KSKE 7 Sp 20/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/20/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011200882 Dátum vydania rozhodnutia: 22. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011200882.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateľa: Social.Trans, n.o. so sídlom Jarná 23, 053 61 Spišské Vlachy, IČO: 35581654, právne zastúpeného JUDr. Ladislavom Strižovským, advokátom so sídlom Starosaská 11, 052 01 Spišská Nová Ves, proti odporcovi: Košický samosprávny kraj, Námestie mieru 1, 042 66 Košice, o preskúmanie rozhodnutia odporcu č. 3687/11- RÚ 19/25342, t a k t o:

r o z h o d o l :

Z r u š u j e rozhodnutie odporcu č. 3687/2011-RU 19/25342 a vec v r a c i a odporcovi na ďalšie konanie.

Navrhovateľovi priznáva právo na náhradu trov konania v sume 154,58 €, ktorú je odporca povinný uhradiť na účet právneho zástupcu navrhovateľa, do 3 dní od právoplatnosti rozsudku.

o d ô v o d n e n i e :

I.

Odporca - Košický samosprávny kraj ako vecne príslušný správny orgán podľa § 16 ods. 3, § 22 ods. 1 zákona č. 302/2001 Z. z. o samospráve vyšších územných celkov (ďalej len zákon o samosprávnych krajoch ) v znení neskorších predpisov, v súlade s ustanoveniami § 46, § 47 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov a podľa ustanovení § 31 ods. 1 písm. b) , ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov uložil v konaní o uložení sankcie za porušenie finančnej disciplíny navrhovateľovi ako účastníkovi konania odvod vo výške 6 921,80 Eur a penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu, a to až do dňa odvedenia finančných prostriedkov, na účet Košického samosprávneho kraja.

Označené preskúmavané rozhodnutie odporca odôvodnil nasledovne:

Útvar hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja v čase od 20.04.2011 do 25.05.2011 vykonal u účastníka konania následnú finančnú kontrolu. Výsledky z predmetnej kontroly sú uvedené v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 24/2011 zo dňa 25.05.2011, ktorá je podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia.

Kontrolou bolo zistené, že účastník konania porušil ustanovenie § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov s tým, že použil verejné

prostriedky nad rámec oprávnenia, čím došlo k vyššiemu čerpaniu verejných prostriedkov, čo sa podľa ustanovenia § 31 ods. 1 cit. zákona posudzuje ako porušenie finančnej disciplíny.

Vykonanou kontrolou bolo teda preukázané, že dňa 19.02.2011 Košický samosprávny kraj uzatvoril s účastníkom konania zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa ustanovenia § 81 písm. h) , ods. 1 a ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len zmluva ) .

Podľa uzatvorenej zmluvy účastník konania v roku 2010 poskytoval sociálnu službu:

a) v domove sociálnych služieb (podľa ust. § 38 zákona č. 448/2008 Z. z.) pre 20 prijímateľov sociálnej služby,

b) v zariadení podporovaného bývania (podľa ust. § 34 zákona č. 448/2008 Z. z.) pre 10 prijímateľov sociálnej služby.

Finančný príspevok bol poskytnutý preddavkovo a predstavoval pre oba druhy

sociálnej služby celkom sumu 145 291,90 €, z toho pre:

- domov sociálnych služieb 94 321,80 €, v členení na finančný príspevok na

prevádzku vo výške 31 840,20 €, finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoci inej fyzickej osoby vo výške 62 481,60 €,

- zariadenie podporovaného bývania 50 970, 10 €, v členení na finančný

príspevok na prevádzku 13 651,30 €, finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vo výške 37 318,80 €.

Podľa článku III. bod 2 a bod 4 uzatvorenej zmluvy si Košický samosprávny kraj vyhradil právo: na základe mesačnej evidencie prijímateľov pobytovej sociálnej služby prehodnotiť výšku poskytnutého finančného príspevku v závislosti od zmien počtu fyzických osôb, ktorým sú sociálne služby poskytované. Ukazovateľ pre určenie skutočnej výšky finančného príspevku, ktorý bude zúčtovaný za obdobie jeho poskytovania, je skutočný počet fyzických osôb z počtu, ktorý je uvedený v zmluve, a ktorým KSK zabezpečil poskytovanie sociálnej služby a skutočný stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu .

V zmysle ustanovenia § 106 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa fyzická osoba, ktorej sa na základe rozhodnutia o poskytovaní sociálnej služby, alebo fyzická osoba, ktorej sa na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 považuje za odkázanú na túto sociálnu službu v rozsahu, ktorý zodpovedá minimálne požadovanému stupňu odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení podľa zákona účinného od 1. januára 2009 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v tomto zariadení podľa zákona účinného od 1. januára, najdlhšie do 31. decembra 2010.

Pre zariadenie podporovaného bývania prislúcha fyzickej osobe finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby podľa najnižšieho stupňa - t.z. II. stupeň.

Podľa čl. III. uzatvorenej zmluvy bol účastníkom konania povinný zúčtovať poskytnutý finančný príspevok do 10.01.2011. Úradu Košického samosprávneho kraja bolo vyúčtovanie finančného príspevku poskytnutého na rok 2010 účastníkom konania doručené dňa 10.1.2011.

Účastník konania si na základe zúčtovania finančného príspevku uplatnil nárok v domove sociálnych služieb na sumu 94 321,80 €, teda o sumu 1 708,08 € nižšiu, ako mal nárok, v zariadení podporovaného bývania na sumu 50 970,10 €, teda o sumu 6 921,80 € vyššiu ako mal nárok.

Vykonanou následnou finančnou kontrolou č. 24/2011 zo dňa 25.05.2011 bolo zistené porušenie finančnej disciplíny účastníkom konania za kontrolované obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010, v celkovej sume 6 921,80 €. Podľa uvedenej správy mal účastník konania zákonný nárok na finančný príspevok za poskytnutie sociálnej služby v domove sociálnych služieb vo výške 96 029,88 €, v zariadení podporovaného bývania vo výške 44 678,30 €.

Z dôvodu, že účastník konania použil tieto finančné prostriedky nad rámec oprávnenia, došlo k porušeniu ustanovenia § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtovaných pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Povinnosť odviesť finančné prostriedky pre účastníka správneho konania vyplýva z porušenia finančnej disciplíny podľa ust. § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov v spojení s ustanovením § 31 ods. 4 cit. zákona.

Na základe vyššie uvedeného sa Košický samosprávny kraj ako príslušný správny orgán stotožnil so zistením kontrolného útvaru, že sa účastník konania Social.Trans, n.o., dopustil porušenia finančnej disciplíny v sume 6 921,80 €.

Po odvedení finančných prostriedkov vo výške 6 921,80 € na účet Košického samosprávneho kraja budú účastníkovi konania vypočítané penále vo výške 0,1 % zo sumy, v ktorej došlo k porušeniu finančnej disciplíny, za každý aj začatý deň omeškania s úhradou uloženého odvodu, a to až ku dňu vrátenia finančných prostriedkov na účet Košického samosprávneho kraja, v súlade s ustanovením § 31 ods. 4 zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Spôsob výpočtu penále bude uvedený v prehľade výpočtu penále, ktorý bude následne zaslaný účastníkovi konania.

V rámci správneho konania sa účastník konania k podkladu pre vydanie rozhodnutia a k spôsobu jeho zistenia vyjadril v liste zo dňa 16.08.2011. Vo svojom vyjadrení účastník konania namietal, že z jeho strany nedošlo k porušeniu finančnej disciplíny v zmysle zákona 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov.

Košický samosprávny kraj sa s vyjadrením účastníka konania nestotožňuje z dôvodu výsledkov následnej finančnej kontroly, ktorá poukazuje na použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia.

II.

Navrhovateľ vo včas podanom opravnom prostriedku proti hore uvedenému rozhodnutiu navrhovateľa č. 3687/2011 - RU 19/25342 (bez dátumového označenia) , ktoré bolo navrhovateľovi doručené 12.9.2011 tvrdil, že si nie je vedomý porušenia finančnej disciplíny, lebo neporušil žiadne ustanovenia zmluvy z 19. 2. 2010 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby, pričom argumentoval nasledovne:

V odôvodnení predmetného rozhodnutia sa uvádza, že útvar hlavného kontrolóra Košického samosprávneho kraja v čase od 20.04.2011 do 25.05.2011 vykonal u navrhovateľa finančnú kontrolu, pričom výsledky tejto kontroly sú uvedené v Správe o výsledku následnej finančnej kontroly č. 24/2011 zo dňa 25.05.2011, ktorá je podkladom pre vydanie tohto rozhodnutia. Kontrolou bolo zistené, že účastník konania porušil ustanovenie § 31 ods. 1 písm. b) zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy, čo sa posudzuje ako porušenie finančnej disciplíny. Ďalej sa konštatuje, že dňa 19.02.2011 (správne malo byť uvedené 2010) bola uzatvorená Zmluva o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby na obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010, pričom odporca poskytoval navrhovateľovi finančný príspevok preddavkovo na finančnú čiastku 145 291,90 € v členení, ako je to uvedené v predmetnom rozhodnutí.

Navrhovateľ v termíne do 10.01.2011 predložil odporcovi vyúčtovanie finančného príspevku za rok 2010, pričom v Domove sociálnych služieb na sumu 94 321,80 € a v zariadení podporovaného bývania na sumu 50 970,10 €, teda o sumu 6 921,80 € vyššiu, ako mal nárok. Zákonný nárok v zariadení podporovaného bývania mal byť len vo výške 44 678,30 €.

V rozhodnutí ide o zrejme o matematickú chybu, lebo od sumy 50 970,10 € odpočítame 44 678,30 €.

Predmetné rozhodnutie je nepreskúmateľné, v čom konkrétne navrhovateľ porušil finančnú disciplínu a z akých finančných položiek pozostáva finančná čiastka 6 921,80 €, ktorú má odviesť navrhovateľ odporcovi na základe vydaného rozhodnutia.

V rozhodnutí sa konštatuje, že účastník konania použil tieto finančné prostriedky nad rámec oprávnenia, došlo k porušeniu ustanovenia § 31 ods. 1 písm. b) zák. č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy.

Navrhovateľ potvrdzuje, že dňa 19.02.2010 uzatvoril zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby v celkovej výške 145 291,90 € v členení ako sa uvádza v citovanom rozhodnutí, zmluva bola uzatvorená na dobu neurčitú od 01.01.2010 do 31.12.2010.

Pred vydaním rozhodnutia odporca písomne oznámil listom zo dňa 05.08.2011 začatie správneho konania vo veci porušenia finančnej disciplíny na základe vykonanej kontroly č. 24/2011 zo dňa 25.05.2011.

Navrhovateľ k výsledku finančnej kontroly dňa 02.06.2011 podal námietky a dňa 16.08.2011 zaslal odporcovi stanovisko k začatiu správneho konania.

V odôvodnení rozhodnutia sa uvádza, že finančná čiastka 6 921,80 €, ktorá bola zúčtovaná nad zákonný nárok pozostáva z finančných prostriedkov, ktoré boli určené v zariadení podporovaného bývania, ktoré sa dotýka desiatich fyzických osôb. Tieto finančné prostriedky sú poskytované pre občanov, ktorí sú odkázaní na sociálnu službu poskytovanú v zariadení podporovaného bývania pobytovou formou, pričom desať fyzických osôb na základe lekárskych posudkov bolo zaradených podľa prílohy č. 3 zák. č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách do VI. stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby. Podľa prílohy č. 5 zák. č. 448/2008 Z. z. výška príspevku pri poskytovaní pobytovej sociálnej služby a ambulantnej sociálnej služby pri stupni odkázanosti fyzickej osoby zaradenej v VI. stupni je 310,90 €, mesačne na desať fyzických osôb je finančný príspevok 3 109,90 € mesačne x 12 mesiacov kalendárneho roka 2010 je výška finančného príspevku 37 318,80 €, teda uvedená finančná čiastka zodpovedá čl. III bod 1 písm. a) uzatvorenej zmluvy.

Navrhovateľ uvádza, že pre desať fyzických osôb v zariadení podporovaného bývania odporca vydal v dňoch 21.01.2010 a 01.02.2010 rozhodnutia, že fyzické osoby sú odkázané na sociálnu službu

poskytovanú v zariadení podporovaného bývania pobytovou formou a v zmysle Prílohe č. 3 zák. č. 448/2008 Z. z. sú zaradení do VI. stupňa odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby.

Odporca z vlastného podnetu dňa 19.06.2009 začal konanie o veci odkázanosti na sociálnu službu u desiatich fyzických osôb bývajúcich v zariadení podporovaného bývania pobytovou formou a navrhovateľ dňa 05.11.2009 zaslal odporcovi lekárske nálezy pre účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu. Odporca následne dňa 12.01.2010 vykonal sociálny prieskum u navrhovateľa a na základe zisteného skutkového stavu v dňoch 13.01.2010 a 25.01.2010 vydal sociálny posudok.

Navrhovateľ má za to, že zo strany odporcu došlo k porušeniu § 49 zák. o správnom konaní v tom, že v jednoduchých veciach, najmä ak možno rozhodnúť na podklade dokladov predložených účastníkmi konania, správny orgán rozhodne bezodkladne, v ostatných prípadoch je správny orgán povinný rozhodnúť do 30 dní od začatia konania a vo zvlášť zložitých prípadoch najneskôr do 60 dní. Správne konanie začalo z vlastného podnetu dňa 19.6.2009, takže odporca mal dostatok času do 31.12.2009 vydať rozhodnutie pre jednotlivé fyzické osoby.

Navrhovateľ si nie je vedomý porušenia finančnej disciplíny, lebo neporušil žiadne ustanovenia citovanej zmluvy.

III.

V písomnom vyjadrení z 8.11.2011 odporca k obsahu opravného prostriedku navrhovateľa uviedol:

Napadnuté rozhodnutie č. 3687/2011-RU19/25342 je zo dňa 08.09.2011 a bolo vydané v dvoch vyhotoveniach, z toho jeden exemplár (bez dátumu) bol doručený navrhovateľovi a jeden sa založil do administratívneho spisu odporcu. Absencia dátumu na rozhodnutí, ktoré sa doručovalo navrhovateľovi vznikla úradníckym nedopatrením a možno ju považovať za zrejmú chybu v písaní, ktorá účastníkovi správneho konania nespôsobuje žiadnu ujmu, a teda nie je dôvodom na zrušenie takéhoto rozhodnutia.

Je pravdou, že odporca uzatvoril s navrhovateľom dňa 19.02.2010 zmluvu o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa ustanovenia § 81 písm. h) ods. 1 a ods. 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách v znení neskorších predpisov (ďalej iba zákon o sociálnych službách ) a podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník (ďalej len zmluva ) . Na základe tejto zmluvy poskytoval navrhovateľ v roku 2010 sociálnu službu:

a) v domove sociálnych služieb (podľa ustanovenia § 38 zákona o sociálnych

službách) pre 20 prijímateľov sociálnej služby,

b) v zariadení podporovaného bývania (podľa ustanovenia § 34 zákona

o sociálnych službách) pre 10 prijímateľov sociálnej služby

Finančný príspevok bol navrhovateľovi poskytnutý preddavkovo a predstavoval pre oba druhy sociálnej služby celkom sumu 145.291,90 €, z toho pre:

- domov sociálnych služieb 94.321,80 €, v členení na finančný príspevok na

prevádzku fo výške 31.840,20 €, finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vo výške 62.481,60 €,

- zariadenie podporovaného bývania 50.970,10 €, v členení na finančný

príspevok na prevádzku 13.651,30 €, finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby vo výške 37.318,80 €.

S poukazom na článok III. bod 3 a bod 4 uzatvorenej zmluvy je neverejný poskytovateľ povinný zúčtovať finančný príspevok na požiadanie odboru sociálnych vecí KSK. Ak zo zúčtovania vyplynie pre poskytovateľa sociálnej služby nedoplatok alebo preplatok, je povinnosťou oboch zmluvných strán vyplatiť alikvotnú časť finančného príspevku do 10 dní odo dňa doručenia zúčtovania. Výška finančného príspevku sa vypočíta s presnosťou na dve desatinné miesta pri matematickom zaokrúhľovaní.

Ukazovateľom pre určenie skutočnej výšky finančného príspevku, ktorý bude zúčtovaný na obdobie jeho poskytovania, je skutočný počet fyzických osôb z počtu, ktorý je uvedený v zmluve, a ktorým KSK zabezpečil poskytovanie sociálnej služby a skutočný stupeň odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby uvedený v rozhodnutí o odkázanosti na sociálnu službu.

V zmysle ustanovenia § 106 ods. 5 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách sa fyzická osoba, ktorej sa na základe rozhodnutia o poskytovaní sociálnej služby, alebo fyzická osoba, ktorá sa na základe zmluvy o poskytovaní sociálnej služby poskytuje starostlivosť v zariadení sociálnych služieb podľa zákona účinného do 31. decembra 2008 považuje za odkázanú na túto sociálnu službu v rozsahu, ktorý zodpovedá minimálne požadovanému stupňu odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení podľa zákona účinného od 1. januára 2009 do nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu v tomto zariadení podľa zákona účinného od 1. januára, najdlhšie do 31. decembra 2010.

Pre zariadenie podporovaného bývania prislúcha na fyzickú osobu finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej na pomoc inej fyzickej osoby podľa najnižšieho stupňa - t.z. II. stupeň. Pre domov sociálnych služieb prislúcha fyzickej osobe finančný príspevok pri odkázanosti fyzickej na pomoc inej fyzickej osoby podľa najnižšieho stupňa - t.zn. V. stupeň.

Navrhovateľ si na základe zúčtovania čerpania finančného príspevku uplatnil nárok v domove sociálnych služieb na sumu 94.321,80 €, teda o sumu 1.708,08 € nižšiu, ako mal nárok, v zariadení podporovaného bývania na sumu 50.970,10 €, teda o sumu 6.921,80 € vyššiu ako mal nárok.

Suma 6.921,80 € vyplýva zo zúčtovania finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby za mesiace január až apríl, to znamená do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutí o odkázanosti.

Podľa článku III bod 8 uzatvorenej zmluvy bol navrhovateľ povinný zúčtovať čerpanie poskytnutého finančného príspevku do 10.01.2011. Odporcovi bolo vyúčtovanie finančného príspevku na rok 2010 navrhovateľom doručené 10.01.2011, bez odsúhlasenia skutočnej výšky finančného príspevku odborom sociálnych vecí KSK na základe ukazovateľov uvedených v článku III. bodu 4.

Odporca nesúhlasil so zúčtovaním finančného príspevku pri odkázanosti z dôvodu, že navrhovateľ pri zúčtovaní finančného príspevku pri odkázanosti nezohľadnil skutočnosť, že fyzická osoba sa v zmysle § 106 ods. 5 zákona o sociálnych službách do právoplatnosti rozhodnutia považuje za odkázanú v rozsahu, ktorý zodpovedá minimálne požadovanému stupňu odkázanosti na poskytovanie sociálnej služby.

Vzhľadom na skutočnosť, že navrhovateľ odmietal uznať vzniknutý preplatok (ktorý mal vrátiť) , Odbor sociálnych vecí a zdravotníctva Úradu Košického samosprávneho kraja požiadal Útvar hlavného kontrolóra o vykonanie následnej finančnej kontroly za obdobie od 01.01.2010 do 31.12.2010. Následnou finančnou kontrolou vykonanou v dňoch 20.04.2011 - 25.5.2011 bolo zistené porušenie finančnej disciplíny navrhovateľom za kontrolované obdobie. Podľa uvedenej správy mal navrhovateľ zákonný nárok na finančný príspevok za poskytnutie sociálnej služby v domove sociálnych služieb vo výške 96.029,88 €, v zariadení podporovaného bývania vo výške 44.048,30 €.

Finančná kontrola potvrdila tú skutočnosť, že navrhovateľ ako poskytovateľ sociálnej služby porušil článok III. bod 8 zmluvy tým, že nevrátil finančný príspevok vo výške 5. 213,72 € (suma 6.921,80 € ako preplatok zariadenia podporovaného bývania, suma 1.708,08 € ako nedoplatok domova sociálnych služieb) .

Navrhovateľ, použitím finančných prostriedkov nad rámec oprávnenia, porušil ustanovenie § 31 ods. 1 písm. b) zákona č. 523/2004 Z. z. o rozpočtovaných pravidlách verejnej správy v znení neskorších predpisov, a teda aj zmluvu zo dňa 19.02.2011, ktorá vo svojich záverečných ustanoveniach výslovne odkazuje na cit. zákon.

Na základe vyššie uvedeného sa odporca stotožnil so zistením hlavného kontrolóra, že sa navrhovateľ dopustil porušenia finančnej disciplíny v sume 6.921,80 €, a preto v súlade s ustanovením § 37 ods. 3 zákona č. 523/2004 Z. z. začal odporca správne konanie podľa zákona č. 71/1967 Zb.

Nedoplatok, ktorý zo zmluvy vznikol pri zúčtovaní finančného príspevku pre domov sociálnych služieb vo výške 1.708,80 € bol Košickým samosprávnym krajom navrhovateľovi uhradená dňa 26.07.2011, navrhovateľ ho však dňa 29.07.2011 Košickému samosprávnemu kraju vrátil.

Nesprávne uvedená suma nároku na finančný príspevok v zariadení podporovaného bývania v odôvodnení rozhodnutia č. 3687/2011-RU19/25342 zo dňa 08.09.2011 na strane č. 3 siedmy riadok je zrejmou chybou v písaní. Vznikla preklepom, keď namiesto správnej sumy 44.048,30 € bola napísaná nesprávna suma 44.678,30 €.

Výška vyrubeného odvodu v enunciáte rozhodnutia je však správna, o čom svedčí aj predložený administratívny spis.

K poslednému argumentu navrhovateľa, ktorým mal odporca porušiť ustanovenie § 49 zákona o správnom konaní, k tomu odporca uvádza, že správne konania vo veci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu fyzických osôb, nie sú predmetom tohto konania. Len z opatrnosti a na zdôvodnenie dĺžky rozhodovacieho procesu uvádza nasledovné:

Podľa ustanovenia § 106 ods. 8 zákona o sociálnych službách bol odporca povinný najneskôr do 30. septembra 2010 začať z vlastného podnetu konanie vo veci posúdenia odkázanosti fyzických osôb uvedených v ods. 5 (teda osôb, ktorým bola poskytovaná soc. služba podľa zákona účinného do 31.12.2008, alebo ktorá bola podľa zákona účinného do 31.12.2008 zaradená do poradovníka) podľa zákona účinného od 1. januára 2009 a vydať rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu najneskôr do 30. novembra 2010. Táto povinnosť sa v Košickom samosprávnom kraji týkala cca 1850 klientov. Z dôvodu zmeny výšky nárok finančného príspevku (do doby nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o odkázanosti - podľa minimálneho stupňa odkázanosti pre príslušný druh sociálnej služby, od nadobudnutia právoplatnosti podľa skutočného stupňa) , začal odporca s preposudzovaním klientov u neverejných poskytovateľov s cieľom poskytnúť im v čo najkratšom čase finančný príspevok podľa skutočného stupňa odkázanosti. Skutočný stupeň odkázanosti bol v mnohých prípadoch vyšší ako je minimálny stupeň. Toto bol aj prípad zariadenia podporovaného bývania Social.Trans n.o. v Spišských Vlachoch. Ak by bol odporca zmenil poradie posudzovania klientov sociálnych služieb (teda začal by posudzovaním klientov u verejných poskytovateľov, ako to urobili niektoré iné samosprávne kraje) , nárok

navrhovateľa na poskytnutie finančného príspevku na rok 2010 pre zariadenie podporovaného bývania by bol predstavoval sumu 21.116,50 €, teda sumu nižšiu o viac ako 50 %.

Odporca si je vedomý, že vo veci posudzovania odkázanosti na sociálnu službu klientov v zariadení podporovaného bývania nestihol rozhodnúť v lehote do 60 dní odo dňa oznámenia začatia správneho konania. Nedodržanie lehoty nesúviselo so zámerom poškodiť navrhovateľa, naopak vyplynulo z veľkého počtu klientov, ktorým bolo potrebné vydať rozhodnutie o odkázanosti na sociálnu službu v pomerne krátkom čase (teda do 31.12.2010) , aby bolo možné na rok 2010 poskytnúť neverejným poskytovateľom finančný príspevok podľa skutočného stupňa odkázanosti.

Odporca zotrváva na tom, že rozhodnutie č. 3687/2011-RU19/25342 ako aj jeho postup v správnom konaní v medziach návrhu na preskúmanie, je v súlade so zákonom a nie je dôvod na jeho zrušenie. Vzhľadom na vyššie uvedené navrhuje, aby súd po preskúmaní napadnutého rozhodnutia a po vykonaní všetkých relevantných dôkazov, návrh zo dňa 05.10.2011 zamietol a rozhodnutie č. 3687/2011- RU19/25342 potvrdil.

IV.

Súd v konaní podľa tretej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 250l a nasl. O. s. p.) preskúmal rozhodnutie odporcu napadnuté opravným prostriedkom, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu odporcu a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľa je dôvodný.

Podľa § 250f ods. 2 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. súd rozhodol vo veci so súhlasom účastníkom konania bez nariadenia pojednávania.

V preskúmavanej právnej veci ide o rozhodnutie orgánu verejnej správy, proti ktorému je možné podať opravný prostriedok, o ktorom rozhoduje v rámci súdneho preskúmavacieho konania podľa tretej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 250l a nasl. O. s. p.) súd.

Konanie a rozhodovanie o opravnom prostriedku podanom proti rozhodnutiu orgánu verejnej správy je konaním o preskúmanie zákonnosti rozhodnutia podľa V. časti Občianskeho súdneho poriadku. Úlohou súdu preto nie je dopĺňať vecnú, či právnu argumentáciu rozhodnutia správneho orgánu, ktorú už jeho odôvodnenie malo obsahovať (rozsudok Najvyššieho súdu SR č. k. 4 So 106/2005 z 25. augusta 2006) .

Rozhodnutie správneho orgánu je nepreskúmateľné a treba ho zrušiť aj vtedy, ak správny orgán svoje rozhodnutie neodôvodnil vôbec, hoci dôvody jeho rozhodnutia možno vyvodiť z obsahu administratívneho spisu. Skutočnosť, že rozhodnutie je zrozumiteľné pre orgán, ktorý ho vydal nepostačuje, lebo rozhodnutie musí byť zrozumiteľné aj pre ostatných účastníkov konania, najmä ak sa ním účastníkovi ukladá konkrétna povinnosť (rozsudok Najvyššieho súdu SR č.k. 4 So 226/04 z 19.10.2005) .

Ako to vyplýva z obsahu odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia č. 3687/2011 - RU 19/25342 (bez dátumu) podstata porušenia právnych predpisov a zmluvy uzatvorenej medzi účastníkmi konania 19.2.2010 mala byť skutočnosť, že navrhovateľ si na základe zúčtovania finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch sebaobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa § 81 písm. h) , ods. 1, 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách, uplatnil nárok v domove sociálnych služieb na sumu 94 321,80 €, teda o sumu 1 708,08 € nižšiu ako mal nárok a v zariadení podporovaného bývania na sumu 50 970,10 €, teda o sumu 6 921,80 € vyššiu ako mal nárok. V odôvodnení rozhodnutia sa zároveň konštatuje, že podľa správy z finančnej kontroly č. 24/2011 z 25.05.2011 mal navrhovateľ zákonný nárok na finančný príspevok za poskytnutie sociálnej služby v

domove sociálnych služieb vo výške 96 029,88 € a v zariadení podporovaného bývania vo výške 44 678,30 €.

Vychádzajúc z obsahu administratívneho spisu, odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia a dôvodov opravného prostriedku z 05.10.2011 sa súd stotožnil s tvrdením navrhovateľa v opravnom prostriedku, že v rozhodnutí ide o chybu vo výrokovej časti a odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia, keďže rozdielom súm 50 970,10 €, ktorú si navrhovateľ uplatnil u odporcu ako finančný príspevok v zariadení podporovaného bývania a sumou 44 678,30 €, ktorá by navrhovateľovi mala podľa výsledkov finančnej kontroly (protokolu č. 24/2011 z 25.05.2011) patriť je suma 6 291,80 € a nie suma 6 921,80 €, ako je to uvedené vo výroku preskúmavaného rozhodnutia.

Súd však predovšetkým dospel k záveru, že v obsahu odôvodnenia preskúmavaného rozhodnutia absentuje konkrétna skutková a právna argumentácia, v čom konkrétne porušil navrhovateľ finančnú disciplínu, čo malo mať za následok určenie právnej povinnosti odviesť na účet odporcu odvod vo výške 6 921,80 € s príslušným penále. Procesnoprávnym dôsledkom takéhoto postupu odporcu je nepreskúmateľnosť rozhodnutia orgánu verejnej správy, ako to vyplýva aj z obsahu judikatúry Najvyššieho súdu Slovenskej republiky citovanej v odôvodnení tohto rozsudku.

Z predmetu administratívneho konania vyplývajúceho z obsahu administratívneho spisu totiž zároveň vyplýva, že rozhodnutie v preskúmavanej právnej veci úzko právne súvisí s posúdením viacerých východiskových skutočností, medzi ktoré patria aj právne závery z konania vo veci odkázanosti na sociálnu službu u 10-tich fyzických osôb bývajúcich v zariadení podporovaného bývania spravovaného navrhovateľom, ktorých navrhovateľ označil aj v opravnom prostriedku z 5. 10. 2011.

Odporca v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia argumentoval predovšetkým ustanoveniami zmluvy z 19. 2. 2011 o poskytovaní finančného príspevku pri odkázanosti fyzickej osoby na pomoc inej fyzickej osoby pri úkonoch samoobsluhy a finančného príspevku na prevádzku poskytovanej sociálnej služby a o zabezpečení poskytovania sociálnej služby podľa ustanovenia § 81 písm. h) ods. 1 a 3 zákona č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a podľa ustanovenia § 51 zákona č. 40/1963 Zb. (Občiansky zákonník) , argumentujúc predovšetkým znením článku III. bod 2 a bod 4 uvedenej zmluvy. Súčasťou administratívneho spisu je aj podanie navrhovateľa zo 16.8.2011, v ktorom v reakcii na oznámenie o začatí správneho konania argumentoval znením článku III. bod 3 zmluvy a ďalšími skutočnosťami obsiahnutými v predmetnom podaní. Odporca k označenému podaniu navrhovateľa v odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia iba stroho konštatoval, že s daným vyjadrením účastníka konania sa nestotožňuje z dôvodu výsledkov následnej finančnej kontroly, ktorá poukazuje na použitie verejných prostriedkov nad rámec oprávnenia .

Podľa § 47 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov v odôvodnení rozhodnutia správny orgán uvedie, ktoré skutočnosti boli podkladom na rozhodnutie, akými úvahami bol vedený pri hodnotení dôkazov, ako použil správnu úvahu pri použitím právnych predpisov, na základe ktorých rozhodoval, a ako sa vyrovnal s návrhmi a námietkami účastníkov konania a s ich vyjadreniami k podkladom rozhodnutia.

Ochrana procesných práv účastníka konania zakotvená v § 33 uvedeného zákona v premietnutí do právnej praxe predstavuje pre orgán verejnej správy záväzné právne pravidlo reagovať na návrhy, námietky a vyjadrenia účastníka konania k podkladu rozhodnutia konkrétnou a obsahovo dostatočnou skutkovou a právnou argumentáciou.

Najvyšší súd Slovenskej republiky taktiež opakovane judikoval, že všetky podstatné právne významné skutočnosti, ktoré viedli orgán verejnej správy k vydaniu preskúmavaného rozhodnutia musia byť vyčerpávajúcim spôsobom uvedené v samotnom odôvodnení preskúmavaného rozhodnutia. Z pohľadu súdu v rámci súdneho preskúmavacieho konania v správnom súdnictve je právne neakceptovateľným postup orgánu verejnej správy, ktorý vysvetlenie konkrétnych skutočností dôležitých pre rozhodnutie a

odstránenie nedostatok odôvodnenia napadnutého rozhodnutia odstráni až podaním podrobnejšieho vyjadrenia k obsahu opravného prostriedku proti preskúmavanému rozhodnutiu.

Podľa § 250l ods. 2 O. s. p., pokiaľ v tejto hlave nie je ustanovené inak, použije sa primerane ustanovenie druhej hlavy s výnimkou § 250a.

Podľa § 250j ods. 2 písm. d) O. s. p. súd zruší napadnuté rozhodnutie správneho orgánu, ak po preskúmaní rozhodnutia a postupu správneho orgánu v medziach žaloby dospel k záveru, že rozhodnutie je nepreskúmateľné pre nezrozumiteľnosť alebo pre nedostatok dôvodov.

Vzhľadom na uvedený skutkový a právny stav veci, súd procesným postupom podľa § 250q ods. 2 O. s. p. zrušil preskúmavané rozhodnutie odporcu a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

V ďalšom konaní bude úlohou odporcu ako orgánu verejnej správy rozhodnutie v preskúmavanej právnej veci vyčerpávajúcim spôsobom (predovšetkým argumentáciou obsiahnutou vo vyjadrení odporcu z 8. 11. 2011 - článok III. odôvodnenia tohto rozsudku, zaoberajúc sa však aj tvrdeniami navrhovateľa) odôvodniť a vyporiadať sa tak so všetkými námietkami uvedenými v opravnom prostriedku navrhovateľa z 5. 11. 2011 a vznesenými v priebehu správneho konania.

Ak súd zruší rozhodnutie správneho orgánu, je správny orgán pri novom prejednaní viazaný právnym názorom súdu (§ 250r O. s. p.) .

O trovách konania súd rozhodol v súlade s ustanovením § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. tak, že navrhovateľovi, ktorý bol v konaní úspešný priznal právo na náhradu trov konania v sume 154,58 €. Predmetná suma pozostáva z dvoch úkonov právnej pomoci po 57 € + 2 x režijný paušál po 7,41 € (§ 11 ods. 4 vyhlášky č. 455/2004 Z. z.) a 20 % DPH vo výške 25,76 €, t.j. spolu 154,58 €.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku odvolanie nie je prípustné (§ 250s, druhá veta O. s. p.) .