z. z., nevracia sa im vlastníctvo k pozemkom v A. Ú. A. Z. V., označeným vo výrokovej časti preskúmavaného rozhodnutia z 1.8.2011 a zároveň sa im neposkytne náhrada podľa § 6 uvedeného zákona za uvedené nehnuteľnosti.

V odôvodnení rozhodnutia z 1.8.2011 odporca uviedol:

Dňa 13.12.2004 si na Obvodnom pozemkovom úrade Košice - mesto uplatnili T. Z., D.. X. Z. T. D.. F. F. pod č. 653/2004 nárok na navrátenie vlastníctva k pozemkom v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Podľa uvedeného zákona § 1 - je možné navrátiť vlastníctvo k pozemkom, ktoré nebolo vydané podľa osobitného predpisu (osobitný predpis zákon č. 229/1991 Zb.) . Vlastnícke právo sa vracia k pozemkom, ktoré tvoria a) poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria, b) lesný pôdny fond.

Šetrením tunajšieho úradu bol zistený nasledovný stav:

Na základe revízie podaní v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov správny orgán zistil, že na predmetné nehnuteľnosti si uplatnili reštitučný nárok hore uvedení žiadatelia, ktorý bol vedený na bývalom Pozemkovom úrade Košice - mesto pod č. XXXX/XX.

Dňa 4.8.2009 vydal Pozemkový úrad Košice - mesto rozhodnutie č. 229/65/2009-Hi, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2009. Predmetným rozhodnutím nebolo priznané oprávneným osobám vlastnícke právo ani právo na náhradu k parc. č. XXXX T. XXXX zapísaným v X. Č.. XX, A. X.. Č.. XXX zapísanej v X. Č.. XXX, A. X.. XX/X T. XX/X zapísaným v X. Č.. XXX, A. X.. XXX/X T. XXX/X zapísaným v X. Č.. XXX, A. X.. XXX zapísanej v X. Č.. XXX, A. X.. Č.. XXX zapísanej v X. Č.. XXX, A. X.. Č.. XXX zapísanej v X. Č.. XXX, A. X.. XXXX zapísanej v X. Č.. XXX, A. X.. Č.. XXX zapísanej v PKV č. XXX, A. X.. Č.. XXXX zapísanej v X. Č.. XXX, A. X.. Č.. XXX zapísanej v PKV č. XXX všetky katastrálne územie A. Z. V. z dôvodu, že žiadatelia nespĺňajú podmienku § 4 ods. 2 písm. b) zákona, t.j. nespĺňajú štatút oprávnených osôb.

Na základe týchto zistených skutočností rozhodol tunajší úrad tak, ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia, pretože nie je splnená podmienka § 1 zákona, t.j. o uplatnenom nároku žiadateľov už bolo právoplatne rozhodnuté podľa osobitného predpisu - zákon č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Odporcovia vo včas podanom opravnom prostriedku zo 7.9.2011 uviedli, že podávajú návrh na preskúmanie napadnutého rozhodnutia z 1. 8. 2011 z dôvodu ich nesúhlasu s bodmi 1,2,3 rozhodnutia a zároveň žiadajú o vysvetlenie o výrokovej časti v odôvodnení . Podotkli tiež, že od podania ich žiadosti uplynulo obdobie 7 rokov. Ďalej v opravnom prostriedku uviedli, že na riešenie nášho návrhu prosíme o zaslanie podkladov, akými dokumentami a listinami sa máme preukázať, resp. navrhujeme stretnutie .

V písomnom vyjadrení z 5.10.2011 odporca k obsahu podaného opravného prostriedku uviedol:

Dňa 13.12.2004 si na tunajšom úrade uplatnili T. Z. J.. Z., B. A. XX, A., D.. X. Z., B. P. X, A.Š. T. D.. F. F. J.. Z., B. T. X, A. nárok na navrátenie vlastníctva v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov.

Dňa 1.8.2011 vydal Obvodný pozemkový úrad Košice - mesto rozhodnutie č. 503/103/2011-Hi, v ktorom nenavrátil vlastnícke právo ani nepriznal právo na náhradu v zmysle zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov k pozemkom uvedeným v predmetnom rozhodnutí žiadateľom T. Z. J.. Z., D.. X. Z. T. D.. F.J. F. J.. Z. z dôvodu nesplnenia podmienok § 1 zákona č. 503/2003 Z. z. v znení neskorších predpisov t. j. o uplatnenom nároku bolo právoplatne rozhodnuté v zmysle zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov rozhodnutím Obvodného pozemkového úradu Košice - mesto č. 229/65/2009-Hi zo dňa 4.8.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť dňa 9.9.2009.

Dňa 9.9.2011 obdŕžal Obvodný pozemkový úrad Košice -mesto návrh na preskúmanie rozhodnutia č. 503/103/2011-Hi zo dňa 1.8.2011 od navrhovateľov T. Z., D.. X. Z. T. D.. F. F.. Žiadatelia vo svojom odvolaní proti rozhodnutiu č. 503/103/2011-Hi zo dňa 1.8.2011 neuviedli žiadne relevantné dôvody odvolania, uviedli len nesúhlas s bodom 1 až 3 hore uvedeného rozhodnutia. Zároveň žiadali o zaslanie listinných dokladov, na základe ktorých tunajší úrad rozhodol, respektíve navrhli stretnutie na prejednanie nároku.

Správny orgán listom zo dňa 20.9.2011 vedeným pod č.j. 2011/00300-Hi predvolal D.. X. Z. na prejednanie námietok, ktorý sa aj napriek jeho žiadosti o stretnutie na tunajší úrad nedostavil.

Na základe hore uvedeného a z dôvodu nepreukázania žiadnych nových skutočností navrhujeme, aby Krajský súd v Košiciach rozhodnutie č. 503/103/2011-Hi zo dňa 1.8.2011 potvrdil v plnom rozsahu.

Súd v konaní podľa tretej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 250l a nasl. O. s. p.) preskúmal rozhodnutie odporcu napadnuté opravným prostriedkom, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu odporcu a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľov nie je dôvodný.

V súlade s ustanovením § 250f ods. 2 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. súd rozhodol vo veci bez nariadenia pojednávania.

Predmetom rozhodovacej činnosti odporcu ako správneho orgánu v preskúmavanej právnej veci bol nárok navrhovateľov uplatnený v súlade s obsahom právnej úpravy obsiahnutej v zákona č. 503/2003 Z. z. Ide o reštitučný právny predpis, ktorý svojim obsahom a účelom sledovaným zákonodarcom doplnil súbor právnych predpisov upravujúcich reštitučné nároky k majetku, k odňatiu ktorého došlo v právne vymedzených obdobiach do roka 1989, na základe tzv. reštitučných titulov oprávneným osobám, resp. ich právnym predchodcom.

Podľa § 1 zákona č. 503/2003 Z. z. tento zákon upravuje navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré nebolo vydané podľa osobitného predpisu vlastnícke právo sa vracia k pozemkom, ktoré tvoria

a) poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria

b) lesný pôdny fond

Z ustanovenia § 1 zák. č. 503/2003 Z. z. pre súd vyplýva záver, že tento zákon upravuje navrátenie vlastníctva k pozemkom, ktoré neboli vydané podľa zákona č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku, poprípade neboli vydané podľa § 37 až 39 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách, pričom v procese navrátenia musí byť preukázané, že ide o pozemky, ktoré tvoria alebo poľnohospodársky pôdny fond alebo do neho patria v zmysle § 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 307/1992 Zb. o ochrane poľnohospodárskeho pôdneho fondu, alebo tvoria lesný pôdny fond v zmysle zákona č. 61/1977 Zb. o lesoch. Súd hore uvedené ustanovenie a samotný účel zák. č. 503/2003 Z. z. interpretuje v tom duchu, že má oprávneným osobám, ktoré si z rôznych dôvodov svoj nárok na kompetentnom verejnom orgáne neuplatnili postupom podľa § 9 ods. 1 zákona č. 229/1991 Zb. o pôde v lehote určenej v ust. § 13 ods. 1 a 2 cit. Zákona, umožniť uplatniť si nárok na vydanie nehnuteľnosti, vlastníctvo ku ktorým prešlo na štát niektorým zo spôsobov taxatívne vymedzeným v § 3 zák. č. 503/2003 Z. z., a to v novo ustanovenej prekluzívnej lehote, ktorá začala plynúť od 01.01.2004 a skočí dňa 31.12.2004 (rozsudok NS SR sp.zn. 1Sžr/32/2011 zo dňa 17. januára 2012) .

Ako to však vyplýva z obsahu administratívneho spisu odporcu, ako aj z obsahu odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia z 1. 8. 2011, k nehnuteľnostiam označeným v preskúmavanom rozhodnutí si navrhovatelia uplatnili reštitučný nárok už podľa zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov, pričom odporca rozhodnutím č. 229/65/2009-Hi zo 4.8.2009, ktoré nadobudlo právoplatnosť 9. 9. 2009 o predmetnom nároku navrhovateľov už rozhodol v právnom režime zákona č. 229/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.

Z dikcie citovaného ustanovenia § 1 zákona č. 503/2003 Z. z., ako aj z dôvodovej správy k uvedenému zákonnému ustanoveniu jednoznačne vyplýva, že podľa zákona č. 503/2003 Z. z. sú predmetom rozhodovacej činnosti správnych orgánov iba také reštitučné nároky - žiadosti, ktoré neboli uplatnené podľa osobitného právneho predpisu, ktorým je zákon č. 229/1991 Zb. o úprave vlastníckych vzťahov k pôde a inému poľnohospodárskemu majetku v znení neskorších predpisov. Navrhovatelia si však uplatnili svoje reštitučné nároky už podľa zákona č. 229/1991 Zb., čo je v zmysle § 1 zákona č. 503/2003 Z. z. právnou prekážkou opakovaného rozhodovania správneho orgánu, t.j. posudzovania všetkých hmotnoprávnych podmienok uplatneného nároku podľa zákona č. 503/2003 Z. z.

Súd ďalej k veci poznamenáva, že proti hore uvedenému rozhodnutiu odporcu zo 4.8.2009, na ktoré odporca poukázal v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia z 1.8.2011 mali navrhovatelia možnosť podať opravný prostriedok, o ktorom by rozhodoval súd procesným postupom podľa § 250l a nasl. O. s. p. Z obsahu administratívneho spisu odporcu však vyplýva, že navrhovatelia právo podania opravného

prostriedku proti rozhodnutiu odporcu zo 4.8.2009 nevyužili a rozhodnutie sa dňom 9. 9. 2009 stalo právoplatným.

Z uvedených skutkových a právnych dôvodov súd preskúmavané rozhodnutie odporcu z 1. 8. 2011 č. 503/103/2011-Hi potvrdil podľa § 250q ods. 2 O. s. p. ako vecne správne a zákonné.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. tak, že navrhovateľom, ktorí v konaní neboli úspešní, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.