KSKE 7 Sp 65/2009 - iSpis

Späť Otvoriť na Salvii Stiahnuť

iSpis Judikatúra – KSKE 7 Sp 65/2009

KS v Košiciach, dátum 09.02.2012, sp.zn. KSKE 7 Sp 65/2009

Súd: Krajský súd Košice Spisová značka: 7Sp/65/2009 Identifikačné číslo súdneho spisu: 7009201424 Dátum vydania rozhodnutia: 09. 02. 2012 Meno a priezvisko sudcu, VSÚ: JUDr. Pavol Naď ECLI: ECLI:SK:KSKE:2012:7009201424.3

Opravné uznesenie Krajský súd v Košiciach v právnej veci žalobcu: Krajský prokurátor v Košiciach, so sídlom Mojmírova 5, Košice, proti žalovanému: Správa katastra Michalovce, so sídlom Sama Chalúpku č. 18, Michalovce, za účasti účastníkov konania: Elán, a.s. so sídlom Mlynská 39, Spišská Nová Ves a IMBIZ s.r.o. so sídlom Mlynská 39, Spišská Nová Ves, zastúpený v konaní spoločnosťou Hudec s.r.o., ktorá koná prostredníctvom advokáta JUDr. Mareka Hudeca, so sídlom Lazaretská 23, Bratislava, o preskúmanie rozhodnutia žalovaného č. V 1767/2005 z 27.6.2005, takto

r o z h o d o l :

O p r a v u j e záhlavie rozsudku Krajského súdu v Košiciach, č. k. 7Sp/65/2009-95 zo dňa 6. októbra 2011 tak, že spoločnosť Hudec s.r.o. zastupuje iba účastníka IMBIZ s.r.o., so sídlom Mlynská 39, Spišská Nová Ves.

o d ô v o d n e n i e :

Krajský súd v Košiciach rozsudkom č. k. 7Sp/65/2009-95 zo dňa 6.10.2011 žalobu v danej veci zamietol a zároveň rozhodol, že žiaden z účastníkov nemá právo na náhradu trov konania.

V záhlaví vyššie uvedeného rozsudku došlo k chybe v písaní z dôvodu nesprávneho uvedenia, že Advokátska kancelária Hudec s.r.o. zastupuje účastníkov IMBIZ s.r.o. a Elán, a.s., avšak z priloženého plnomocenstva je zrejmé, že spoločnosť Hudec s.r.o. zastupuje iba účastníka IMBIZ s.r.o..

Podľa § 164 O.s.p. použitého v spojení s § 246c ods. 1 prvá veta O.s.p. súd kedykoľvek aj bez návrhu opraví v rozsudku chyby v písaní a počítaní, ako aj iné zrejmé nesprávnosti. O oprave vydá opravné uznesenie, ktoré doručí účastníkom. Pritom môže odložiť vykonateľnosť rozsudku na čas, kým opravné uznesenie nenadobudne právoplatnosť.

Vzhľadom na vyššie uvedené bolo potrebné vydať opravné uznesenie podľa § 164 O.s.p., v ktorom už súd správne uviedol, že spoločnosť Hudec s.r.o. zastupuje iba účastníka IMBIZ s.r.o..

Poučenie:

Proti tomuto uzneseniu možno podať odvolanie do 15 dní odo dňa jeho doručenia na Najvyšší súd SR v Bratislave prostredníctvom tunajšieho súdu, a to písomne v dvoch vyhotoveniach.

V odvolaní sa má popri všeobecných náležitostiach (§ 42 ods. 3 O.s.p.) uviesť, proti ktorému rozhodnutiu smeruje, v akom rozsahu sa napáda, v čom sa toto rozhodnutie alebo postup súdu považuje za nesprávny a čoho sa odvolateľ domáha.