KSKE 7 Sp 3/2012 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sp 3/2012

KS v Košiciach, dátum 05.06.2012, sp.zn. KSKE 7 Sp 3/2012

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/3/2012 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7012200221 Dátum vydania rozhodnutia: 06. 06. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Jana Karady ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7012200221.1

Uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľky I. C., F.. XX.XX.XXXX, T. P. X, XXX XX P., proti odporkyni Sociálnej poisťovni, ústrediu, so sídlom Ul. 28. augusta 8 a 10, 813 63 Bratislava, v konaní o preskúmanie rozhodnutia odporkyne č. 58713-2/2011-BA zo dňa 6.12.2011, takto

r o z h o d o l :

Konanie z a s t a v u j e.

Žiaden z účastníkov n e m á právo na náhradu trov konania.

o d ô v o d n e n i e :

Odvolaním zo dňa 3.1.2012 a doručeným odporkyni dňa 16.1.2012 sa navrhovateľka domáhala preskúmania rozhodnutia odporkyne č. 58713-2/2011-BA zo dňa 6.12.2011 vo veci jej nároku na úrazovú rentu.

Navrhovateľka písomným podaním zo dňa 29.5.2012, doručeným tunajšiemu súdu toho istého dňa, zobrala svoje odvolanie späť.

V danej veci ide o konanie podľa III. hlavy piatej časti O.s.p. (§ 250l a nasl. - rozhodovanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov) .

Podľa ustanovenia § 250l ods. 2 O.s.p. pokiaľ v tretej hlave piatej časti O.s.p. nie je ustanovené inak, použijú sa pre konanie o opravných prostriedkoch proti rozhodnutiam správnych orgánov primerane ustanovenia druhej hlavy piatej časti O.s.p. s výnimkou § 250a.

Podľa ustanovenia § 250d ods. 3 O.s.p. súd uznesením konanie zastaví, ak žaloba bola vzatá späť. Odvolanie proti uzneseniu je prípustné. Až do rozhodnutia súdu môže žalobca vziať žalobu späť (§ 250h ods. 2 O.s.p.) .

Keďže navrhovateľka zobrala svoj opravný prostriedok späť, rozhodol súd v súlade s citovanými zákonnými ustanoveniami tak, že konanie vo veci zastavil.

O trovách konania súd rozhodol podľa § 146 ods. 1 písm. c) O.s.p. v spojitosti s ustanovením § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., v zmysle ktorého žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania podľa jeho výsledku, ak konanie bolo zastavené.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom Krajského súdu v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.