KSKE 7 Sp 31/2010 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sp 31/2010

KS v Košiciach, dátum 16.03.2012, sp.zn. KSKE 7 Sp 31/2010

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/31/2010 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7010234587 Dátum vydania rozhodnutia: 16. 03. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7010234587.2

Opravné uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci navrhovateľa: B.. M. O., správca konkurznej podstaty úpadcu Q., O. V. O., A. A. A. Č.. XX, XXX XX C., právne zastúpený JUDr. Dianou Treščákovou, advokátkou, so sídlom Skladná č. 38, 040 01 Košice, proti odporcovi: Obvodný pozemkový úrad v Michalovciach, so sídlom ul. S. Chalúpku č. 18, 071 01 Michalovce, za účasti: J. M., P.. T., G.. XX.X.XXXX, K. XXX XX A. Č.. XX, v konaní o preskúmanie rozhodnutia odporcu zo dňa 16.11.2010 č. 2010/00619/R-81/Dr.Oz, takto

r o z h o d o l :

Opravuje 1. výrok rozsudku Krajského súdu v Košiciach zo dňa 28.10.2011 č. k. 7Sp/31/2010-75, ktorý má správne znieť takto:

"Podľa § 250q ods. 2 O.s.p. z dôvodov uvedených v ustanovení § 250j ods. 2 písm. e) O.s.p. s použitím § 250l ods. 2 O.s.p. z r u š u j e rozhodnutie odporcu zo dňa 16.11.2010 č. 2010/00619/R-81/Dr.Oz a vec v r a c i a odporcovi na ďalšie konanie."

o d ô v o d n e n i e :

Rozsudkom zo dňa 28.10.2011 č. k. 7Sp/31/2010-75 Krajský súd v Košiciach zrušil rozhodnutie Obvodného pozemkovému úradu v Michalovciach zo dňa 16.11.2010 č. 2010/00619/R-81/Dr.Oz a vec mu vrátil na ďalšie konanie.

Na základe podania Najvyššieho súdu SR zo dňa 17.2.2012 sp. zn. 1Sžr/5/2012 súd zistil, že v písomnom vyhotovení cit. rozsudku v prvom výroku nebolo uvedené zákonné ustanovenie, podľa ktorého bolo rozhodnutie odporcu zrušené.

Podľa ustanovenia § 164 O.s.p. v spojení s § 167 ods. 2 O.s.p. za použitia § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p., súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom.

Keďže v danom prípade je zrejmé, že v písomnom vyhotovení rozsudku ide o zrejmú nesprávnosť, ktorá spočíva v neuvedení príslušného zákonného ustanovenia, podľa ktorého bolo rozhodnutie odporcu zrušené, rozhodol súd v súlade s cit. zákonnými ustanoveniami tak, ako je to uvedené vo výrokovej časti tohto uznesenia.

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Krajský súd v Košiciach, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní je potrebné popri všeobecných náležitostiach podľa § 42 ods. 3 O. s. p. uviesť, proti ktorému rozhodnutiu odvolanie smeruje, v akom rozsahu sa rozhodnutie napáda, v čom sa rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.