KSKE 7 Sp 22/2011 - iSpis

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/22/2011 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7011201106 Dátum vydania rozhodnutia: 04. 05. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7011201106.1

ROZSUDOK V MENE SLOVENSKEJ REPUBLIKY

Krajský súd v Košiciach, samosudca JUDr. Pavol Naď v právnej veci navrhovateľov : X) D. I. T.. X.XX.XXXX, X) N. I. T.. XX.XX.XXXX, X) I. I. T.. XX.X.XXXX, všetci bytom C. Č. Ľ. Č.. X, Y., proti odporkyni: Správa katastra Košice, Južná trieda 82, Košice, o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. V 8376/2011 z 27.10.2011, takto

r o z h o d o l :

P o t v r d z u j e rozhodnutie odporkyne č. V 8376/2011 z 27.10.2011.

Navrhovateľom nepriznáva právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odporkyňa - Správa katastra Košice rozhodnutím č. V 8376/2011 z 27. 10. 2011 rozhodla, ako orgán príslušný na rozhodovanie o povolení vkladu do katastra nehnuteľností podľa § 18 ods. 2 písm. a) a § 22 ods. 2 zákona č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len katastrálny zákon ) podľa § 31 ods. 3 katastrálneho zákona o návrhu na vklad podaného navrhovateľmi dňa 7.10.2011, prílohou ktorého bola darovacia zmluva o prevode vlastníckeho práva k nehnuteľnostiam zapísaným na LV č. XXXXX kat. úz. Q. ako byt č. XX T. Š. C. obytného domu súp. č. XXX na ulici C. Č. Ľ. Č.. X D. Y. tak, že návrh účastníkov zmluvy na vklad do katastra nehnuteľností zamietla. V odôvodnení označeného rozhodnutia z 27.10.2011 odporkyňa uviedla:

Dňa 07.10.2011 bol na Správu katastra Košice doručený návrh na vklad do katastra nehnuteľností titulom darovacej zmluvy k nehnuteľnosti pod č. konania V 8376/2011.

Po preskúmaní spisu Správa katastra Košice zistila nasledovné:

- chýba popis bytu, popis spoločných častí a zariadení domu, pristúpenie k zmluve o výkone správy a číslo parcely, na ktorej je obytný dom postavený

- nebol zaplatený správny poplatok za zriadenie vecného bremena

- v zmluve je nesprávne uvedené rodné číslo N. I. a text v čl. IV bez pozemku

Podľa ust. § 5 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome musí byť písomná a okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať:

a) popis bytu alebo nebytového priestoru v dome a príslušenstva bytu, vymedzenie polohy bytu alebo nebytového priestoru v dome označením čísla bytu, čísla vchodu a opisom nebytového priestoru, určenie rozsahu podlahovej plochy a vybavenia bytu a nebytového priestoru v dome,

b) vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu bytu alebo nebytového priestoru v dome na spoločných častiach domu, spoločných zariadeniach domu, na príslušenstve, na pozemku zastavanom domom a na priľahlom pozemku, pričom veľkosť spoluvlastníckeho podielu je určená podielom podlahovej plochy bytu alebo nebytového priestoru k úhrnu podlahových plôch všetkých bytov a nebytových priestorov v dome, ak sa pri priľahlom pozemku nepostupuje podľa písmena c)

c) určenie a popis spoločných častí domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva a priľahlého pozemku a prípadné určenie, ktoré časti domu, spoločných zariadení domu, príslušenstva priľahlého pozemku užívajú len niektorí vlastníci bytov a niektorí vlastníci nebytových priestorov,

d) úpravu práv k pozemku zastavanému domom a k priľahlému pozemku,

e) vymedzenie veľkosti spoluvlastníckeho podielu na priľahlom pozemku dohodou nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru s vlastníkom domu,

f) zistenie technického stavu bytu a nebytového priestoru podľa znaleckého posudku s uvedením opráv, treba nevyhnutne vykonať v najbližších dvanástich mesiacoch, ak o to nadobúdateľ bytu alebo nebytového priestoru požiada,

g) vyhlásenie nadobúdateľa bytu alebo nebytového priestoru v dome o pristúpení k zmluve o spoločenstve vlastníkov alebo k zmluve o výkone správy.

Po preskúmaní spisu Správa katastra Košice zistila, že darovacia zmluva je neplatná, keďže neobsahuje náležitosti, ktoré vyžaduje § 5 ods. 1 zák. č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Vzhľadom na to, že sa jedná o podstatné obsahove náležitosti zmluvy, rozhodla Správa katastra Košice, tak ako je uvedené vo výrokovej časti tohto rozhodnutia.

Podľa § 31 ods. 1 kat. zákona príslušná správa katastra preskúma platnosť zmluvy, a to najmä oprávnenie prevodcu nakladať s nehnuteľnosťou, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné, či sú dostatočne určité a zrozumiteľné a či zmluvná voľnosť, prípadne právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené.

Podľa § 31 ods. 3 kat. zákona, ak sú podmienky na vklad splnené, správa katastra vklad povolí; inak návrh zamietne. Ak sú podmienky na vklad splnené len v časti návrhu, a ak je to účelné, správa katastra môže rozhodnúť len o časti návrhu.

V tomto prípade nie sú podmienky na vklad splnené a Správa katastra Košice v zmysle vyššie citovaných predpisov darovaciu zmluvu zamieta v celom rozsahu.

Navrhovatelia v opravnom prostriedku proti preskúmavanému rozhodnutiu odporkyne z 27.10.2011 doručenému Správe katastra Košice v zákonom stanovenej odvolacej lehote uviedli:

Správa katastra návrh na vklad zamietla a ako dôvody zamietnutia uviedla, že v zmluve je uvedené chybné rodné číslo darcu N. I., chýbajúci popis bytu, spoločných častí, pristúpenie k zmluve a o výkone

správy a číslo parcely, na ktorej je obytný dom postavený. Ďalej, že nebol zaplatený poplatok za zriadenie vecného bremena.

S týmto rozhodnutím nesúhlasíme a podávame proti nemu odvolanie z nasledujúcich dôvodov:

Chybne uvedené rodné číslo darcu nespôsobuje a priori neplatnosť zmluvy, pretože bolo spôsobené chybným opisom a podotýkame, že dátum narodenia darcu je v zmluve uvedený správne a v návrhu na vklad je toto rodné číslo uvedené správne.

Pokiaľ ide o chýbajúci popis bytu a spoločných častí bytu, toto je súčasťou zmluvy o prevode vlastníctva bytu a nebytových priestorov, ako to vytýka správa katastra, by bola povinná v prípade, že by išlo o prevod z právnickej osoby na fyzickú osobu a to do osobného vlastníctva a nie v prípade darovacej zmluvy, v ktorej bola darovaná nehnuteľnosť dostatočne špecifikovaná, aby nemohlo dôjsť k omylu a zámene darovanej nehnuteľnosti. Podiel darcov na spoločných priestorov je taktiež dostatočne špecifikovaný číselným vyjadrením výšky podielu, pretože je nemysliteľné a fyzicky nevykonateľné označenie polohy podielu darcov napr. na schodišti alebo obvodovom plášti domu.

Pozemok resp. jeho pomerná časť, nemohol byť predmetom darovania, pretože darcovia ho nenadobudli preto, že v čase uzavretia Zmluvy o prevode vlastníctva bytu medzi Východoslovenskými energetickými závodmi š.p. Košice ako predávajúcim a N. Z. I. I., t.j. dňa 3.12.1997, nebol známy vlastník pozemku a ani do dnešného dňa nie sú vysporiadané vlastnícke vzťahy s rôznymi vlastníkmi a spoluvlastníkmi pozemkov, na ktorom je bytový dom postavený a ktorým boli pozemky a podiely na týchto pozemkoch vyvlastnené v prospech štátu.

Obdarovaná nemôže byť aktívne delegovaná na uzavretie zmluvy o pristúpení k zmluve o správe majetku, pretože vlastníčkou spravovanej nehnuteľnosti sa stane až povolením vkladu do katastra a do toho času sú subjektmi takejto zmluvy darcovia.

Kolkovými známkami bol správny poplatok za vklad zaplatený a pokiaľ by si zákon vyžadoval osobitný poplatok za zriadenie vecného bremena vo forme dožitia, bolo povinnosťou pracovníčky podateľne Správy katastra Košice darcov na túto skutočnosť upozorniť aj vzhľadom k tomu, že návrh na vklad bol podaný osobne.

Vzhľadom na vyššie uvedené skutočnosti žiadame, aby odvolací orgán napadnuté rozhodnutie zrušil a vklad povolil v zmysle návrhu.

Súd v konaní podľa tretej hlavy, piatej časti O. s. p. (§ 250l a nasl. O.s.p.) preskúmal rozhodnutie odporkyne napadnuté opravným prostriedkom, oboznámil sa s obsahom administratívneho spisu odporkyne a dospel k záveru, že opravný prostriedok navrhovateľov nie je dôvodný.

Podľa § 250f ods. 2 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. súd rozhodol vo veci bez nariadenia pojednávania.

Ako to vyplýva z obsahu preskúmavaného rozhodnutia odporkyne z 27.10. 2011 a ďalšieho obsahu administratívneho spisu, dôvodom pre zamietnutie návrhu na vklad do katastra nehnuteľností v preskúmavanej právnej veci bolo nesplnenie zákonných podmienok vyplývajúcich z hore citovaného ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. v platnom znení pri prevode vlastníckeho práva k bytu. V právnej nadväznosti na dané zistenie odporkyňa argumentujúc ustanoveniami § 31 ods. 1, § 3 katastrálneho zákona konštatovala, že darovacia zmluva z 24. mája 2011 (podpísaná darcami pred orgánom oprávneným na overenie ich podpisov dňa 1. 6. 2011) je neplatná, keďže neobsahuje náležitosti

požadované pre takýto typ právneho úkonu ustanoveniami § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. o vlastníctve bytov a nebytových priestorov.

Správa katastra je ako orgán štátnej správy súčasťou výkonnej moci štátu a je v jej kompetencii rozhodovať, či sú splnené podmienky na povolenie zápisu práv k nehnuteľnostiam do katastra na základe vkladu práv k nehnuteľnostiam (rozsudok Najvyššieho súdu SR č.k. 1Sžo/204/2008, ZSP 47/2009) . Vkladové konanie predstavuje rozhodovací procesný postup, pri ktorom správa katastra ako správny orgán na základe predložených písomných podkladov posudzuje komplexne skutkové a právne skutočnosti (podmienky vkladu podľa § 31 ods. 1 a 2 katastrálneho zákona a § 36b ods. 2 vyhlášky č. 79/1996 Z. z.) , ktoré by mohli mať vplyv na povolenie vkladu. Výsledkom tohto rozhodovacieho postupu je rozhodnutie o povolení vkladu, alebo rozhodnutie o zamietnutí návrhu na vklad (rozsudok NS SR č.k. 8Sžo/17/2007, ZSP 42/2008) .

Závery Správy katastra Košice, ako orgánu verejnej správy oprávnenému na rozhodovanie o návrhoch na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností, súd považuje za vecne správne a zákonné.

V prvom rade súd poukazuje na jednoznačné znenie ustanovenia § 5 ods. 1 zákona č. 182/1993 Z. z. v znení neskorších predpisov, v ktorom sa jednoznačne uvádza, že zmluva o prevode vlastníctva bytu a zmluva o prevode vlastníctva nebytového priestoru v dome musí byť písomná, a okrem všeobecných náležitostí musí obsahovať všetky obsahove náležitosti uvedené pod pod písmenami a) až g) citovaného zákonného ustanovenia. Z obsahu darovacej zmluvy, uzatvorenej medzi navrhovateľmi jednoznačne vyplýva, že takéto náležitosti zmluvy v jej obsahu absentujú.

Ustanovenie § 31 ods. 3 katastrálneho zákona stanovuje zákonný postup Správy katastra nehnuteľností v prípade, ak nie sú splnené podmienky vyžadované zákonom pre vklad do katastra nehnuteľností. Na základe zistenia o neplatnosti zmluvy právnym postupom podľa § 31 ods. 1, 3 katastrálneho zákona odporkyňa nepochybila, ak návrh na vklad vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností z 24. 5. 2011 doručený odporkyni 7.10.2011, zamietla.

Súd k veci v tejto súvislosti ďalej poznamenáva, že ustanovenie § 31 ods. 1 katastrálneho zákona, ukladá právnu povinnosť správe katastra rozhodujúcej o vklade vlastníckeho práva preskúmať platnosť zmluvy, a to najmä oprávnenie prevodcu nakladať s nehnuteľnosťou, či je úkon urobený v predpísanej forme, či sú prejavy vôle hodnoverné, či sú dostatočne určité a zrozumiteľné a či zmluvu na voľnosť, prípadne právo nakladať s nehnuteľnosťou nie sú obmedzené.

Vzhľadom na uvedený skutkový a právny stav veci súd v súlade s ustanovením § 250q ods. 2 O. s. p. potvrdil preskúmavané rozhodnutie odporkyne ako vecne správne.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 250k ods. 1 O. s. p. s použitím § 250l ods. 2 O. s. p. tak, že navrhovateľom, ktorí v konaní neboli úspešní, nepriznal právo na náhradu trov konania.

Poučenie:

Proti tomuto rozsudku je prípustné odvolanie na Najvyšší súd Slovenskej republiky v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach do 15 dní odo dňa doručenia rozsudku, pričom odvolanie musí byť písomné a v takom počte vyhotovení, aby jeden rovnopis zostal na súde a aby každý účastník dostal jeden rovnopis.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.

Odvolanie možno odôvodniť len tým, že v konaní došlo k vadám uvedeným v § 221 ods. 1 O.s.p., konanie má inú vadu, ktorá mohla mať za následok nesprávne rozhodnutie vo veci a rozhodnutie súdu prvého stupňa vychádza z nesprávneho posúdenia veci.